לבוש אורח חיים תיט

לבוש התכלת על אורח חיים (הלכות סדר היום) · לבוש החור על אורח חיים (הלכות שבת ומועדים)
לבוש עטרת זהב גדולה על יורה דעה · לבוש תכריך הבוץ והארגמן על אבן העזר · לבוש עיר שושן על חושן משפט
צפייה בדפוסים הישנים להגהה ולהורדה


<< | עשרה לבושי מלכות · לבוש החור על אורח חיים · סימן תיט | >>

סימן תיט בטור אורח חיים ובשולחן ערוך (ערוך השולחן)

מצות סעודת ראש חודש
ובו סעיף אחד:

סעיף אעריכה

ומצוה להרבות בסעודת ר״ח כמו במועד, שסמכוהו גם כן על ההיקש שאמרנו למעלה סימן תיז, דאיתקש ר״ח למועדים לשמחה בפסוק ד"ביום שמחתכם ובמועדיכם" וגו׳.