מ"ג דברי הימים ב כח טו


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויקמו האנשים אשר נקבו בשמות ויחזיקו בשביה וכל מערמיהם הלבישו מן השלל וילבשום וינעלום ויאכלום וישקום ויסכום וינהלום בחמרים לכל כושל ויביאום ירחו עיר התמרים אצל אחיהם וישובו שמרון

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיָּקֻמוּ הָאֲנָשִׁים אֲשֶׁר נִקְּבוּ בְשֵׁמוֹת וַיַּחֲזִיקוּ בַשִּׁבְיָה וְכָל מַעֲרֻמֵּיהֶם הִלְבִּישׁוּ מִן הַשָּׁלָל וַיַּלְבִּשׁוּם וַיַּנְעִלוּם וַיַּאֲכִלוּם וַיַּשְׁקוּם וַיְסֻכוּם וַיְנַהֲלוּם בַּחֲמֹרִים לְכָל כּוֹשֵׁל וַיְבִיאוּם יְרֵחוֹ עִיר הַתְּמָרִים אֵצֶל אֲחֵיהֶם וַיָּשׁוּבוּ שֹׁמְרוֹן.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיָּקֻ֣מוּ הָאֲנָשִׁים֩ אֲשֶׁר־נִקְּב֨וּ בְשֵׁמ֜וֹת וַיַּחֲזִ֣יקוּ בַשִּׁבְיָ֗ה וְכׇֽל־מַעֲרֻמֵּיהֶם֮ הִלְבִּ֣ישׁוּ מִן־הַשָּׁלָל֒ וַיַּלְבִּשֻׁ֣ם וַ֠יַּנְעִל֠וּם וַיַּאֲכִל֨וּם וַיַּשְׁק֜וּם וַיְסֻכ֗וּם וַיְנַהֲל֤וּם בַּֽחֲמֹרִים֙ לְכׇל־כּוֹשֵׁ֔ל וַיְבִיא֛וּם יְרֵח֥וֹ עִיר־הַתְּמָרִ֖ים אֵ֣צֶל אֲחֵיהֶ֑ם וַיָּשׁ֖וּבוּ שֹׁמְרֽוֹן׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויקמו האנשים אשר נקבו בשמות" - למעלה מי הם אותם אנשים שהם מראשי בני אפרים עזריהו בן יהוחנן וחביריו

"וכל מערמיהם" - לשון ערום ועריה

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"אשר נקבו" - עזריהו וחבריו הנזכרים למעלה

"ויחזיקו בשביה" - שיהיו תחת ידם וברשותם

"וכל מערמיהם" - כל מי בהם שהיה ערום מבלי לבוש הלבישו מן השלל

"וינעלום" - נתנו מנעלים ברגליהם

"ויסכום" - בשמן

"וינהלום" - הנהיגום על החמורים את כל מי שחלש כחו ונחלש ללכת ברגליו

"אצל אחיהם" - מבני שבט יהודה

מצודת ציון

"נקבו" - נתפרשו כמו ונוקב שם (ויקרא כד)

"ויחזיקו" - אחזו

"וינהלום" - ענין הנהגה כמו אתנהלה לאטי (בראשית לג)

"כושל" - ענין תשות כח כמו כשל כח הסבל (נחמיה ד)

"עיר התמרים" - על שם שגדלים בה תמרים הרבה