מגן אברהם על אורח חיים כב

סעיף אעריכה

(א) מכלים חדשים — אבל אין מברך שהחיינו על המצוה, כיון דאינו בא מזמן לזמן. ומכל מקום צריך עיון, דביורה דעה סימן כ"ח כתוב בהג"ה דמברך שהחיינו על הכיסוי, ובסימן רס"ה סעיף ז כתב דמברך שהחיינו במילה ובפדיון הבן. וצריך לומר דהנהו לא שכיחי כל כך, ועיין בחכמת שלמה שכתב קצת מזה. אך קשה, דעל כלים חדשים צריך לברך בשעת הקניין, כמו שכתוב סימן רכ"ג סעיף ד, ולמה כתב ועשה בו ציצית? וצריך לומר, דמיירי שלא בירך בשעת הקניין. אי נמי דווקא כשקונה בגד כמות שהוא ראוי ללבוש, אז מברך שהחיינו; אבל אם קנה בגד ועשה ממנו מלבושים, אז מברך בשעת לבישה, וכמו שכתב סימן ת"ר סעיף ב. והכא כיון שעושה בו ציצית, מברך אגב בשעת עשיית המצוה: