פתיחת התפריט הראשי

ירושלמי גיטין דף י ב


תלמוד ירושלמי - גמרא | קרבן העדה | פני משה


אייתי ר' אמי לר' יונה חמוי ותנה ליה אחד אומר בפני נכתב ובפני נחתם פסול ר' יודן מכשיר. אמר רבי אבין לישן מתניתא מסייעא לרבי זעירא בזה רבי יודן מכשיר. וקשיא על דרבי זעירא אם ביוצא מתחת ידי אחר בהדא לא עשו אותן‏[1] כשנים. אימתי עשו אותו כשנים בזמן שהוא מעיד על הכתיבה ועל החתימה. ר' יסא בשם ר' יוחנן וביוצא מתחת ידו והוה רבי זעירא מסתכל ביה. א"ל למה את מסתכל בי ואפילו יוצא מתחת ידי אחר. אתיא דרבי יוסי כרבי אימי עד לא יחזור ביה א"ר מנא אפילו מן דחזר ביה אתיא היא שנייה היא כתיבה בשנים וחתימה בשנים חתימה בשנים כחה מיופה וכתיבה בשנים אין כחה מיופה.

הלכה ב משנהעריכה

נכתב ביום ונחתם ביום בלילה ונחתם בלילה. בלילה ונתחתם ביום כשר. ביום ונתחתם בלילה פסול. ורבי שמעון מכשיר. שהיה רבי שמעון או' כל גיטין שנכתבו ביום ונחתמו בלילה פסולין חוץ מגיטי נשים.

שנויי נוסחאותעריכה

  1. ^ אותן בדפוס ויניצי' אותו.