ירושלמי יבמות ד ט


<< | ירושלמי · מסכת יבמות · פרק ד · הלכה ט | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


הלכה ט משנהעריכה

החולץ ליבמתו ונשא אחיו את אחותה ומת חולצת ולא מתייבמת וכן המגרש את אשתו ונשא אחיו את אחותה ומת הרי זו פטורה

הלכה ט גמראעריכה

שמעון בר בא בעא קומי רבי יוחנן מה בין חולץ מה בין מגרש אמר ליה מה את סבור חליצה קניין אינה אלא פטור אין האחין חייבין עליה משום אשתו של חולץ אבל חייבין עליה משום אשתו של מת