ירושלמי ברכות דף לג ב


תלמוד ירושלמי - גמרא | קרבן העדה | פני משה


ולמה שמונה עשרה?

אמר ריב"ל: כנגד שמונה עשרה מזמורים שכתוב מראשו של תילים עד (תהלים כ, ב) "יענך ה' ביום צרה".
אם יאמר לך אדם: תשע עשרה הן! אמור לו: (תהלים ב, א) "למה רגשו גוים" לית הוא מינהון.
מכאן אמרו: המתפלל ולא נענה- צריך תענית.
א"ר מנא: רמז לת"ח, שאדם צריך לומר לרבו: תִשָּמַע תְפילָתְךָ !
אמר רבי סימון: כנגד י"ח חוליות שבשדרה, שבשעה שאדם עומד ומתפלל צריך לשוח בכולן. מה טעם? - (תהלים, לה) כל עצמותי תאמרנה ה' מי כמוך.
אמר רבי לוי: כנגד י"ח אזכרות שכתוב (תהלים, כט) ב"הבו לה' בני אלים".
אמר רבי הונה: אם יאמר לך אדם תשע עשרה אינון, אמור לו: של מינים- כבר קבעוה חכמים ביבנה. התיב ר"א ב"ר יוסי קומי ר' יוסי: והא כתיב (תהלים כט, ג) "אל הכבוד הרעים" א"ל והתני כולל של מינים ושל פושעים במכניע זדים ושל זקנים ושל גרים במבטח לצדיקים ושל דוד בבונה ירושלים אית לך מספקא לכל חדא וחדא מנהו אדכרה.
רבי חנינא בשם רבי פינחס: כנגד י"ח פעמים שאבות כתובים בתורה: "אברהם יצחק יעקב".
אם יאמר לך אדם: י"ט הם! אמור לו: (בראשית כח, יג) "והנה ה' נצב עליו"- לית הוא מינהון.
אם יאמר לך אדם: י"ז הם! אמור לו: (בראשית, מח) "ויקרא בהם שמי ושם אבותי אברהם ויצחק" מינהון.
רבי שמואל בר נחמני בשם ר' יוחנן: כנגד י"ח ציוויין שכתוב בפרשת משכן שני אמר רבי חייא בר ווא ובלבד מן (שמות, לא) ואתו אהליאב בן אחיסמך למטה דן עד סופיה דסיפרא.

שבע של שבת מניין?

אמר רבי יצחק: כנגד ז' קולות שכתוב ב"הבו לה' בני אלים".
אמר ר' יודן אנתוריא כנגד ז' אזכרות שכתוב במזמור שיר ליום השבת.

תשע של ראש השנה מניין?

אמר רבי אבא קרטוגנא כנגד תשע אזכרות שכתוב בפרשת חנה וכתיב בסופה (ש"א, ב) ה' ידין אפסי ארץ.

כ"ד של תעניות - מניין?

רבי חלבו ור"ש בר רב נחמן תרוויהון אמרין: כנגד כ"ד פעמים שכתוב ב-"פרשה של שלמה" שגיאת לואה: (בקריאה לתבנית:הפניה לפסוקים) נמצא פרמטר לא בשימוש "ק=".(מלכים א ח, כב-נג) רינה ותפילה ותחינה.

רבי זעירא בשם רבי ירמיה יחיד בתענית ציבור צריך להזכיר מעין המאורע. איכן הוא אומרה בין גואל ישראל לרופא חולים ומה אומר ענינו ה' ענינו בעת ובעונה הזאת כי בצרה גדולה אנחנו אל תסתיר פניך ממנו ואל תתעלם מתחינתינו כי אתה ה' עונה בעת צרה פודה ומציל בכל עת צרה וצוקה ויצעקו אל ה' בצר להם ממצוקותיהם יוציאם בא"י העונה בעת צרה ר' ינאי בשם ר' ישמעאל בשם בית ר' ינאי אומר בשומע תפלה: ר' יונה בשם רב אפילו יחיד שגזר על עצמו תענית צריך להזכיר מעין המאורע איכן הוא אומרה ר' זעירא בשם רב הונא