פתיחת התפריט הראשי

ירושלמי גיטין ו ב


<< | ירושלמי · מסכת גיטין · פרק ו · הלכה ב | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


הלכה ב משנהעריכה

האשה שאמרה התקבל לי גיטי צריכה שני כיתי עדים שנים שיאמרו בפנינו אמרה ושנים שיאמרו בפנינו קיבל וקרע אפילו הן הראשונים והן האחרונים או אחד מן הראשונים ואחד מן האחרונים ואחד מצטרף עמהן נערה מאורסה היא ואביה מקבלין את גיטה רבי יהודה אומר אין שתי ידיים זוכות כאחת אלא אביה מקבל גיטה בלבד וכל שאינה יכולה לשמור את גיטה אינה יכולה להתגרש קטנה שאמרה התקבל לי גיטי אינו גט עד שיגיע גט לידה לפיכך אם רצה הבעל להחזיר יחזיר שאין הקטן עושה שליח ואם אמר לו אביה צא וקבל לבתי גיטה אם רצה להחזיר לא יחזיר

הלכה ב גמראעריכה

שנים שאמרו בפנינו אמרה ושנים שאמרו בפנינו קיבל וקרע הוא מודה יצטרף השליח תיפתר שהיה קרוב הדא אמרה שהקרוב נעשה שליח נערה מאורסה היא ואביה מקבלין גיטה ריש לקיש אמר כמחלוקת בגיטין כך מחלוקת בקידושין אמר רבי יוחנן הכל מודין בקידושין שאביה מקדשה ולא היא מודה ר"ל בנישואין לא הכל ממנה להשיא את עצמה ולהפסיד מעשה ידיה לאביה על דעתיה דרבי יוחנן אין לה דעת אצל אביה ואינה עושה שליח על דעתיה דריש לקיש יש לה דעת אצל אביה והיא עושה שליח מתניתא פליגא על ר יוחנן האיש מקדש בו ובשלוחו והאשה מתקדשת בה ובשלוחה פתר לה בגדולה והתנינן קטנה שאמרה התקבל לי גטי אינו גט עד שיגיע גט לידה פתר ביתומה והא תנינן אם אמר לו אביה צא והתקבל לבתי גיטה אם רצה להחזיר לא יחזיר פתר לה לצדדין היא מתניתא רישא ביתומה וסיפא בשיש לה אב מתניתא פליגא על ריש לקיש האיש מקדש את בתו כשהיא נערה בו ובשלוחו פתר לה כרבי יהודה דרבי יהודה אמר אין שתי ידיים זוכות כאחת דאמר רבי יוסי חד רב נפק מבית וועדא אמר נפק עובדא כר יוחנן וסמכין עלוי לא הוה צריכה מיסמוך עליו אלא דהות מן ימא לטיגני חברייא אמרין בחצר ובארבע אמות פליגין רבי יוחנן אמר יש לה חצר ויש להן ארבע אמות ריש לקיש אמר אין לה חצר ואין להן ארבע אמות רבי אלעזר אמר בחצר פליגין ואין לה ארבע אמות מי אמר רבי יוחנן בפישוט ידים ר אלעזר שאל חצירו של שליח מהו שתיעשה כידו נישאת היא לא אביה קטנה אביה לא היא ניסית בין היא בין אביה אם יש בה דעת היא לא אביה אי זו היא קטנה שהיא צריכה להתגרש אמר רבי יוחנן כל שנותנין לה גיטה ודבר אחר עמו והיא מוציא אותו לאחר זמן