ירושלמי ראש השנה ג ב

<< | ירושלמי · מסכת ראש השנה · פרק ג · הלכה ב | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


דף טז עמוד אעריכה

משנה כל השופרות כשירין חוץ משל פרה מפני שהוא קרן א"ר יוסי והלא כל השופרות נקראו קרן שנאמר (יהושע ו) והיה במשך בקרן היובל כשמעכם את קול השופר:

גמרא  הוון בעיי מימר ולא פליגין אשכחת תני ר' יוסה מכשיר בשל פרה וחכמים פוסלין.  מ"ט דר' יוסי והיה במשוך בקרן היובל מ"ט דרבנן (תהילים סט) ותיטב לה' משור פר מקרין מפריס מקרן כתיב.  ורבנן כל השופרות נקראו קרן ונקראו שופר חוץ משל פרה שנקרא קרן ולא נקרא שופר התיבון הרי של יעל הרי אינו קרוי לא קרן ולא שופר.  מאי כדון כהיא דאמר רבי לוי שנייא היא שאין קטיגור נעשה סניגור: