ירושלמי בבא בתרא ט ג


<< | ירושלמי · מסכת בבא בתרא · פרק ט · הלכה ג | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה ג משנה עריכה

הניח בנים גדולים וקטני השביחו גדולים את הנכסים השביחו לאמצע ואם אמרו ראו מה שהניח לנו אבא הרי אנו עושין ואוכלין השביחו לעצמן וכן האשה שהשביחה את הנכסים השביחה לאמצע אם אמרה ראו מה שהניח לי בעלי הריני עושה ואוכלת השביחה לעצמה

הלכה ג גמרא עריכה

אמר רבי לא אם אמרו בבית דין דבי ר ינאי אמרי אפילו עירניה רב אמר אפילו סל אפילו קורדום תני רבי חייה אפילו מחט אפילו מוקף צמיד פתיל א"ר חנינה המשיא את בנו בבית זכה בבית תני רב הושעיה בבית ולא במטלטלין רבי לא חילק את הטריקלין בינו לבין בנו ר חגיי בעא רבי יוסי היתה חופתו בקיטון ועשה לו הסב בטריקלין מהו אמר ליה לית חמי ליה מפקה ר יהושע בן לוי אמר חולקין לקטנים מפני גדולים אלא עמדו קטנים ומצאו דבר יתר ומיחו ר אבהו אמר נשבעין להן א"ר מנא כל המוציא מחבירו עליו הראייה חוץ מזו ר חייה רובה אמר סתם אחין שותפין עד שלשה דורות א"ר בר בון אף רב המנונא הורי כן א"ר אימי בן שנראה חלוק בחיי אביו מה שסיגל סיגל לעצמו כהדא חד בר נש איתעביד ספר בעא אחוי מיפלג עימיה אתא עובדא קומי ר אמי אמר כך אנו אומרים אדם שמצא מציאה אחיו חולקין עמו חד בר נש נפק לשליחותא בעא אחוי מיפלוג עימיה אתא עובדא קומי ר אמי אמר כך אנו אומרים אדם שיצא לליסטייא אחיו חולקין עמו ר הוריינא אחוי דר שמואל בר סוסרטיי בעא אחוי מיפלוג עימיה אמר לו אלכסנדרי אחוי ידע את דשבק אבונן אלפים וכן האשה וכו א"ר לא אמרה בבית דין