ירושלמי יבמות ז ה


<< | ירושלמי · מסכת יבמות · פרק ז · הלכה ה | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה ה משנהעריכה

האונס והמפתה והשוטה לא פוסלין ולא מאכילין ואם אינן ראויין לבוא בישראל הרי אילו פסולין באי זה צד היה ישראל שבא על בת כהן תאכל בתרומה עברה לא תאכל נתחתך העובר במעיה תאכל היה כהן שבא על בת ישראל לא תאכל בתרומה עיברה לא תאכל ילדה תאכל נמצא כוחו של בן גדול משל אב

הלכה ה גמראעריכה

הדא אמרה שאין אונסין פוסלין בכהונה בפנייה הדא מסייעא לההוא דתני רבי חייה אשתו של חרש ושל שוטה טובלת מחיק בעלה ואוכלת ודלא כרבי לעזר דר' לעזר אומר אף הפנוי שבא על הפנויה שלא לשם אישות הרי זו בעילת זנות רבי בא בשם ר' אבא בר ירמיה אנוסה אינה צריכה להמתין ג' חדשים אמר רבי יונה קומי רבי יוסה אמר ליה לא תקבל עליו קל הוא באכילת תרומה אילו בת כהן שנישאת לישראל והלך בעלה למדינת הים ושמעה עליו שמת שמא אינה אוכלת בתרומה מיד ולעניין העובר צריכה להמתין שלשה חדשים אם אינן ראויין לבוא בישראל הרי אילו פסולין ואלו הן בן תשע שנים ויום אחד גר עמוני ומואבי ומצרי ועבד וממזר חלל נתין כותי וגוי שבאו על בת ישראל על בת כהן על בת לוי פסולה מן הכהונה רבי יוסי אומר כל שזרעו פסול ביאתו פוסלת כל שאין זרעו פסול אין ביאתו פוסלת רבן שמעון בן גמליאל אומר כל שאת מותר בבתו מותר באלמנתו וכל שאין את מותר בבתו אין את מותר באלמנתו ומה ביניהון רבי יוחנן אמר גר עמוני ומואבי ביניהון מאן דאמר כל שזרעו פסול ביאתו פוסלת זה הואיל וזרעו פסול ביאתו פוסלת מאן דאמר כל שאת מותר בבתו אין את מותר באלמנתו וזה הואיל ואין את מותר בבתו אין את מותר באלמנתו דברי חכמים רבי ירמיה בשם רבי בא תריהון אמרין בה גר עמוני ומואבי ובת דור שני מצרי אע"פ שאת מותר בבתו את אסור באלמנתו ר' זכיי ר' אלכסנדריה משלח שאול בת גר עמוני ובת דור שני של מצרי אמר ליה רבי יוסה לא שמיע לההוא דמר רבי ירמיה בשם רבנן ורבי בא תריהון אמרין בת גר עמוני ובת דור שני של מצרי אע"פ שאת מותר בבתו את אסור באלמנתו וכל שזרעו פסול ביאתו פסולה לא כן צריכה בשהיתה אמה מישראל שלא תאמר כשם שנתחללה אמה כך נתחללה בתה ועוד מן הדא דאמר רבי יעקב בר אחא פליגי ר' יוחנן ורבי שמעון בן לקיש בת גר עמוני ובת דור השני מצרי רבי יוחנן אמר כשירות ריש לקיש אמר פסולות רבי יוסי בי רבי בון אמר בזקינות פליגין רבי יוחנן אמר כשירות ריש לקיש אמר פסולות