פתיחת התפריט הראשי


תלמוד ירושלמי - גמרא | קרבן העדה | פני משה


שלח קופתך וסב לך חיטין:

מתניתין  חבילי קש וחבילי עצים וחבילי זרדים אין מסככין בהן אם התירן כשירות וכולן כשירות לדפנות:

גמרא   ר' חייה בשם ר' יוחנן מפני שהיא נראית כאוצר.  ר' יעקב בר אבייא רב ששת בשם ר' חייה רבה אין חבילה פחותה מכ"ה.  חיננא בר שלמיה בשם רב קצר לסכך אין להן ידות.  קצר לסכך וחישב עליהן למאכל בא במחשבה.  קצר למאכל וחישב עליהן לסכך אחרי' אומר עד שיהא הקש רבה על האוכל ועל היד.  רב כהדא דאחרים.  מה אנן קיימין קצר לסכך והוכשרו ואמר לכשיעשו מצותן אחזירם לגורן צריכין הכשר פעם שנייה או כבר הכשירן בידם.  רבי יסא בשם רבי חמא בר חנינה (שמות, מ) וסכת על הארן את הכפורת.  מיכן שהדופן קרוי סכך מיכן שעושין דפנות בדבר שהוא מקבל טומאה:

מתניתין  מסככין בנסרין דברי ר' יהודה ור"מ אוסר נתן עליה נסר שהוא רחב ד' טפחים כשירה ובלבד שלא יישן תחתיו: