מגן אברהם על אורח חיים כ

סעיף אעריכה

(א) מתגר — אפילו הוא תגר בשאר סחורות, נאמן, דאם ימצא בדאי בדבר אחד שוב לא יאמינוהו בדברים אחרים [בית יוסף]. ועיין בית יוסף סימן קי"ד סעיף ה, דגם בשאר איסורים סמכינן אתגר היכא דאיכא קפידא טובא במלתא. ומכל מקום צריך עיון, דמשמע התם דוקא בדבר דאיכא קפידא באומנתו, כגון מורייס שמערבין בו חומץ דהוי זיוף אפילו לעכו"ם, אבל הכא יש לחוש שנטוה שלא לשמה ולא מרע נפשיה בזה. תדע, דאטו מי שרי לקנות בשר מעכו"ם תגר כשאומר שהיא כשרה משום דלא מרע נפשיה? ועיין בחולין פרק גיד הנשה. לכן נראה לי, דדוקא גבי טלית מקילינן, משום דאין דרך עכו"ם לעשות ציצית בבגד, ולהכי נקט טלית מצויצת, אבל ציצית אסור לקנות מעכו"ם אפילו הוא תגר, ולהכי נקט הגמרא והפוסקים טלית מצויצת. והא דמייתי הר"ן ראיה מציצית לענין מורייס, לא מייתי אלא ללמוד דסמכינן בתגר אסברא דקפידא:

  • אמרינן בעבודה זרה פרק ב, אמר רב: חבי"ת אסור לשלוח על ידי עכו"ם כי אם בב' חותמות, ומביאו בטור יורה דעה סימן קי"ח, וחד מינייהו תכלת. ולחד פירושא, דוקא תכלת שדמיו יקרים חיישינן לאחלופי, אבל ציצית לבנים לא חיישינן לאחלופי כל כך ודי בחותם אחד. אבל בשולחן ערוך ובת"ח כתב הטעם, שכל דבר שהוא איסור דאורייתא, אף על פי שאין דמיו יקרים צריך ב' חותמות, אם כן גם גבי ציצית צריך ב' חותמות, דהא מדאורייתא בעינן טוויה לשמה. והא דנקט רב תכלת, לטעמיה אזיל דסבירא ליה לא בעינן טוויה לשמה, אבל לדידן צריך ב' חותמות. ומיהו דוקא אם יש לחוש שנהנה בחליפין, כמו שכתוב ס"ב. ואפשר דאם הם שזורין ומופסקין שרי, כדאמרינן פרק י' דעירובין. ועיין לעיל סימן י"א:

סעיף בעריכה

(ב) אין מוכרין — כתב הב"ח דמותר למכור לתגר. וצריך עיון, דבגמרא אמרינן: הלוקח טלית מן התגר כשירה, אף על פי שאמרו אין מוכרין טלית מצויצת לעכו"ם, ופירש רש"י: אפילו הכי אמרינן גבי תגר, ישראל מכרה לו. ואי איתא, הוה ליה לרש"י לפרש: אף על פי וכו' אפילו הכי שרי למכור לתגר? אלא על כרחך סבירא ליה לרש"י דגם לתגר אסור למכור, דגם הוא חשוד על גילוי עריות ושפיכות דמים. אלא דאם התגר מוכר טלית ואומר שלקחן מישראל, נאמן, דלא מרע נפשיה:

(ג) יתלווה — ובגמרא איתא עוד טעם משום זונה. ופירש רש"י, שיתננה לזונה באתננה ויאמרו ישראל נתנה לה. וזהו פירוש המדרש הביא הילקוט: "לדורתם", לדור תם, תם מגזל, תם מגילוי עריות, תם משפיכות דמים. והוא פלאי, מאי בעי הכא לגבי ציצית לומר שהם תמימים מג' עבירות הללו? אלא על כרחך הכי קאמר, שיעשו להם ציצית על כנפי בגדיהם ולא על בגדי עכו"ם, וקשה, למה באמת? לזה אמר: "לדורתם", לדור תם מגזל וגילוי עריות ושפיכות דמים; אבל העכו"ם חשודין עליהם, ואיכא למיחש שמא יתלוה עמו בדרך ויהרגנו או יגזול ממנו, או משום זונה: