פתיחת התפריט הראשי

<< | ירושלמי · מסכת סוכה · פרק ב · הלכה י | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


דף יא עמוד בעריכה

מתניתין כל שבעה ימים עושה אדם את סוכתו קבע ואת ביתו עראי ירדו גשמים מאימתי מותר לפנות משתסרח המקפה מושלין אותו משל למה הדבר דומה לעבד שבא למזוג כוס לקונו ושפך הקיתון על פניו:

גמרא  כתיב (ויקרא, כג) בסכת תשבו ואין תשבו אלא תדורו.  כמה דאת אמר (דברים, יז) וירשתם אותה וישבתם בה.  שיהא אוכל בסוכה ומטייל בסוכה ומעלה כליו לסוכה:  ירדו גשמים מאימתי מותר לפנות וכו'.  לא סוף דבר שתסרח אלא אפילו כדי שתסרח.  לא סוף דבר מקפת גריסין אלא אפילו מקפה של כל דבר.  תני כשם שמפנין מפני הגשמים כך מפני השרב ומפני היתושין.  רבן גמליאל נכנס ויוצא כל הלילה רבי ליעזר נכנס ויוצא כל הלילה.  חד תלמיד מן דרבי מנא הורי

דף יב עמוד אעריכה

לחד מן קריביי דנשייא יצא אין מטריחין עליו שיחזור ולא שמיע רבן גמליאל נכנס ויוצא כל הלילה.  רבי ליעזר נכנס ויצא כל הלילה: