פתיחת התפריט הראשי

ירושלמי גיטין ט ד


<< | ירושלמי · מסכת גיטין · פרק ט · הלכה ד | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


הלכה ד משנהעריכה

רבי אלעזר אומר אע"פ שאין עליו עדים אלא שנתנו לה בפני עדים כשר וגובה מנכסים משועבדים שאין העדים חותמין על הגט אלא מפני תיקון העולם

הלכה ד גמראעריכה

רב ושמואל תריהון אמרין הלכה כרבי אלעזר רבי יוחנן בשם רבי ינאי דברי חכמים פסול אתא עובדא קומי ר יוחנן בכוהנת ובעא למיעבד כהדא דרבי ינאי כד שמעון דרב ושמואל פליגין אתא קומוי אפילו ישראל ושמע מינה רבי יהושע בן לוי אמר דברי הכל כשר והא רבי אלעזר אמר כשר ורבנן אמרין פסול מה ביניהו ר אלעזר אמר כשר וגובה מנכסין משועבדין ורבנין אמרין פסול וגובה מנכסין בני חורין