פתיחת התפריט הראשי

ירושלמי גיטין ט ה

<< | ירושלמי · מסכת גיטין · פרק ט · הלכה ה | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


הלכה ה משנהעריכה

שנים ששילחו שני גיטין שוין ונתערבו נותן שניהן לזו ושניהן לזו לפיכך אם אבד אחד מהן הרי השני בטל

הלכה ה גמראעריכה

רבי אליעזר בי רבי יוסי בעא קומי רבי יוסי כמה דאת אמר גט אחד פסול בשתי נשים ודכוותה והוא שני גיטין פסולין בשתי נשים אמר ליה וכיני אמר ליה והא תנינן שנים ששילחו שני גיטין שוין ונתערבו נותן שניהן לזו ושניהן לזו תמן זו כרות לשמה וזו כרות לשמה תערובת היא שגרמה ברם הכא לא זה כרות לשמה ולא זה כרות לשמה מכיון שנתנו לה יעשה כמי שכרות לשמה משעה ראשונה