מ"ג דניאל ז ח


<< · מ"ג דניאל · ז · ח · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
משתכל הוית בקרניא ואלו קרן אחרי זעירה סלקת ביניהון [ביניהן] ותלת מן קרניא קדמיתא אתעקרו [אתעקרה] מן קדמיה [קדמה] ואלו עינין כעיני אנשא בקרנא דא ופם ממלל רברבן

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
מִשְׂתַּכַּל הֲוֵית בְּקַרְנַיָּא וַאֲלוּ קֶרֶן אָחֳרִי זְעֵירָה סִלְקָת ביניהון [בֵּינֵיהֵן] וּתְלָת מִן קַרְנַיָּא קַדְמָיָתָא אתעקרו [אֶתְעֲקַרָה] מִן קדמיה [קֳדָמַהּ] וַאֲלוּ עַיְנִין כְּעַיְנֵי אֲנָשָׁא בְּקַרְנָא דָא וּפֻם מְמַלִּל רַבְרְבָן.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
מִשְׂתַּכַּ֨ל הֲוֵ֜ית בְּקַרְנַיָּ֗א וַ֠אֲל֠וּ קֶ֣רֶן אׇחֳרִ֤י זְעֵירָה֙ סִלְקָ֣ת ביניהון בֵּֽינֵיהֵ֔ן וּתְלָ֗ת מִן־קַרְנַיָּא֙ קַדְמָ֣יָתָ֔א אתעקרו אֶתְעֲקַ֖רָה מִן־קֳדָמַ֑הּ קדמיה וַאֲל֨וּ עַיְנִ֜ין כְּעַיְנֵ֤י אֲנָשָׁא֙ בְּקַרְנָא־דָ֔א וּפֻ֖ם מְמַלִּ֥ל רַבְרְבָֽן׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואלו" - כמו וארו לשון הנה "ממלל רברבן" - דברי גאוה הוא טיטוס שאחז"ל שחרף וגדף ונכנס להיכל בעזות פנים

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"משתכל" - מתבונן הייתי בהקרנות והנה קרן אחרת קטנה עלה ביניהם ושלשה מן הקרנות הראשונות נעקרה מלפניה

"ואלו" - והנה עינים כעיני אדם היה בקרן זה ואף פה מדבר דברים גדולים ונפלאים והוא מרמז על מלכות ישמעאל החזקה עד למאוד ומושלות זמן רב והיא מעבדת בפרך וקרנין עשר ירמז כי תפשוט מלכות ישמעאל ברוב הישוב ובהם יש עשר מלכיות אדירים והם בראשן ואלצפהן ואלימן ומיכה ומצרים ואפריקי ומלכות ישמעאל שוכני אוהלים ופלשתים ואלברבר וכוש וקרן זעירה ירמוז על הדבר העתיד להיות סמוך לביאת הגואל כי תצא עם ממזרח ותשוב לתורת ישמעאל ותשחית מהם שלש מלכיות והמלך מהעם הבא ממזרח יהיה חכם ונבון ומדבר נפלאות מול המקום

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"משתכל הוית בקרניא", שהשכיל והבין הרבה בקרנות אלה, כי משם תצמח קרן ישועה, ואלו קרן אחרי זעירה סלקת ביניהן פי' הרי"א שכיון על ממשלת האפיפיור אשר התחיל ברומי שהיה בתחלתו מעטה וזעירא והקסריים המושלים במלכות רומי (שכללה תחתיה כל העשר קרנות שיצמחו בה, לא החשיבוהו לכלום), ואח"כ גבר הקרן הזה בימי הקיסר קוסטאנטין שלקח את סילווישטרו האפיפיור שהיה נחבא במערה והביאו לרומי ונתן כתר הקיסרות בידו שהוא והבאים אחריו ימשלו ברומי ובאיטליא, והקיסר הלך לקוסטאנטינא ובנה אותה ועשה שם מושב הקיסריים. ותלת מן קרניא קדמיתא אתעקרה מן קדמה, בזה נבוכו המפרשים מאד. וגם פי' רי"א לפי שיטתו זר מאד עי' עליו, ולדעתי ראה ששלשה מן הקרנות שהם מן המלכים העתידים לישא קרן במלכות רומי הכלליית, יפרקו עול ממשלת האפיפיור מעליהם, ואם תבקשם תמצא שלשה מלכים אדירים חכמים ונבונים התפרדו מממשלת האפיפיור זה כמה מאות שנה, והיינו שנעקרו מממשלתו (הכוללת כל מלכות רומי). או אם תחשוב גם מלכות ישמעאל שהיא נכללת במלכות רומי הכוללת, ראה שהנפרדים מממשלתו התפרדו לשלשה חלוקי דעות באמונה, שהם דת מחמד, ושני חלוקי דעות בין אשר עשו שנויים בדתו, שכולם איתעקרו מן הקרן זעירא וחולקים על ממשלתו הדתית והמדינית. ובספור המלאך אמר ונפלה מן קדמי תלת, שיפלו ויתפרדו מממשלתו. ועז"א אח"ז "ותלתא מלכין יהשפל", כי יהיה זמן שיתעקרו ממנו, ואח"כ יפלו ממנו לגמרי ויתפרדו מממשלתו עדי עד, והוא יתאמץ להשפיל אותם, והקרי היא אתעקרה, ונפלה, בלשון יחיד כי לא יתעקרו ממנו כולם בפעם אחת, כי היה זמן רב בין כ"א כנודע. ויש מקום לפרש שהקרן זעירא רומז על מחמד, שצמח כמה מאות שנה אחרי זאת, והוא הקרן זעירא שהציע אמונתו ודתו לפני בני ישמעאל, והיה ג"כ קטן בתחלתו, ואח"ז נתגבר מאד וכבש האסיא"ה ויתר חלקי תבל, ובזה יתפרש מ"ש שתלת מן קרניא קמייתא איתעקרו מן קדמה, ששלשה ממשלות שמשלו מקדם, מן הד' ראשים של מלכי יון שמלכו אחרי אלכסנדר נעקרו מפניו ונכנסו תחת ממשלתו כנודע. ויוכל להיות שנכללו שניהם בחזיונו אחר ששניהם נכללים בחיה הרביעית, עמד הקרן זעירא בכל אחד משניהם, שהמשרה אשר התחזקה בעניני האמונה היא הקרן זעירא, כפי מה שציין אותה באותותיה, כמו שיתבאר, ואלו עינין כעיני אנשא בקרנא דא, ראה שהקרן זעירה הלז לא ידמה ליתר הקרנות שאין להם פה ועינים וכחם בנגיחה לבד שהוא כח גופיי ע"י מגן וחרב ומלחמה, כי כח הקרן הזה ע"י עינים ופה, העינים מציינים השכל והחכמה, שהם ישכילו ויחכמו אם בעינן וגם ישאו עין להביט בספרי התורה ודברי הנביאים ויתחכמו בכתבי הקדש כמו בני אנשא, ר"ל כבני ישראל, ופם ממלל רברבן, וכחו יהיה בפיו, אם שיהיו שלמים בחכמת הדבור והוכוחים כמו שיבאר עוד אח"ז, אם מה שכח הקרן אינו בחרב ומלחמה רק בפיו וקושר ומתיר הכל ברוח שפתיו, ובזה עשה קרב בימים הקודמים עם מלכים אדירים ויכול להם עד שנכנעו לפניו ויבקשו סליחה כנודע בקורות ימי קדם, עד שהקרן הזה נצח בפיו המדבר גדולות:

<< · מ"ג דניאל · ז · ח · >>