ירושלמי גיטין ב ב

<< | ירושלמי · מסכת גיטין · פרק ב · הלכה ב | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה ב משנהעריכה

נכתב ביום ונחתם ביום בלילה ונחתם בלילה. בלילה ונתחתם ביום כשר. ביום ונתחתם בלילה פסול. ורבי שמעון מכשיר. שהיה רבי שמעון או' כל גיטין שנכתבו ביום ונחתמו בלילה פסולין חוץ מגיטי נשים.


הלכה ב גמראעריכה

אמר רבי יוחנן פסול מפני אכילת פירות. אמר ליה ריש לקיש מעתה תחוש לגיטין הבאין ממדינת הים שמא נכתבו ביום ונחתמו בלילה. א"ל זה זיופו מדבר אחר. א"ר יוחנן לא אמר ר' שמעון אלא בלילה אבל למחר אוף רבי שמעון מודה. ריש לקיש אמר לא שנייא הוא לילה הוא למחר הוא לאחר כמה. היידן הוא למחר. ר' חנניה ור' מנא חד אמר למחר. וחרנא אמר מחרא דמחר. וקשיא דר' יוחנן על דרבי שמעון <לקיש>‏[1] כן א"ר בא בשם רבי זעירא אתיא דרבי שמעון <בן לקיש>‏[2] כרבי אלעזר כמה דר' אלעזר אמר אף על פי שאין עליו עדים כשר כן ר' שמעון אומר אף על פי שאין עליו עדים כשר. אמר רבי שמואל אחוי דרבי ברכיה כאן ברוצה לחתמו. וכאן בשאינו רוצה לחתמו. אמר לעשרה חתמו בגט זה וחתמו מקצתן היום ולמחר מקצתן. רבי שמעון בן לקיש אמר כשר והשאר על תנאי. רבי יוחנן אמר פסול עד שיחתמו כולן בו ביום. רבי יעקב בר אידי בשם רבי יהושע בן לוי מעשה באחד שאמר לעשרה חתמו בגט וחתמו מקצתן היום ומקצתן למחר אתא עובדא קומי רבנין וכשרין‏[3] וחשון. הדא מסייעא לרבי יוחנן מן דרבנין ופליגא עלוי על דרבי שמעון הדא מסייעא לר' שמעון בן לקיש מן דרבי שמעון ופליגא עלוי מן דרבנין.


שנויי נוסחאותעריכה

  1. ^ דרבי שמעון לקיש בדפוס ויניצי' דריש לקיש.
  2. ^ בן לקיש כ"ה בדפוס ויניצי'.
  3. ^ וכשרין בדפוס ויניצי' וכשרון.