לבוש אורח חיים כח

לבוש התכלת על אורח חיים (הלכות סדר היום) · לבוש החור על אורח חיים (הלכות שבת ומועדים)
לבוש עטרת זהב גדולה על יורה דעה · לבוש תכריך הבוץ והארגמן על אבן העזר · לבוש עיר שושן על חושן משפט
צפייה בדפוסים הישנים להגהה ולהורדה


<< | עשרה לבושי מלכות · לבוש התכלת על אורח חיים · סימן כח | >>

סימן כח בטור אורח חיים ובשולחן ערוך (ערוך השולחן)

דיני חליצת התפילין
ובו שלושה סעיפים:
אבג

סעיף אעריכה

מצוה למשמש בתפילין כל שעה, כדי שלא להסיח דעתו מהם, דילפינן קל וחומר מציץ: מה ציץ שאין בו אלא אזכרה אחת, פירוש: שלא היה כתוב בו אלא שם אחד, והוא "קדש לה׳" – אמרה התורה: "והיה על מצחו תמיד" (שמות כח, לח), שלא יסיח דעתו ממנו; תפילין שיש בהן כמה אזכרות, על אחת כמה וכמה.

וימשמש בשל יד תחילה, כדי שלא לעבור על המצוה שהיא סמוכה לו למשמושו, ואחר כך בשל ראש. וכן הם נזכרים בפסוק, "והיו לאות על ידך ולטוטפות בין עיניך". ולפיכך כשיגיע לזה הפסוק בקריאת שמע, כשיאמר "והיו לאות על ידך" ימשמש בתפילין של יד, וכשיאמר "ולטוטפות בין עיניך" ימשמש בתפילין של ראש.

סעיף בעריכה

אבל כשיסיים, יסיר של ראש תחילה, דכתיב: "והיו לטוטפות בין עיניך", רש"י פירש, דמ"והיו" שהוא לשון רבים יליף לה. ואינו מוכרח, רשמא "והיו" על הדברים דלעיל קאי, כמו "וקשרתם". לכך נראה דמן הקרי יליף לה, דיש אם למקרא, ומדקרינן "לטוטפת" שהיא חסר ו׳ בחולם שהוא לשון רבים, דרשינן: כל זמן שהם בין עיניך יהיו שתים; ואם היה מסיר של יד תחילה, היתה של ראש נשארת יחידי. לפיכך מסיר אותה תחילה, וגם מניחה תחילה בתיקה, ואחר כך יחלוץ של יד ויניחה עליה, כדי שכשיבא אחר כך לחזור ולהניח, שימצא של יד תחילה ויניחה, ולא יצטרך לעבור על המצוות.

תפילין של ראש, כשיחלוץ אותה יחלצה מעומד, על פי סוד המקובלים.

סעיף געריכה

מנהג חכמים הוא לנשק התפילין בשעת הנחתן ובשעת חליצתן, כדי לחבב המצוות (ועיין לעיל סימן כ"ד סעיף ד׳).