ירושלמי יבמות טו ו


<< | ירושלמי · מסכת יבמות · פרק טו · הלכה ו | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


הלכה ו משנהעריכה

עד אמר מת ועד אמר לא מת אשה אמרה מת ואשה אומרת לא מת הרי זו לא תינשא

הלכה ו גמראעריכה

גידל בר בנימין בשם רב בכל מקום שהכשירו עדות אשה כאיש האיש מכחיש את האשה ניתני עד אומר מת ואשה אומרת לא מת אשה אומרת מת ועד אומר לא מת תני דבית רבי כן תני בשם ר' נחמיה הולכין אחר רוב העדים היך עבידה שתי נשים ואשה אחת עשו אותן כשני עדים ועד אחד הדא את אמר באשה ונשים אבל אם היו מאה נשים ועד אחד כעד בעד אינון