טור אורח חיים לה

אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט
צפייה בדפוסים הישנים להגהה ולהורדה · מידע על מהדורה זו

<< | טור · אורח חיים · סימן לה (מנוקד) | >>

סימן זה ב: שולחן ערוך · לבוש · ערוך השולחן · שולחן ערוך הרב
ארבעה טורים באתרים אחרים:    alhatorah.org Sefaria.org
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסימן זה

הלכות תפילין

מפרשים בהמשך הדף (שלימות: 75%):    בית יוסף ב"ח דרכי משה ד"מ הארוך דרישה פרישה

טורעריכה

  • נהגו במנין השיטין על פי הקבלה לכתוב בשל יד שבע שיטין בכל פרשה ופרשה, ובשל ראש ד' שיטין. ואם שינה לא פסל.
ואלו הן ראשי שיטין:
בשל יד, "וידבר", "את היום", "יוצאים", "לתת", "חג", "ההוא", "תורת":
בשנייה, "והיה", "רחם", "בשה", "לאמר", "כי הקשה", "בהמה", "לאות":
שלישית, "שמע", "את", "והיו", "לבבך", "ובלכתך", "ידך", "מזוזת":
רביעית, "והיה", "ובכל נפשכם", "ואכלת", "ה' בכם", "אשר ה'", "בין עיניכם", "ביתך ובשעריך":
ואלו הן ראשי שיטין של ראש:
"וידבר", "מזה", "הזאת", "יד":
שניה, "והיה", "וכל פטר חמור", "ה' ממצרים מבית", "כל פטר רחם הזכרים":
שלישית, "שמע", "נפשך", "לבבך", "על":
רביעית, "והיה", "עשב", "לא תתן", "על בניכם":

בית יוסףעריכה

נהגו במניין השיטין על פי הקבלה לכתוב בשל יד שבע שיטין בכל פרשה ופרשה ובשל ראש ארבע שיטין ואם שינה לא פסל ואלו הן ראשי השיטין וכו' — כל זה הסימן הוא לשון הרא"ש בסדר תיקון התפילין, והוא מספר התרומה. ואל יקשה עליך שכתב בשל יד שבע שיטין, ואחר כך כתב תיבות יתרות? דאת היום חד ריש שיטה הוא, וכן כי הקשה, וכן ובכל נפשכם, וכן ה' בכם, וכן אשר ה', וכן בין עיניכם, וכן ביתך ובשעריך. ובשל ראש כתב רבינו פרשה ראשונה ששיטה רביעית יד, וטעות סופר הוא, כי אין תיבת "יד" בכל אותה פרשה, וצריך להגיה "זה" במקום "יד"1, וכן הוא בפסקי הרא"ש ובספר התרומה ובהגהות מיימון.(א) ובפרשה שניה הראשי שיטין הן: א' והיה, ב' וכל פטר חמור, ג' ה' ממצרים מבית עבדים, ד' כל פטר רחם הזכרים. ובפרשה שלישית כתב בשיטה שלישית לבבך, וצריך להגיה ולכתוב במקומו "לבניך". ובפרשה רביעית כתב בשיטה רביעית על בניכם, וכן כתב הרא"ש, אבל בספר התרומה ובהגהות מיימון כתוב במקומו "את בניכם".

כתב המנהיג אהא דתניא (מנחות לד ב): אמר רבי יוסי, מודה לי רבי יהודה ברבי שאם אין לו תפילה של יד ויש לו שתים של ראש, שטולה עור על אחת מהן ומניחה. מכאן יראה לי, שארבעת הבתים של ראש צריך לרבען למעלה מכל צד, שיהו שווין לריבוע הבית של יד, וכן שווים בעניין השיטין. אף על פי שקיבלתי מרבותי דשל יד בכל פרשה שבע שיטין ושל ראש ארבע שיטין בכל פרשה; מדקאמר טולה, מכלל שהן שווין בכל עניין ואין חילוק ביניהם כלל, עד כאן לשונו. ודבר מבואר הוא שאין כאן הכרע כלל לבטל קבלת רבותיו וקבלת כל הני רבוותא:

בית חדש (ב"ח)עריכה

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

נהגו וכו' כל זה הוא מספר התרומה סוף הל' תפילין ומ"ש דבשל ראש שיטה רביעית יד טעות סופר הוא וצריך להגיה ידו"ד וכך הוא במקצת ספרי רבינו אבל בסה"ת ובהגהת מיימוני ובאשר"י כתוב זה וכ"כ ב"י דצריך להגיה זה במקום יד. ובפרשה שלישית בשיטה שלישית כתוב לבבך וצ"ל במקומו לבניך. ובפרשה רביעית בשיטה רביעית כתוב על בניכם וצ"ל במקומו את בניכם דכ"כ בספר התרומה והג"מ ואשיר"י:

הערותעריכה

הערה 1: ובב"ח כתב להגיה "ידו"ד" וכתב שמצא כן במקצת ספרי הטור, והוא כינוי לשם ה'. ויקיעורך.

דרכי משהעריכה

(א) כתב בברוך שאמר: אם יוכל לכווין השיטות בעניין זה – יעשה, אבל לא יאריך או יקצר האותיות כדי לכווין ראשי השיטות. אבל יוכל להאריך מעט האותיות בשיטה שנייה כדי לכווין ראשי השיטות.