פתיחת התפריט הראשי

<< | ירושלמי · מסכת סוכה · פרק א · הלכה ח | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


דף ו עמוד בעריכה

מתניתין תקרה שאין עליה מעזיבה ר' יהודה אומר משום בית הלל או מפקפק או נוטל אחת מבינתיים ובית שמאי אומרים מפקפק ונוטל מבינתיים רבי מאיר אומר נוטל אחת מבינתיים ואינו צריך לפקפק:

דף ז עמוד אעריכה

גמרא   ואם פיקפק אינו צריך ליטול אחת מבינתיים: