ירושלמי יבמות ג ד


<< | ירושלמי · מסכת יבמות · פרק ג · הלכה ד | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה ד משנהעריכה

שלשה אחין שנים מהן נשואים שתי אחיות ואחד מופנה ומת אחד מבעלי אחיות ועשה בה מופנה מאמר ואחר כך מת אחיו השני בית שמאי אומרים אשתו עמו והלז תצא משום אחות אשה ובית הלל אומרים מוציא את אשתו בגט ואשת אחיו בחליצה וזו היא שאמרו אוי לו על אשתו אוי לו על אשת אחיו

הלכה ד גמראעריכה

ב"ש אומרים כר' לעזר בן ערך דרבי לעזר בן ערך אמר המאמר קונה קניין גמור ביבמה אין כרבי לעזר בן ערך גירש לבעלת מאמר לא תהיה צריכה חליצה ואמר רבי הילא בשם ר' לעזר מודיי בית שמאי שאם גירש לבעלת מאמר שהיא צריכה ממנו חליצה אלא כר"ש דרבי שמעון אמר המאמר או קונה או לא קונה אין כר"ש מה נפשך קנה מאמר ואין אחריו כלום לא קנה מאמר למה לי אשתו עמו והלז תצא משום אחות אשה שמא מאמר דבית שמאי כזיקת רבי שמעון על דעתין דרבנן דתמן כמה דרבנין דתמן אמרין המאמר קונה ומשייר כן רבי שמעון אומר קונה ומשיירת ר"ש אומר אין זיקה נופלת למקום זיקה כן בית שמאי אומרים הכא אין זיקה נופלת למקום מאמר ר' יודן בעי קידש אשה מעכשיו לאחר שלשים יום ונפלה לו אחותה בתוך שלשים יום אפילו כן אשתו עמו והלז תצא משום אחות אשה אמרי לא אמרו בית שמאי אלא על ידי זיקה ועל ידי מאמר וההיא דאמר ר' אבהו בשם רבי יוחנן אפילו קידושין מאה תופשין בה ולא כבית שמאי