ילקוט שמעוני שמות

"ואלה שמות בני ישראל" זה שאמר הכתוב (תהלים מח, יא): "כשמך אלקים כן תהלתך". מלך בשר ודם נכנס למדינה והן מקלסין אותו שהוא גבור ואינו אלא חלש. מקלסין אותו שהוא רחמן ואינו אלא אכזרי. מקלסין אותו שהוא נאה ואינו אלא כעור. אבל הקב"ה אינו כן אלא כל מה שמקלסין אותו הוא יותר מקילוסו. מקלסין אותו שהוא גבור והוא גבור שנאמר (דברים י, יז): "האל הגדול הגבור". ראה מה כתיב (שמות טו, יא): "נורא תהלות" נורא הוא על כל תהלתו. וכן אמר דוד (דה"א כט, יא): "לך ה' הגדולה וגו'". שמך "מתנשא לכל לראש" וגדולה שנקלסך.
ראה אנשי כנסת הגדולה מקלסין לו שמך (נחמיה ט, ה): "מרומם על כל ברכה ותהלה" הוי "כשמך כן תהלתך". אבל בני אדם אינם כן יש ששמותיהן נאים ומעשיהן כעורין כו' (כדכתוב ברמז קכו). שמותיהן נאים ומעשיהם נאים אלו השבטים ראובן שמעון מונה מספר לכוכבים אלו השבטים. מה הכוכבים כשיוצאין יוצאין בשמות שנאמר המוציא במספר צבאם ונכנסין במנין שנאמר לכולם שמות יקרא. כך השבטים כשנכנסו למצרים כתיב בשבעים נפש ירדו אבותיך. וכשיצאו [יצאו] בשש מאות אלף. ואלה שמות כל מקום שנאמר אלה פסל את הראשונים ואלה מוסיף על הראשונים.
"ואלה שמות בני ישראל הבאים" וכי היום באים והלא כבר היה להם ימים הרבה שם ולמה הוא אומר הבאים. אלא כל ימים שהיה יוסף קיים לא היה עליהם משוי של מצרים וכיון שמת יוסף ניתן משא של מצרים עליהם לפיכך הבאים כאילו אותו היום נכנסים.
"את יעקב" מהיכן הן באין מכוחו של יעקב.
דבר אחר "ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה יעקב ובניו איש וביתו" מלמד שלא ירד יעקב למצרים עד שמונה לפרץ וחצרון [וחמול] זה בן שנה וזה בן שתי שנים וזיווג להם נשים. "איש וביתו באו".
דבר אחר "ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה" והלא ישמעאל ויצחק אחים היו ועשו ויעקב אחים היו ולמה לא ירדו לא ישמעאל ולא עשו. אמר ר"א למה הדבר דומה לאחד שלוה מן המלך לאחר ימים נפטר הלוה והניח שני בנים ומצא אחד משמש לפניו ואחד ברח אמר לאותו המשמש לפניו ממך אני גובה כל חובי שנתחייב לי אביך אמר לפניו לפי ששמשתי לפניך הפסדתי אמר לו חייך שכר גדול אני נותן לך לכשיתפש אותו אני מוסרו לך לעבד כך לעתיד לבוא וירשו הנגב את הר עשו. ועוד כתיב (בראשית כז, מ): "ואת אחיך תעבוד" לא די שלא עבדו אלא שהעבידו בכל מיני צרות כאשר עשה כן יעשה לו: "ראובן שמעון לוי ויהודה". למה מונה אותם בכמה מקומות משל למלך שבנה בירה ונפלה וחזר ובנאה ונפלה ותיקן כמה עמודים ועמדה ושמח בה המלך שעמד בנינו ומזכירו לשבח. כך אברהם העמיד ישמעאל ובני קטורה. יצחק עשו ואלופיו. וכיון שבא יעקב והעמיד שנים עשר שבטים וכולם נתקיימו צדיקים שמח בהן ומזכירן. כל השבטים לשם גאולתן נקראו. ראובן (שמות ג, ז): "ויאמר ה' ראה ראיתי". שמעון (שם ב, כד) "וישמע אלקים את נאקתם". לוי - (זכריה ב, טו): "ונלוו גוים רבים אל ה'". יהודה (ישעיה יב, א): "ואמרת ביום ההוא אודך ה'". בנימין (שם סב, ח) "נשבע ה' בימינו". דן (בראשית טו, יד): "וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנכי". נפתלי (שיר ד, יא): "נופת תטופנה שפתותיך כלה". גד לשם המן (שמות טז, לא): "והמן כזרע גד". אשר לשם הגאולה (מלאכי ג, יב): "ואשרו אתכם כל הגוים". יוסף (ישעיה יא, יא): "והיה ביום ההוא יוסיף ה' שנית ידו". יששכר (ירמיה לא, טו): "יש שכר לפעולתך נאם ה'". זבולן (מ"א ח, יג): "בנה בניתי בית זבול לך". אמר ר' יהושע דסכנין בשם ר' לוי למה פעמים מקדים זה לזה וזה לזה כדי שלא יהו בני הגבירות נתונין תחילה ובני השפחות אחריהן שלא יהו אלו גדולים מאלו.
דבר אחר לפי שהן תקרתו של עולם למי שהוא מקרה כראוי נותן [עביה] של תקרה זו בצד ראשה של אחרת ומנין שהן תקרתו של עולם שנאמר (ישעיה מח, יב): "שמע אלי יעקב וישראל מקוראי": "ויהי כל נפש יוצאי ירך יעקב שבעים נפש" ובעשו כתיב כל נפשות ביתו (כתוב ברמז קל"ח).
"ויוסף היה במצרים" ראה עולם חדש (כתוב ברמז מ"ט).
"וימת יוסף וכל אחיו" אין לך קצר ימים בשבטים פחות מיוסף ואין לך בשבטים שהאריך ימים יותר מלוי. שכל זמן שהיה לוי קיים לא נשתעבדו ישראל במצרים שנאמר וימת יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא ובני ישראל פרו. נמצא משמת לוי עד שיצאו ישראל ממצרים מאה ושש עשרה שנה אין שעבוד יותר עליו לא פחות משמונים ושש כשנותיה של מרים שנקראת על שם המרור.
אמר ר' יהודה אמר רב שלשה דברים מקצרין ימיו של אדם (כתוב ברמז ס"ו).

"וימת יוסף וכל אחיו"

 • ראובן נולד בי"ד בכסליו מת בן מאה חמשים וחמש שנים.
 • שמעון נולד בכ"ח בטבת ומת בן מאה ועשרים שנה.
 • לוי נולד בי"ו בניסן ומת בן מאה שלושים ושבע שנים.
 • יהודה נולד בט"ו בסיון ומת בן מאה ותשע עשרה שנים.
 • דן בט' באלול ומת מאה ועשרים וחמש שנה.
 • נפתלי נולד בה' בתשרי ומת בן מאה שלושים ושלוש שנה.
 • גד בי' במרחשון ומת בן מאה ועשרים וחמש שנים.
 • אשר בכ' בשבט ומת בן מאה ועשרים ושלש שנים.
 • יששכר נולד בי' באב ומת בן מאה ועשרים ושתים שנים.
 • זבולון בז' בתשרי ומת בן מאה ועשר שנה.
 • בנימין נולד בי"א במרחשון ומת בן מאה וחמש עשרה שנים.
באייר ושבט לא נולדו נשתייר לאפרים ומנשה:

ילקוט שמעוני תורה קסג ילקוט שמעוני תורה קסד ילקוט שמעוני תורה קסה ילקוט שמעוני תורה קסו ילקוט שמעוני תורה קסז ילקוט שמעוני תורה קסח ילקוט שמעוני תורה קסט ילקוט שמעוני תורה קע ילקוט שמעוני תורה קעא ילקוט שמעוני תורה קעב ילקוט שמעוני תורה קעג ילקוט שמעוני תורה קעד ילקוט שמעוני תורה קעה