ירושלמי גיטין ה ד


<< | ירושלמי · מסכת גיטין · פרק ה · הלכה ד | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה ד משנהעריכה

יתומים שסמכו אצל בעל הבית או שמינה להן אביהן אפיטרופוס חייב לעשר פירותיהן אפיטרופוס שמינהו אבי יתומים ישבע ושמינהו בית דין לא ישבע אבא שאול אומר חילוף הדברים

הלכה ד גמראעריכה

(במדבר יח) אתם פרט לשותפין אתם פרט לאפיטרופוס אתם פרט לתורם שאינו שלו אתם פרט לשותפין והתנינן השותפין שתרמו אלא כאן בתרומה גדולה כאן בתרומת מעשר כלום למדו תרומה גדולה לא מתרומת מעשר אלא כאן להלכה כאן למעשה אתם פרט לאפיטרופוס והתניא יתומים שסמכו אצל בעל הבית או שמינה להן אביהן אפיטרופוס חייב לעשר פירותיהן חברייא אמרין כאן לאפיטרופין לעולם כאן לאפיטרופין לשעה ר יוסי בעי אם באפיטרופין לעולם ודא דתני מוכר הוא עבדים אבל לא קרקעות אלא כאן ביתום גדול כאן ביתום קטן א"ר יוחנן בתחילה אין מעמידין אפיטרופוס ליתומין לחוב להן אלא לזכות להן ואם חבו חבו ר יוסי בר חנינה אמר בין בתחילה בין בסוף אין מעמידין להן בין לזכות בין לחובה מתניתא פליגא על ר יוסי בר חנינה מעמידין להן אפיטרופוס שנייה היא בשור שלא ילך ויזיק הזיק משל מי הן משלמין ר יוחנן אמר משל יתומין רבי יוסי בר חנינה אמר משל אפיטרופוס ואפילו דלא יסבור רבי יוחנן כן לית מילתיה אמרה כן לא דהוא אמר לבסוף אם חבו חבו אפיטרופוס שמינהו אבי יתומין ישבע שאין דרכו לבחן אבא שאול אומר חילוף הדברים אפיטרופוס שמינהו אבי יתומין לא ישבע מפני דיכיל מימר ליה טבות הוינא עבידנא לך שמינוהו בית דין ישבע מפני שהוא כנושא שכר אתייא דר יוחנן כרבנין ודרבי יוסי בר חנינה כאבא שאול דרבי יוחנן כרבנין ואפילו דיסבור כאבא שאול בעי הוא בר נש מיתן מהימן ומיקרייה מהימן ודר יוסי בר חנינה כאבא שאול אפילו דיסבור כרבנין אדם מבריח עצמו מן השבועה ואין אדם מבריח עצמו מן התשלומין