מ"ג שיר השירים ח ט


כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אם חומה היא נבנה עליה טירת כסף ואם דלת היא נצור עליה לוח ארז

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אִם חוֹמָה הִיא נִבְנֶה עָלֶיהָ טִירַת כָּסֶף וְאִם דֶּלֶת הִיא נָצוּר עָלֶיהָ לוּחַ אָרֶז.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
אִם־חוֹמָ֣ה הִ֔יא נִבְנֶ֥ה עָלֶ֖יהָ טִ֣ירַת כָּ֑סֶף וְאִם־דֶּ֣לֶת הִ֔יא נָצ֥וּר עָלֶ֖יהָ ל֥וּחַ אָֽרֶז׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אם חומה היא" - אם תחזק באמונתה וביראתה להיות כנגדם כחומת נחשת שלא יכנסו לתוכה רוצה לומר שלא תתחתן בם והם לא יבואו בה ולא תתפתה להם

"נבנה עליה טירת כסף" - נהיה לה לעיר מבצר ולכתר ולנוי ונבנה לה את עיר הקדש ובית הבחירה

"ואם דלת היא" - הסובבת על צירה ובהיקש עליה היא נפתחת אף היא אם תפתח להם להיות הם באים בה והיא בהם

"נצור עליה לוח ארז" - נשים בדלתה נסרים של עץ הנרקבים והתולעת גוררתן ואוכלתן וכנסת ישראל אומרת

אבן עזרא

לפירוש "אבן עזרא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

נצור עליה - לשון נקבה על משקל, מה היוצאת הזאת, והמלה מן מצא ונעלם האלף כמנהגו:

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

משל:

(ט) "משיב" הדוד, אם חומה היא אם תהיה כחומה סגורה ולא תתרצה אליו אז נבנה עליה טירת כסף ר"ל נסגיר אותה בטירה חזקה העשויה מכסף הכוסף ר"ל ניתן לה בעל שתכסף אליו ואליה תשוקתו והוא יוציאנה מבית שלמה אבל אם דלת היא אם פתחה דלתיה לאהבת שלמה נצור עליה לוח ארז הבלתי מתקיים ר"ל נפקירנה לו:

מליצה:

(ט) "אם". משיב ה' אם חומה היא אם עמדה חזקה כחומה סגורה ולא שלט בה היצר והתאוה אז נבנה עליה טירת כסף ר"ל נביאוה אל הגן בעדן אל הטירה הנכספת לצדיקים, אבל אם דלת היא אם פתחה דלתיה אל הנחש המסית שהם התאות אז נצור עליה לוח ארז ותתבלה עם הגוף בקבר תחת ארון העץ:

מדרש רבה (כל הפסוק)


ט.    [ עריכה ]
אם חומה היא נבנה עליה טירת כסף אם חומה היא, זה אברהם. אמר הקב"ה: אם מעמיד הוא דברים כחומה, נבנה עליה טירת כסף, נצילנו ונבנה אותו בעולם. ואם דלת היא נצור עליה לוח ארז אם דל הוא ממצוות ומטלטל מעשיו כדלת נצור עליה לוח ארז. מה צורה זו אינה מתקיימת, אלא לשעה אחת, כך איני מתקיים עליו אלא לשעה אחת. אני חומה אמר אברהם לפני הקדוש ברוך הוא: אני חומה ואעמיד מעשים טובים כחומה. ושדי כמגדלות שאני עתידה להעמיד כתים כתים וחבורות של צדיקים, כיוצא בי בעולמך. אז הייתי בעיניו כמוצאת שלום אמר לו הקב"ה: כשם שירדת לכבשן האש, כך אני מוציאך בשלום, הדא הוא דכתיב: (בראשית ט"ו) אני ה' אשר הוצאתיך מאור כשדים:

