ירושלמי ראש השנה דף כב א


תלמוד ירושלמי - גמרא | קרבן העדה | פני משה


דנחתון מערביים ואמרין תמן בשם רבי יוחנן הלכה כרבן גמליאל באילין תקיעתה ואנא דלא כוונית.  אילו כוונית נפק ידי חובתו.  אמר רבי זעירא ויאית כל תנייא תני לה בשם רבן גמליאל ורבי הושעיה תני לה בשם חכמים.  רבי אדא דקיסרין בשם ר"י והוא שיהא שם מראש התפלה אמר רבי תנחום ברבי ירמיה מתניתא אמרה כן סדר ברכות אומר אבות וגבורות וקדושת השם:

הדרן עלך פרק יום טוב וסליקא לה מסכת ראש השנה