פתיחת התפריט הראשי

ירושלמי גיטין ו ד

<< | ירושלמי · מסכת גיטין · פרק ו · הלכה ד | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


הלכה ד משנהעריכה

הבא לי גיטי אוכלת בתרומה עד שיגיט גט לידה התקבל לי גיטי אסורה לוכל בתרומה מיד התקבל לי גיטי במקום פלוני אוכלת בתרומה עד שיגיע גט לאותו מקום רבי אלעזר אוסר מיד

הלכה ד גמראעריכה

מה טעמא דר לעזר אני אומר אחר הדלת מצאו תמן תנינן האומר למי שאינו נאמן על המעשרות קח לי ממי שהוא נאמן ממי שהוא מעשר אינו נאמן תני ר יוסי אומר אפילו אמר לו מפלוני אינו נאמן עד שיאמר לו קח ואני נותן מעות מ"ט דר"י אני אומר א קרוב מצאו ולקח ממנו אתייא דר אלעזר כר יוסי ודרבי יוסי כר אלעזר דרבי יוסי ריבה מן דרבי אלעזר ולא מודה ר אלעזר שאם אמרה לו אל תקבלהו לי אלא במקום פלוני שהיא אוכלת בתרומה עד שיגיע הגט לאותו מקום והכא אפילו אמר לו מפלוני אינו נאמן עד שיאמר לו קח ואני נותן מעות מאי טעמא דרבי יוסי אני אומר אחד קרוב מצא ולקח ממנו