ב עריכה

בד"ה ועוד דרשו כו' נ"ב ולי נראה מדלא כתיב תעלה את הנרות כאשר כתב אח"כ העלה את נרותיה ש"מ שאינו מלשון ציווי הדלקה לחוד אלא מלמד שמעלה היתה לפניהם וזהו בהעלותך כאלו אמר בעלייתך ומ"מ מדלא כתיב בעלותך וכתיב בהעלותך שהוא פועל יוצא ללמד על המדליק שידליק עד שיעלה הלהב ודוק מהרש"ל:

ג עריכה

בד"ה ויעש כן כו' שלא שינה נ"ב והרמב"ן תירץ שהוא היה מדליקן ולא הניח לבניו אע"פ שבפרשת תצוה כתיב וערך אותו אהרן ובניו מ"מ לא שינה מן המצוה שנאמר לו בהעלותך ולא בהעלותכם אלא הוא לבדו משמע ובניו דכתיב היינו לאחר מותו ואני אומר לפי שלא מצינו שמחויב בהדלקת כל הז' נירות אלא נרות סתם א"כ בשני נרות הראשונות סגי וקרא מסייע דכתיב יאירו שבעת הנרות ולא שהוא ידליקם ואפ"ה לא שינה ועשה כל המוטל עליו בכל הז' נירות מהרש"ל: