פתיחת התפריט הראשי

ירושלמי גיטין ט ג

<< | ירושלמי · מסכת גיטין · פרק ט · הלכה ג | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


הלכה ג משנהעריכה

שלשה גיטין פסולין ואם נישאת הוולד כשר כתב בכתב ידו ואין עליו עדים יש עליו עדים ואין בו זמן יש בו זמן ואין עליו אלא עד אחד אילו שלשה גיטין פסולין ואם נישאת הולד כשר

הלכה ג גמראעריכה

לית כאן ספק גירושין אלא גירושין ממש כיצד ספק קידושין כיי דתנינן תמן זרק לה קידושין ספק קרוב לה ספק קרוב לו זהו ספק קידושין והכא הוא זרק לה גיטה ספק קרוב לו ספק קרוב לה זהו ספק גירושין רבי יוחנן בשם רבי חלפתא דמן הוה וכולן אם ניסית לא תצא שלא להוציא ליזה על בניה בתו שניסית לשוק בגט זה לא תצא כדי ליזקוק צרתה לאביה צרתה שנישאת לשוק בגט זה תצא בתו שנישאת לאחיו אפילו לאביה לא תצא תני שלשה שטרות הללו גובה מבני חורין ואינו גובה מן המשועבדין א"ר בא הדא דתימר בשלא הוחזק שטר ביד המלוה אפילו מבני חורין אינו גובה אלא כן אנן קיימין בשהוחזק שטר ביד המלוה ולמה אינו גובה רבי ביסנא אמר מפני קינוניא ר אבינא אמר מפני פסול התיב רבי אבין עד כדון בשלוה הזקן ושיעבד הזקן לוה הזקן ושיעבד הבן הכא אית לך מימר מפני קינוניא לא מפני שהוא פסול התיב ר אבין והתני אף בגיטי נשים אית לך מימר מפני קינוניא לא מפני שהוא פסול והכא מפני שהוא פסול ר יוחנן בשם ר ינאי וכולן בכתב ידים רבי לעזר שאל עדים יש כאן בכתב ידים מה אני צריך ר ירמיה בשם רב וכולהם בכתב ידים חוץ משעדיו עמו אמר רב המנונא הללו חוביהן על גרמיהון דאינון שקיבלו עליהן לשקר לחתום בגט שאין בו זמן ר בא בר המנונא רב אדא בר אחא בשם רב דרבי מאיר היא מה חמית מימר כן אמר רבי מנא בגין דאמר רב הונא בשם רב כל ההין פרקא דרבי מאיר חוץ משינה שמו ושמה שם עירו ושם עירה דלא תסבור מימר קיימיה דר מאיר היא תננייה דרבנין לפום כן צריך מימר דר מאיר היא אמר ר יוסי בגין דרב ושמואל תריהון אמרין הלכה כרבי לעזר דלא תסבור מימר אוף הכא לפום כן צריך מימר דרבי מאיר היא