ירושלמי ברכות דף לח א


תלמוד ירושלמי - גמרא | קרבן העדה | פני משה | עין משפט


הפך קדל אתון בעיון מיקטלוניה וחמין תרין זיקוקין דנור נפקין מקדליה ושבקוה לקיים מה שנאמר (דברים, כח) וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך תני ר"ש בן יוחי וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך כל אפילו רוחות אפילו שידים רבי יניי ורבי יונתן הוו מטיילין באסלטין חמתון חד ושאל בהון אמר להון שלמכון רבייא אמרין אפילו תואר חברות אין עלינו לרעה ריש לקיש מנהגו באוריתא סגין הוה נפיק ליה לבר מתחומא דשבתא והוא לא ידע לקיים מה שנאמר (משלי, ה) באהבתה תשגה תמיד רבי יודן בי רבי ישמעאל מנהגיה באוריתא סגין הוות גולתיה שרעה מיניה וחכינה מזדהרא לה אמרין ליה תלמידוי רבי הא גולתך שריעה אמר לון ולית ההיא רשיעתא זהירא לה: אפי' נחש כרוך על עקיבו לא יפסיק. רבי חונה בשם רבי יוסי לא שנו אלא נחש אבל עקרב מפסיק למה דמחייא וחזרה ומחייא ר' אילא אמר לא אמרו אלא כרוך אבל אם היה מרתיע ובא כנגדו הרי זה מסתיר מלפניו ובלבד שלא יפסיק את תפילתו תני היה עומד ומתפלל באסרטיא או בפלטיא הרי זה מעביר מפני החמור ומפני הקרון ובלבד שלא יפסיק את תפלתו אמרין עליו על רבי חנינא בן דוסא שהיה עומד ומתפלל ובא חברבר והכישו ולא הפסיק את תפילתו והלכו ומצאו אותו חברבר מת מוטל על פי חורו אמרו אי לו לאדם שנשכו חברבר ואי לו לחברבר שנשך את ר' חנינא בן דוסא מה עיסקיה דהדין חברבריא כד הוות נכית לבר נשא אין בר נשא קדים למיא חברברא מיית ואין חברברא קדים למיא בר נשא מיית אמרו לו תלמידיו רבי לא הרגשת אמר להן יבא עלי ממה שהיה לבי מתכוין בתפילה אם הרגשתי א"ר יצחק בר אלעזר ברא לו הקב"ה מעיין תחת כפות רגליו לקיים מה שנאמר (תהלים, קמה) רצון יריאיו יעשה ואת שוועתם ישמע ויושיעם:

מזכירין גבורות גשמים בתחיית המתים ושואלין גשמים בברכת השנים והבדלה בחונן הדעת ר' עקיבה אומר אומרה ברכה רביעית בפני עצמה ר"א אומר בהודאה:

גמרא

עריכה

כשם שתחיית המתים חיים לעולם כך ירידת גשמים חיים לעולם ר' חייא בר אבא שמע לה מן הדא (הושע, ו) יחיינו מיומים ביום השלישי יקימנו ונחיה לפניו (שם) נדעה נרדפה לדעת את ה' כשחר נכון מוצאו כתיב (מ"א, יז) ויאמר אליהו התשבי מתושבי גלעד אל אחאב חי ה' אם יהיה השנים האלה טל ומטר כי אם לפי דברי רבי ברכיה א"ר יסה ורבנן חד אמר בין על הטל ובין על המטר נשמע לו וחרנא אמר על המטר נשמע לו ועל הטל לא נשמע לו מאן דמר על המטר נשמע לו ועל הטל לא נשמע לו מן הדא (מ"א, יח) לך הראה אל אחאב ואתנה מטר וגו' ומאן דמר בין על הטל בין על המטר נשמע לו איכן הותר נדרו של טל אמר רבי תנחומא

 

עין משפט

21 ה_כא מיי' פ"ו מהל' תפילה הלכה ט' , טור ושו"ע או"ח סי' ק"ד סעיף ג' , סמ"ג עשין יט :

22 ה_כב מיי' פ"ו מהל' תפילה הלכה ט' , טור ושו"ע או"ח סי' ק"ד סעיף ג' , סמ"ג עשין יט :

23 ה_כג מיי' פ"ו מהל' תפילה הלכה ט' , טור ושו"ע או"ח סי' ק"ד סעיף ג' , סמ"ג עשין יט :

24 ה_כד טור ושו"ע או"ח סי' ק"ד סעיף ב':

25 ה_כה מיי' פ"ב מהל' תפילה הלכה ט"ו , טור ושו"ע או"ח סי' קי"ד סעיף א' , סמ"ג עשין יט :

26 ה_כו מיי' פ"ב מהל' תפילה הלכה ט"ז , טור ושו"ע או"ח סי' קי"ז סעיף א' , סמ"ג עשין יט :

27 ה_כז מיי' פ"ב מהל' תפילה הלכה י"ב , טור ושו"ע או"ח סי' רצ"ד סעיף א' , סמ"ג עשין יט :

21 ה_כא מיי' פ"ו מהל' תפילה הלכה ט' , טור ושו"ע או"ח סי' ק"ד סעיף ג' , סמ"ג עשין יט :

22 ה_כב מיי' פ"ו מהל' תפילה הלכה ט' , טור ושו"ע או"ח סי' ק"ד סעיף ג' , סמ"ג עשין יט :

23 ה_כג מיי' פ"ו מהל' תפילה הלכה ט' , טור ושו"ע או"ח סי' ק"ד סעיף ג' , סמ"ג עשין יט :

24 ה_כד טור ושו"ע או"ח סי' ק"ד סעיף ב':

25 ה_כה מיי' פ"ב מהל' תפילה הלכה ט"ו , טור ושו"ע או"ח סי' קי"ד סעיף א' , סמ"ג עשין יט :

26 ה_כו מיי' פ"ב מהל' תפילה הלכה ט"ז , טור ושו"ע או"ח סי' קי"ז סעיף א' , סמ"ג עשין יט :

27 ה_כז מיי' פ"ב מהל' תפילה הלכה י"ב , טור ושו"ע או"ח סי' רצ"ד סעיף א' , סמ"ג עשין יט :