לבוש אורח חיים לה

לבוש התכלת על אורח חיים (הלכות סדר היום) · לבוש החור על אורח חיים (הלכות שבת ומועדים)
לבוש עטרת זהב גדולה על יורה דעה · לבוש תכריך הבוץ והארגמן על אבן העזר · לבוש עיר שושן על חושן משפט
צפייה בדפוסים הישנים להגהה ולהורדה


<< | עשרה לבושי מלכות · לבוש התכלת על אורח חיים · סימן לה | >>

סימן לה בטור אורח חיים ובשולחן ערוך (ערוך השולחן)

דין מניין השיטין
ובו סעיף אחד:

סעיף אעריכה

נהגו הסופרים על פי הקבלה לכתוב בשל יד ז׳ שיטין בכל פרשה ופרשה, ובשל ראש ד׳ שיטין בכל פרשה ופרשה. ואם שינה לא פסל.

 1. ואלו הן ראשי השיטין דשל יד:
  1. וידבר,
  2. את היום,
  3. יוצאים,
  4. לתת,
  5. חג,
  6. ההוא,
  7. תורת.
 2. בשנייה:
  1. והיה,
  2. רחם,
  3. בשה,
  4. לאמר,
  5. כי הקשה,
  6. בהמה,
  7. לאות.
 3. שלישית:
  1. שמע,
  2. את,
  3. והיו,
  4. לבבך,
  5. ובלכתך,
  6. ידך,
  7. מזוזת.
 4. ורביעית:
  1. והיה,
  2. ובכל נפשכם,
  3. ואכלת,
  4. י״י בכם,
  5. אשר י״י,
  6. בין עיניכם,
  7. ביתך ובשעריך.
 1. ואלו הן ראשי שיטין של ראש:
  1. וידבר,
  2. מזה,
  3. הזאת,
  4. זה.
 2. שנייה:
  1. והיה,
  2. וכל פטר חמור,
  3. ממצרים מבית,
  4. כל פטר רחם הזכרים.
 3. שלישית:
  1. שמע,
  2. נפשך,
  3. לבניך,
  4. על.
 4. רביעית:
  1. והיה,
  2. עשב,
  3. לא תתן,
  4. את בניכם.

כן כתבם הטור, אבל הסופרים שלנו מדקדקים לעשות כן במניין השיטין, ז׳ בשל יד וד׳ בשל ראש, אבל בראשי השיטין האלו אין נזהרין ומשנין כאשר יזדמן ואין קפידא.