ר' יוחנן פתר קראי בסדום ובישראל אחות לנו זו סדום, הדא הוא דכתיב (יחזקאל ט"ז) ואחותך הגדולה שמרון. ושדים אין לה שלא הניקה מצוות ומעשים טובים. מה נעשה לאחותנו ביום שגזר ב"ד של מעלה שתשרף באש, שנאמר: (בראשית י"ט) וה' המטיר על סדום ועל עמורה גפרית ואש. אם חומה היא נבנה עליה אלו ישראל. אמר הקדוש ברוך הוא: אם מעמידין ישראל מעשיהן כחומה, נבנה עליהם ונצילם, ואם דלת היא, אם מטלטלין הן דבריהם כדלת זו, נצור עליה לוח ארז. מה צורה זו אינה מתקיימת, אלא לשעה אחת, כך איני מתקיים עליו, אלא לשעה אחת. אני חומה אמרו ישראל לפני הקב"ה: רבש"ע! אנו חומה ונעמיד מצוות ומעשים טובים כחומה. ושדי כמגדלות שאנו עתידים להעמיד כתות כתות של צדיקים, כיוצא בנו בעולמך. אז הייתי בעיניו כמוצאת שלום למה? שהיו כל אומות העולם מונין לישראל ואומרים להם: א"כ למה הגלה אתכם מארצו, ולמה החריב למקדשו? וישראל היו משיבין להם: אנו דומין לבת מלכים שהלכה לעשות רגל, רדופים בבית אביה סוף שחוזרת לביתה לשלום. דבר אחר: אם חומה היא זה חנניה מישאל ועזריה. אמר הקדוש ברוך הוא: אם מעמידין הן חנניה מישאל ועזריה מעשיהם, נבנה עליהם העולם ונצילם, ואם דלתואם מטלטלין הן מעשיהן כדלת זו, נצור עליה לוח ארז. מה צורה זו אינה מתקיימת, אלא לשעה אחת, כך איני מתקיים עליהן אלא לשעה אחת. אני חומה אמרו לפני הקב"ה: אנו חומה ואנו מעמידין מצוות ומעשים טובים כחומה. ושדי כמגדלות אנו עתידין להעמיד בעולמך כתות של צדיקים כיוצא בנו. אז הייתי בעיניו כמוצאת שלום אמר להם הקדוש ברוך הוא: כשם שירדתם לכבשן האש בשלום, כך אוציא אתכם משם בשלום, הדא הוא דכתיב: (דניאל ג') באדין נפקין שדרך מישך ועבד נגו: רבנן פתרי קרא בעולי גולה אחות לנו קטנה אלו עולי גולה. קטנה שהיו דלים באכלוסין. ושדים אין לה אלו חמישה דברים שהיה בית אחרון חסר מן הראשון, ואלו הן: אש של מעלה, ושמן המשחה, ארון, רוח הקדש, ואורים ותומים, הדא הוא דכתיב: (חגי א') וארצה בו ואכבדה ואכבד כתיב חסר ה'. מה נעשה לאחותנו מה נעשה ביום שנגזר: (עזרא ה') די עבר פרת עבר די לא עבר לא יעבור. אם חומה היא אלו ישראל העלו חומה מבבל לא חרב בית המקדש בההיא שעתא פעם שנית. רבי זעירא נפיק ליה לשוקא למיזבן מקומא. א"ל לדין דהוא תקיל: תקיל יאות. ואמר ליה: לית את אזיל לן מן הכא בבלייא די חריבון אבהתיה בההיא ענתה! אמר ר' זעירא: לית אבהתי כאבהתהון דהדין?! על לבית וועדא ושמע קליה דרבי שילא יתיב דריש אם חומה היא אילו עלו ישראל חומה מן הגולה, לא חרב בית המקדש פעם שנייה. אמר: יפה לימדני עם הארץ. ואם דלת היא נצור עליה לוח ארז מה צורה זו, אף על פי שהיא מטשטשת מקומה ניכר, כך אע"פ שחרב בית המקדש לא בטלו ישראל פעמי רגלים שלהם, ג' פעמים בשנה. אני חומה אמר רבי איבו: אמר הקב"ה: עתיד אני לעשות לישראל סניגור בין אוה"ע. אי זה זה? זה בת קול, הדא הוא דכתיב: (ישעיה א') לולי ה' צבאות הותיר לנו שריד. תנא משמתו נביאים אחרונים חגי זכריה ומלאכי פסקה רוח הקדש מישראל, אף על פי כן היו משמשין בבת קול. מעשה שנמנו חכמים בעליית בית גדיא ביריחו, יצתה בת קול ואמרה להם: יש ביניכם אדם אחד שהוא ראוי לרוח הקדש, אלא שאין דורו כדי לכך! נתנו עיניהם בהלל הזקן. כשמת היו אומרים עליו: הא ענו, הא חסיד תלמידו של עזרא. שוב מעשה שנמנו בכרם ביבנה חכמי ישראל וכי בכרם היו?! אלא זו סנהדרין, שעשויה שורות שורות דגלים דגלים כמטעת של כרם. יצתה בת קול ואמרה להם: יש ביניכם אדם אחד שהוא ראוי לרוח הקדש, אלא שאין דורו כדי לכך! נתנו עיניהם בשמואל הקטן. וכשמת, אמרו עליו: הא ענו, הא חסיד, תלמידו של הלל הזקן. אף הוא אמר ג' דברים בשעת מיתתו: שמעון וישמעאל לחרבא ושאר חברוהי לקטלא ושאר עמא לביזא ועקן סגיאן עתידין למיתי בעלמא ובארמי אמרן. ואף על יהודה בן בבא התקינו שיהו אומרין עליו: הא ענו הא חסיד תלמידו של שמואל, אלא שנטרפה לו שעה, שאין מספידין הרוגי מלכות. מעשה ששמע יוחנן כוהן גדול בת קול יוצאת מקדש הקדשים, ואמרה: נצחו טליא דאזיל לאגחא קרבא באנטוכיא, וכתבו אותו היום ואותה שעה והיה כן, ובאותו היום נצחו. מעשה ששמע שמעון הצדיק בת קול יוצאת מבית קדש הקדשים ואמרת: בטילת עבידתא די אמר סנאה למיחרבא היכלא ונהרג גיוסלוקין ובטלו גזירותיו ובלשון ארמי שמען. ר' חוניא בשם ר' ראובן: מלך במדינה צועקים לו והוא עושה אם אין מלך במדינה איקונין שלו שם, אלא שאין איקונין עושה מה שהמלך עושה. רבי יוחנן ור' שמואל בר נחמן ר' יוחנן אמר: כתיב: (דברים כ"ח) ונתן ה' לך שם לב רגז, כיון שעלו רוגז ניתן ועלה עמהם. רבי שמואל אמר: שמה לב רגז, כיון שעלו נתרפאו. ר"ל כד הוה חמי להון מצמתין בשוקא הוה אמר להון: בדרו גרמיכון. א"ל: בעליתכם לא נעשיתם חומה, וכאן באתם לעשות חומה?! ר' יוחנן כד הוה חמי להון הוה מקנתר להון אמר: מה נביא מקנתר להון, שנאמר: (הושע ט') ימאסם אלהי כי לא שמעו לו ואנא לית אנא מקנתר להון! אמר רבי אבא בר כהנא: אם ראית ספסלין מלאין בבליין בארץ ישראל, צפה לרגלי מלך המשיח. מה טעם? (איכה א') פרש רשת לרגלי. תני ר' שמעון בן יוחאי: אם ראית סוס פרסי קשור בקברי ארץ ישראל, צפה לרגליו של משיח. מה טעם? (מיכה ה') והיה זה שלום אשור כי יבא בארצנו וכי ידרוך בארמנותינו והקמונו עליו שבעה רועים וגו'. ואלו הן שבעה רועים? דוד באמצע, אדם שת מתושלח מימינו, אברהם ויעקב ומשה משמאלו. ויצחק להיכן הלך? הלך וישב על פתחה של גיהנם להציל בניו מדינה של גיהנם. ושמנה נסיכי אדם, אלו הן שמונה נסיכים: ישי, שאול, שמואל, עמוס, צפניה, חזקיה, אליהו, ומלך המשיח: