פתיחת התפריט הראשי

<< | ירושלמי · מסכת סוכה · פרק א · הלכה ט | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


דף ז עמוד אעריכה

מתניתין   המקרה סוכתו בשפודים או בארוכות המיטה אם יש ריוח ביניהן כמותן כשירה החוטט בגדיש לעשות לו סוכה אינו סוכה:

גמרא   תני יותר מכמותן.  חברייא אמרין שאין טפח נכנס לתוך טפח.  התיב ר' בא בר ממל הרי כלי זכוכית הרי טפח נכנס לתוך טפח.  א"ר יוסה תמן נכנס ויוצא ברם הכא נכנס ואינו יוצא.  ר' אבהו בשם ר' יוחנן מפני שהיא נראית כאוצר.  תני ר' חייה תעשה לך לא מן העשוי לך.  מה נפק מביניהון.  ויש בה.  על דעתיה דר' חייה פסולה על דעתיה דר' יוחנן כשירה: