מגן אברהם על אורח חיים ל

סעיף בעריכה

(א) שמא ישכחם:    אבל מדאוריי' מותר להניחם:

(ב) שתשקע החמה:    היינו צאת הכוכבים [ב"י בשם מרדכי] ובסי' כ"ה כ' בשם הג"מ שחולצן כשמגיע בק"ש של ערבית לכימי השמים על הארץ והיינו כשמתפלל ערבית מבע"י:

(ג) ואין מורין כן:    ואם כן ברבים צריך לחלצן כמ"ש סי' י"ח:

(ד) כדי לשומרן:    וצריך שיאמר שעושה כדי לשומרן [כ"מ בגמ']:

סעיף געריכה

(ה) כיון שהשכים ויצא לדרך:    ודוקא שהולך ברגליו אבל רוכב או יושב בקרון אסור להניחן דחיישי' שמא ישן בהם (לבוש) ועמ"ש סי' כ"ו:

סעיף דעריכה

(ו) יניח ידו עליהן:    אף על גב דלילה זמן תפילין הוא מ"מ הרוא' סבור שמותר להניחן בלילה (ב"י) ואף על גב דכתב בס"ב שא"צ לחלצן היינו בינו לבין עצמו אבל לא ברבים עמ"ש סי' י"ח:

סעיף העריכה

(ז) התפלל תפלת ערבית:    אבל אם הוא לא התפלל ערבית אף על פי שהציבור התפללו מותר להניח תפילין כ"מ ביורה דעה בסוף סימן שע"ה דהא תפילין בלילה נמי אינן אלא דרבנן ע"ש בש"כ ובאבן העזר ססי' קכ"ג: