ירושלמי בבא בתרא

מסכת בבא בתרא

לפי הלכות

מסכת בבא בתרא ב:משנה
בבלי
במהדורה המבוארת או המעומדת של הירושלמי