מאור ושמש על בראשית כה


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

בגמרא דזבחים דף ס"ב בני אחתי' דר' טרפון הוי יתבי קמי דר' טרפון פתח ואמר ויוסף אברהם ויקח אשה ושמה יוחני אמרו לי' קטורה כתיב קרי עלייהו בני קטורה ויש להבין דברי חכמים וחדותם דהנה איתא במדרש הנעלם דכל פרשה זו מרמז על הנשמה ועל הגוף הנשמה נקרא אברהם יעו"ש. והנה איתא בזוה"ק שמתחלה נותנין לאדם נפש זכה יתיר נותנין לו נשמה כו' עד שזוכה ע"י מעשיו הקדושים לכל החמשה חלקים נפש רוח נשמה יחידה חיה וידוע מספרים הקדושים שכל חלק כלול מעשרה קדושות ולזה מרמז הכתוב ואברהם זקן בא בימים וה' ברך את אברהם בכל וכבר אמרנו שבא בימים מרמז שבא ונתדבק באורות עליונים וה' ברך כו' בכל ר"ל שזכה יתיר עד שנתנו לו כל החמשה חלקי נשמה אשר לאו כל אדם זוכה לזה וכל אחד מהחמשה חלקים כלול מעשרה עולה הכל חמשים כמנין כל וזה מרמז ר' טרפון ויוסף אברהם ר"ל שהוסיף בקדושה וישא אשה שמה יחנ"י נוטריקון יחידה חי' נשמה יתירה ר"ל שזכה עד שנתנו לו נשמה יחידה חי' שאין איש אחר זוכה לזה. והם לא הבינו דבריו ואמרו לו בני קטורה כתיב ע"כ קרי עלייהו בני קטורה כפי' רש"י שאינם בני תורה ודו"ק.

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

ויהי אחרי מות אברהם ויברך אלקים כו' וישב יצחק עם באר לחי רואי ולכאורה יש לדקדק דהל"ל וישב יצחק בבאר לחי ראי ונראה לישב בדרך הרמז ע"פ דברינו בדרושים הקודמים שע"י העקדה נמתק יצחק מדיניו הקשים והסכים לדעתו של אברהם שיתנהג העולם במדת ארך אפים שלא יעניש הש"י מהר ובזה יהי' קיום העולם. והנה ידוע שעיקר עבדות הצדיקים להמשיך שפע לכנ"י ממוחין עילאין מזל העליון הנקרא מזל"א שהוא גי' ע"ח מנין שלשה הוויות ב"ה שהם י"ב אותיות ועם המקור הוא י"ג הם הי"ג מכילין דרחמי י"ג תיקוני דיקנא עילאה ומשם יומשך שפע בני חיי מזוני לכנ"י. וכן איתא בגמ' בני חיי ומזוני לאו בזכותא כו' אלא במזלא תלי' מלתא דהיינו בהי"ג תיקוני דיקנא הנמשכים מהג' הויות י"ב אותיות והמקור וגם בענין הדגלים אמרנו שהי' לכל רוח שלשה שבטים הרמז הוא לשלשה הויות כדי שיומשך מכל צד לכנ"י השפעות טובות מהי"ג מכילין דרחמי ועי"כ יהיו נשמרין מכל דבר רע ומכל פגע ואויב הרוצה להשטין ולקטרג על הכנ"י וידוע מספרי קודש שכל אות משם הוי' כלול משם הוי' נמצא השלשה הוויות שהם י"ב אותיות הם י"ב הוויות בכללם. והנה ידוע שיש ארבעה מלו' בשם הוי' ב"ה היינו ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן. גם ידוע מספרי קודש שכל הוי' רומז לעשר ספירות עשר קדושות. עתה נבא לבאר הכתובים ע"ד הרמז ויברך אלקים את יצחק בנו וישב יצחק עם באר לחי ראי ר"ת של "יצחק "עם "באר "לחי "רואי בגי' שי"ב רומז לי"ב הוויות העולה שי"ב דהיינו שיצחק אבינו המשיך רחמים וחסדים גדולים על הכנ"י ממזלא אילעה י"ג מכילין דרחמי הנמשכים מהשלשה הוויות והמקור אשר השלשה הוויות שהם י"ב אותיות כל אות כלול משם הוי' ב"ה גם סופי תיבות של עם" באר" לחי" רואי" עולה ר"ס שהם גימ' של עשרה הוויות כאשר אמרנו שכל הוי' כולל עשרה קדושות עשרה הוויות קדושות. גם ר"ת של "באר "לחי "רואי עולה רל"ב מספר הארבעה מילאוי"ם של הוי' שהם ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן והרמז שיצחק אבינו המשיך שפע קודש וכל הרחמים הפשוטים וחסדים מגולים לכנ"י ממוחין עילאין מי"ג תיקוני דיקנא עילאה מכילין דרחמי אמן.