מגן אברהם על אורח חיים רכט

סעיף אעריכה

(א) נאמן:    והאומרים נאמן וכו' קודם הברכה טועים הם (כ"ה):

(ב) ואסור להסתכל:    והמסתכל בו ביותר עיניו כהות (של"ה):

סעיף בעריכה

(ג) והוא מכ"ח כו':    וזהו הפי' דלא כמ"ש בהג"מ וכ"כ הרב"י דלא כע"ת:

(ד) לכ"ח שנה:    והיה בשנת תל"ג:

(ה) בבוקר:    משמע מיד בהנץ החמה וכן כת' בליקוטים שמהרי"ל צוה להכריז בערב שלמחר יזהר כל אדם כשרואה הנץ החמה יברך עכ"ל, ובמ"ב כת' שבשחרית כשיוצא מבה"כ מתאספים הקהל יחד ומברכין ברכ' זו כן נהג מוהר"ש וכן דעתי לעשות אי"ה עכ"ל ונ"ל דאם לא בירך עד אחר ג' שעות לא יברך שכבר עבר' ממקום הזה:

(ו) מחמשה הנשארים:    הם שבתי צדק מאדם נוגה כוכב: