מגן אברהם על אורח חיים לא

סעיף אעריכה

(א) בשבת וי"ט אסור:    ואם הניחן בשבת לשם מצוה עובר משום בל תוסיף (רשב"א סי' ס"א) ע' בעירובין דף צ"ז:

סעיף בעריכה

(ב) בח"ה ג"כ אסור:    והמניחן בחול המועד אינו עובר משום בל תוסיף כיון שאינו מכוין להוסיף (סמ"ק) פי' שעושה משום ספקא שמא ח"ה חייב בתפילין ע"ש בעירובין ועיין סימן תרס"ח עמ"ש סי' כ"ט וססי' כ"ה:

(ג) גם הם אות:    בפסח אכילת מצה ובסוכ' ישיבת הסוכ' והי"א ס"ל כיון שמותרין בעשיית מלאכ' ליכא אות:

(ד) בקול רם:    ונ"ל שלא לילך בהם בר"ה רק יניחם בבה"כ: