ירושלמי יבמות א ב

<< | ירושלמי · מסכת יבמות · פרק א · הלכה ב | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


משנהעריכה

הרי אילו פוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן מן החליצה ומן הייבום עד סוף העולם וכולם אם מתו או מיאנו או נתגרשו או שנמצאו איילוניות צרותיהן מותרות שאין את יכול לומר בחמותו ואם חמותו ואם חמיו שנמצאו איילוניות או שמיאינו

גמראעריכה

רבי יוחנן אמר ממאנת היא ביבם לעקור זיקת המת להתיר צרה לאביה וכלה לחמיה  רב ורשב"ל תריהון אמרין אינה ממאנת ביבם לעקור זיקת המת ולהתיר צרה לאביה וכלה לחמיה רב ור' שמעון בן לקיש כבית שמאי דבית שמאי אומרים בבעל  מה אנן קיימין אם באומרת אי איפשי לא בנישואיך ולא בנישואי אחיך כל עמא מודיי שהיא עוקרת  אלא כן אנן קיימין באומרת איפשי בנישואין  רבי יוחנן אמר באומרת אי איפשי לא בנישואיך ולא בנישואי אחיך  רב ורשב"ל תריהון אמרין באומרת אי איפשי בנישואיך אבל בנישואי אחיך רוצה אני  מתניתא פליגא על רבי יוחנן וכולן אם מתו או מיאינו או נתגרשו או שנמצאו איילוניות צרותיהן מותרות  נתגרשו ולא הימינו  ודכוותה מיאינו הימינו  תני ר' חייה כן אם מיאינו או נתגרשו בחיי הבעל צרותיהן מותרות לאחר מיתת הבעל צרותיהן חולצות ולא מייתבמות  אמר ר' יודן אביו דרבי מתניתא תיפתר שמתו ולא מיאנו דמתניתא כל היכולה למאן ולא מיאנה צרתה חולצת ולא מתייבמת  כן מתניתא כל היכולה למאן ולא מיאינה ומתה צרתה חולצת ולא מתייבמת  אמר ר' אבא מרי אפי' תימר בקיימת תיפתר שאין שם יבם אחר אלא אביה  ר' יונה אמר בלבד מן האירוסין  ר' יוסה אמר אף מן הנישואין במחזירה תנינה חזר בו רבי יוסי  אמר ליה ר' פינחס לא כן אלפן רבי מן הנישואין  אמר ליה והיא קבועה גבך כמסמרא  אמר ר' זעורה קומי ר' מנא יאות אמר ר' יוסי עד לא יחזור בה  אלו בתו מן הנישואין בלא איילונית צרתה אסורה מפני שניתוסף לה איילונית צרתה מותרת  אמר ליה איילונית כמי שאינה בעולם  אלו שתי יבמות אחת איילונית ואחת שאינה איילונית ובא היבם וחלץ לה ובא עליה שמא פטר בחברתה כלום הוי איילונית כמי שאינה בעולם  בתו  ובתו ממאנת  ולא בנישואי תורה היא את בתי נתתי לאיש הזה  ר' חונה בשם ר' שמעון בן לקיש תיפתר בקטנה שהשיאה אביה ונתגרשה שהיא כיתומה בחיי אביה ר' אחא ר' חנינה בשם רבי שמעון בן לקיש זאת אומרת שאין קטנה יולדת דלא כן תמתין עד שתגדיל ותמאן בבעלה ותתיר צרתה לחתנה  כלתו של רבי ישמעאל מיאנה ובנה על כתיפה  ר' חקיה בשם ר' אבהו ר' יודה ור' שמעון ורבי ישמעאל אמרו דבר אחד  תני עד אימתי הבת ממאנת עד שתביא שתי שערות דברי רבי מאיר  רבי יודה אומר עד שירבה השחור  רבי שמעון אומר עד שתתפשט הכף  רבי זעורה ר' חייא בשם רבי שמעון בן לקיש עד שתתפשט הכף ויהא השחור רבה על הלבן  ר' אבהו ר' לעזר בשם ר' הושעיה הלכת כרבי יודן  רבי יהושע בן לוי אמר הלכה כרבי יודה  אתא עובדא קומי ר' יסא אמר איזלון לגבי רבי אבהו דאית ליה אולפן הלכה כרבי יודה  אנן לית לן אולפן הלכה כרבי יודה  רבי חנינה אמר הלכה כרבי יודה  רבי יוחנן אמר לציפורייא אתון אמרין בשם רבי חנינה הלכה כרבי יודה  ולית היא כן  מאי כדון  חברייא בשם רבי חנינה מודיי רבי יהודה שאם נבעלה משהביאה שתי שערות שאין יכולה למאן  רבי זעורה בשם ר' חנינה מודיי ר' יודה שאם נתקדשה משהביאה שתי שערות שאינה יכולה למאן  על דעתיה דרבי זעורה דאמר נתקדשה משהביאה שתי שערות  הא אם נתקדשה עד שלא הביאה שתי שערות ונבעלה משהביאה שתי שערות יכולה היא למאן ניחא  על דעתין דחבריא דאינון אמרין נבעלה משהביאה שתי שערות הא אם נבעלה עד שלא הביאה שתי שערות יכולה היא למאן  וזה אימת עיברה וילדה עד שלא הביאה שתי שערות  וחיה היא  לא כן אמר רבי רדיפא רבי יונה בשם ר' אילא איתא עיברה וילדה עד שלא הביאה שתי שערות היא ובנה מתים  משהביאה שתי שערות היא ובנה חיים  עיברה עד שלא הביאה שתי שערות וילדה משהביאה שתי שערות היא חיה ובנה מת  מאי כדון  רבי ישמעאל <בר> רבי יהודה עד שירבה שחור כרבי שמעון על תנאי קידושי הראשון בעל  על דעתיה דרבי מאיר ורבי יודה דאמרי בסימנין הדבר תלוי ניחא  על דעתיה דרבי שמעון דו אמר לכשיוסיף בה קנין אחר מעתה אפילו גדולה  אמר ר' יצחק וכיני אלא כדי שלא יתפרצו בנות ישראל בזימה אתייא עובדא קומי ר' יוסי אמר יבדקו דדיה  מה כרבי יודה דרבי יודה אמר עד שירבה שחור  והוא דאמר רבי יהושע בן לוי אין בין ימות הנערות לימות הבגרות אלא ששה חדשים בלבד  ואמר ר' אבהו בשם ר' יוחנן אין עושין מעשה  הדא דתימר בתוך הזמן  אבל לאחר הזמן עושין מעשה  ברם הכא ספק רבה שחור ספק לא רבה שחור כופו אני ליתן גט  רבה השחור אינו נוגע בגט