מגן אברהם על אורח חיים רכח

סעיף אעריכה

(א) הים הגדול:    ובל"ח הוכיח שאין מברכין ע"ז רק על הים אוקינוס המקיף העולם ומ"ש הרב"י בשם תשובת הרא"ש ע"ש היינו שהשואל שאל אם יברך על הים שעוברים לארץ ישראל אבל תשו' הרא"ש הית' שלא יברך אלא על אוקינוס והיינו אותו שמקיף העולם והביא ראיה לזה דלא כע"ת שלא ע"ש וכ"כ הרע"ב בפי' המשניות וכ"כ בתשו' מהר"ש יונה ובכ"ה האריך להליץ בעד הרב"י ולא עלתה בידו ע"ש ובס"הת סי' רמ"ב כתב שהו' הסובב ארץ אנגלטרי"א כדאיתא בתחלת ספר יוסיפון:

(ב) בא"י אמ"ה שעשה את הים הגדול:    (כ"ה בגמ' וברמב"ם):

סעיף בעריכה

(ג) כמו חדקל ופרת:    במרדכי כתוב כמו גיחון ופישון חדקל ופרת וצ"ע מאי כמו דקאמר דהא ליכא אלא הני ועוד למה לא יברכו על שאר נהרות גדולות שנבראו מו' ימי בראשית וגם כל הפוסקים כתבו סתמא נהרות ומנ"ל לחלק לכן נ"ל פשוט שכוונתם כמ"ש הב"י בשם הרד"א וז"ל דדוקא נהרות המשונות כגון פרת וחדקל מברך ברכה זו עכ"ל כלומר על כל נהרות שהן גדולות כאלו מברך וכ"ד כל הפוסקים שכתבו סתם נהרות משמע כולם:

(ד) שלא נשתנה:    פי' דבמקום שחפרו ושינו מהלכם אין מברכין: