שיר השירים רבה ח ח


ח.    [ עריכה ]
אחות לנו קטנה אלו ישראל. רבי עזריה בשם רבי יהודה ב"ר סימון: לעתיד לבא עתידין כל שרי אומות העולם באין ומקטרגין את ישראל לפני הקדוש ברוך הוא ואומרין: רבש"ע! אלו עבדו עבודת כוכבים ואלו עבדו עבודת כוכבים. אלו גלוי עריות ואלו גלוי עריות. אלו שפכו דמים ואלו שפכו דמים. מפני מה אלו יורדין לגיהנם ואלו אינן יורדין?! אמר להם הקב"ה: אחות לנו קטנה. מה קטן זה כל מה שהוא עושה אין ממחין על ידו. למה? שהוא קטן, כך כל מה שישראל מתלכלכין כל ימות השנה בעונותיהן, בא יוה"כ ומכפר עליהם, שנאמר: (ויקרא ט"ז) כי ביום הזה יכפר עליכם: ר' ברכיה פתר קרא באברהם אבינו אחות לנו קטנה זה אברהם, שנאמר: (יחזקאל ל"ג) אחד היה אברהם ויירש את הארץ ואיחה את כל באי העולם לפני הקדוש ברוך הוא. בר קפרא אמר: כאדם שהוא מאחה הקרע עד שהוא קטן היה עסוק במצוות ומעשים טובים. ושדים אין לה שעדיין לא בא לכלל מצוות ומעשים טובים. מה נעשה לאחותנו ביום שידובר בה ביום שגזר נמרוד הרשע ואמר לירד לכבשן האש: