יחזקאל כתיב מסומן בשורות

תורה: בראשית | שמות | ויקרא | במדבר | דברים
נביאים: יהושע | שופטים | שמואל: א | ב | מלכים: א | ב | ישעיהו | ירמיהו | יחזקאל | תרי עשר: הושע | יואל | עמוס | עובדיה | יונה | מיכה | נחום | חבקוק | צפניה | חגי | זכריה | מלאכי
כתובים: תהלים | משלי | איוב | שיר השירים | רות | איכה | קהלת | אסתר | דניאל | עזרא | נחמיה | דברי הימים: א | ב

מהדורות נוספות של יחזקאל: עם ניקוד :: עם טעמי המקרא :: עם פירוש :: תצוגה: מסורתית :: עם סימון הפסוקים :: בשורות נפרדות


פרק א
א  ויהי בשלשים שנה ברביעי בחמשה לחדש ואני בתוך הגולה על נהר כבר נפתחו השמים ואראה מראות אלהים
ב  בחמשה לחדש היא השנה החמישית לגלות המלך יויכין
ג  היה היה דבר יהוה אל יחזקאל בן בוזי הכהן בארץ כשדים על נהר כבר ותהי עליו שם יד יהוה
ד  וארא והנה רוח סערה באה מן הצפון ענן גדול ואש מתלקחת ונגה לו סביב ומתוכה כעין החשמל מתוך האש
ה  ומתוכה דמות ארבע חיות וזה מראיהן דמות אדם להנה
ו  וארבעה פנים לאחת וארבע כנפים לאחת להם
ז  ורגליהם רגל ישרה וכף רגליהם ככף רגל עגל ונצצים כעין נחשת קלל
ח  וידו [וידי] אדם מתחת כנפיהם על ארבעת רבעיהם ופניהם וכנפיהם לארבעתם
ט  חברת אשה אל אחותה כנפיהם לא יסבו בלכתן איש אל עבר פניו ילכו
י  ודמות פניהם פני אדם ופני אריה אל הימין לארבעתם ופני שור מהשמאול לארבעתן ופני נשר לארבעתן
יא  ופניהם וכנפיהם פרדות מלמעלה לאיש שתים חברות איש ושתים מכסות את גויתיהנה
יב  ואיש אל עבר פניו ילכו אל אשר יהיה שמה הרוח ללכת ילכו לא יסבו בלכתן
יג  ודמות החיות מראיהם כגחלי אש בערות כמראה הלפדים היא מתהלכת בין החיות ונגה לאש ומן האש יוצא ברק
יד  והחיות רצוא ושוב כמראה הבזק
טו  וארא החיות והנה אופן אחד בארץ אצל החיות לארבעת פניו
טז  מראה האופנים ומעשיהם כעין תרשיש ודמות אחד לארבעתן ומראיהם ומעשיהם כאשר יהיה האופן בתוך האופן
יז  על ארבעת רבעיהן בלכתם ילכו לא יסבו בלכתן
יח  וגביהן וגבה להם ויראה להם וגבתם מלאת עינים סביב לארבעתן
יט  ובלכת החיות ילכו האופנים אצלם ובהנשא החיות מעל הארץ ינשאו האופנים
כ  על אשר יהיה שם הרוח ללכת ילכו שמה הרוח ללכת והאופנים ינשאו לעמתם כי רוח החיה באופנים
כא  בלכתם ילכו ובעמדם יעמדו ובהנשאם מעל הארץ ינשאו האופנים לעמתם כי רוח החיה באופנים
כב  ודמות על ראשי החיה רקיע כעין הקרח הנורא נטוי על ראשיהם מלמעלה
כג  ותחת הרקיע כנפיהם ישרות אשה אל אחותה לאיש שתים מכסות להנה ולאיש שתים מכסות להנה את גויתיהם
כד  ואשמע את קול כנפיהם כקול מים רבים כקול שדי בלכתם קול המלה כקול מחנה בעמדם תרפינה כנפיהן
כה  ויהי קול מעל לרקיע אשר על ראשם בעמדם תרפינה כנפיהן
כו  וממעל לרקיע אשר על ראשם כמראה אבן ספיר דמות כסא ועל דמות הכסא דמות כמראה אדם עליו מלמעלה
כז  וארא כעין חשמל כמראה אש בית לה סביב ממראה מתניו ולמעלה וממראה מתניו ולמטה ראיתי כמראה אש ונגה לו סביב
כח  כמראה הקשת אשר יהיה בענן ביום הגשם כן מראה הנגה סביב הוא מראה דמות כבוד יהוה ואראה ואפל על פני ואשמע קול מדבר {ס}
פרק ב
א  ויאמר אלי בן אדם עמד על רגליך ואדבר אתך
ב  ותבא בי רוח כאשר דבר אלי ותעמדני על רגלי ואשמע את מדבר אלי {פ}
ג  ויאמר אלי בן אדם שולח אני אותך אל בני ישראל אל גוים המורדים אשר מרדו בי המה ואבותם פשעו בי עד עצם היום הזה
ד  והבנים קשי פנים וחזקי לב אני שולח אותך אליהם ואמרת אליהם כה אמר אדני יהוה
ה  והמה אם ישמעו ואם יחדלו כי בית מרי המה וידעו כי נביא היה בתוכם {פ}
ו  ואתה בן אדם אל תירא מהם ומדבריהם אל תירא כי סרבים וסלונים אותך ואל עקרבים אתה יושב מדבריהם אל תירא ומפניהם אל תחת כי בית מרי המה
ז  ודברת את דברי אליהם אם ישמעו ואם יחדלו כי מרי המה {פ}
ח  ואתה בן אדם שמע את אשר אני מדבר אליך אל תהי מרי כבית המרי פצה פיך ואכל את אשר אני נתן אליך
ט  ואראה והנה יד שלוחה אלי והנה בו מגלת ספר
י  ויפרש אותה לפני והיא כתובה פנים ואחור וכתוב אליה קנים והגה והי {ס}
פרק ג
א  ויאמר אלי בן אדם את אשר תמצא אכול אכול את המגלה הזאת ולך דבר אל בית ישראל
ב  ואפתח את פי ויאכלני את המגלה הזאת
ג  ויאמר אלי בן אדם בטנך תאכל ומעיך תמלא את המגלה הזאת אשר אני נתן אליך ואכלה ותהי בפי כדבש למתוק {פ}
ד  ויאמר אלי בן אדם לך בא אל בית ישראל ודברת בדברי אליהם
ה  כי לא אל עם עמקי שפה וכבדי לשון אתה שלוח אל בית ישראל
ו  לא אל עמים רבים עמקי שפה וכבדי לשון אשר לא תשמע דבריהם אם לא אליהם שלחתיך המה ישמעו אליך
ז  ובית ישראל לא יאבו לשמע אליך כי אינם אבים לשמע אלי כי כל בית ישראל חזקי מצח וקשי לב המה
ח  הנה נתתי את פניך חזקים לעמת פניהם ואת מצחך חזק לעמת מצחם
ט  כשמיר חזק מצר נתתי מצחך לא תירא אותם ולא תחת מפניהם כי בית מרי המה {פ}
י  ויאמר אלי בן אדם את כל דברי אשר אדבר אליך קח בלבבך ובאזניך שמע
יא  ולך בא אל הגולה אל בני עמך ודברת אליהם ואמרת אליהם כה אמר אדני יהוה אם ישמעו ואם יחדלו
יב  ותשאני רוח ואשמע אחרי קול רעש גדול ברוך כבוד יהוה ממקומו
יג  וקול כנפי החיות משיקות אשה אל אחותה וקול האופנים לעמתם וקול רעש גדול
יד  ורוח נשאתני ותקחני ואלך מר בחמת רוחי ויד יהוה עלי חזקה
טו  ואבוא אל הגולה תל אביב הישבים אל נהר כבר ואשר [ואשב] המה יושבים שם ואשב שם שבעת ימים משמים בתוכם
טז  ויהי מקצה שבעת ימים ויהי דבר יהוה אלי לאמר {פ}
יז  בן אדם צפה נתתיך לבית ישראל ושמעת מפי דבר והזהרת אותם ממני
יח  באמרי לרשע מות תמות ולא הזהרתו ולא דברת להזהיר רשע מדרכו הרשעה לחיתו הוא רשע בעונו ימות ודמו מידך אבקש
יט  ואתה כי הזהרת רשע ולא שב מרשעו ומדרכו הרשעה הוא בעונו ימות ואתה את נפשך הצלת {ס}
כ  ובשוב צדיק מצדקו ועשה עול ונתתי מכשול לפניו הוא ימות כי לא הזהרתו בחטאתו ימות ולא תזכרן צדקתו אשר עשה ודמו מידך אבקש
כא  ואתה כי הזהרתו צדיק לבלתי חטא צדיק והוא לא חטא חיו יחיה כי נזהר ואתה את נפשך הצלת {ס}
כב  ותהי עלי שם יד יהוה ויאמר אלי קום צא אל הבקעה ושם אדבר אותך
כג  ואקום ואצא אל הבקעה והנה שם כבוד יהוה עמד ככבוד אשר ראיתי על נהר כבר ואפל על פני
כד  ותבא בי רוח ותעמדני על רגלי וידבר אתי ויאמר אלי בא הסגר בתוך ביתך
כה  ואתה בן אדם הנה נתנו עליך עבותים ואסרוך בהם ולא תצא בתוכם
כו  ולשונך אדביק אל חכך ונאלמת ולא תהיה להם לאיש מוכיח כי בית מרי המה
כז  ובדברי אותך אפתח את פיך ואמרת אליהם כה אמר אדני יהוה השמע ישמע והחדל יחדל כי בית מרי המה {ס}
פרק ד
א  ואתה בן אדם קח לך לבנה ונתתה אותה לפניך וחקות עליה עיר את ירושלם
ב  ונתתה עליה מצור ובנית עליה דיק ושפכת עליה סללה ונתתה עליה מחנות ושים עליה כרים סביב
ג  ואתה קח לך מחבת ברזל ונתתה אותה קיר ברזל בינך ובין העיר והכינתה את פניך אליה והיתה במצור וצרת עליה אות היא לבית ישראל {ס}
ד  ואתה שכב על צדך השמאלי ושמת את עון בית ישראל עליו מספר הימים אשר תשכב עליו תשא את עונם
ה  ואני נתתי לך את שני עונם למספר ימים שלש מאות ותשעים יום ונשאת עון בית ישראל
ו  וכלית את אלה ושכבת על צדך הימוני [הימני] שנית ונשאת את עון בית יהודה ארבעים יום יום לשנה יום לשנה נתתיו לך
ז  ואל מצור ירושלם תכין פניך וזרעך חשופה ונבאת עליה
ח  והנה נתתי עליך עבותים ולא תהפך מצדך אל צדך עד כלותך ימי מצורך
ט  ואתה קח לך חטין ושערים ופול ועדשים ודחן וכסמים ונתתה אותם בכלי אחד ועשית אותם לך ללחם מספר הימים אשר אתה שוכב על צדך שלש מאות ותשעים יום תאכלנו
י  ומאכלך אשר תאכלנו במשקול עשרים שקל ליום מעת עד עת תאכלנו
יא  ומים במשורה תשתה ששית ההין מעת עד עת תשתה
יב  ועגת שערים תאכלנה והיא בגללי צאת האדם תעגנה לעיניהם {ס}
יג  ויאמר יהוה ככה יאכלו בני ישראל את לחמם טמא בגוים אשר אדיחם שם
יד  ואמר אהה אדני יהוה הנה נפשי לא מטמאה ונבלה וטרפה לא אכלתי מנעורי ועד עתה ולא בא בפי בשר פגול {ס}
טו  ויאמר אלי ראה נתתי לך את צפועי [צפיעי] הבקר תחת גללי האדם ועשית את לחמך עליהם {ס}
טז  ויאמר אלי בן אדם הנני שבר מטה לחם בירושלם ואכלו לחם במשקל ובדאגה ומים במשורה ובשממון ישתו
יז  למען יחסרו לחם ומים ונשמו איש ואחיו ונמקו בעונם {פ}
פרק ה
א  ואתה בן אדם קח לך חרב חדה תער הגלבים תקחנה לך והעברת על ראשך ועל זקנך ולקחת לך מאזני משקל וחלקתם
ב  שלשית באור תבעיר בתוך העיר כמלאת ימי המצור ולקחת את השלשית תכה בחרב סביבותיה והשלשית תזרה לרוח וחרב אריק אחריהם
ג  ולקחת משם מעט במספר וצרת אותם בכנפיך
ד  ומהם עוד תקח והשלכת אותם אל תוך האש ושרפת אתם באש ממנו תצא אש אל כל בית ישראל {פ}
ה  כה אמר אדני יהוה זאת ירושלם בתוך הגוים שמתיה וסביבותיה ארצות
ו  ותמר את משפטי לרשעה מן הגוים ואת חקותי מן הארצות אשר סביבותיה כי במשפטי מאסו וחקותי לא הלכו בהם {ס}
ז  לכן כה אמר אדני יהוה יען המנכם מן הגוים אשר סביבותיכם בחקותי לא הלכתם ואת משפטי לא עשיתם וכמשפטי הגוים אשר סביבותיכם לא עשיתם {ס}
ח  לכן כה אמר אדני יהוה הנני עליך גם אני ועשיתי בתוכך משפטים לעיני הגוים
ט  ועשיתי בך את אשר לא עשיתי ואת אשר לא אעשה כמהו עוד יען כל תועבתיך {ס}
י  לכן אבות יאכלו בנים בתוכך ובנים יאכלו אבותם ועשיתי בך שפטים וזריתי את כל שאריתך לכל רוח {פ}
יא  לכן חי אני נאם אדני יהוה אם לא יען את מקדשי טמאת בכל שקוציך ובכל תועבתיך וגם אני אגרע ולא תחוס עיני וגם אני לא אחמול
יב  שלשתיך בדבר ימותו וברעב יכלו בתוכך והשלשית בחרב יפלו סביבותיך והשלישית לכל רוח אזרה וחרב אריק אחריהם
יג  וכלה אפי והנחותי חמתי בם והנחמתי וידעו כי אני יהוה דברתי בקנאתי בכלותי חמתי בם
יד  ואתנך לחרבה ולחרפה בגוים אשר סביבותיך לעיני כל עובר
טו  והיתה חרפה וגדופה מוסר ומשמה לגוים אשר סביבותיך בעשותי בך שפטים באף ובחמה ובתכחות חמה אני יהוה דברתי
טז  בשלחי את חצי הרעב הרעים בהם אשר היו למשחית אשר אשלח אותם לשחתכם ורעב אסף עליכם ושברתי לכם מטה לחם
יז  ושלחתי עליכם רעב וחיה רעה ושכלך ודבר ודם יעבר בך וחרב אביא עליך אני יהוה דברתי {פ}
פרק ו
א  ויהי דבר יהוה אלי לאמר
ב  בן אדם שים פניך אל הרי ישראל והנבא אליהם
ג  ואמרת הרי ישראל שמעו דבר אדני יהוה כה אמר אדני יהוה להרים ולגבעות לאפיקים ולגאית [ולגאיות] הנני אני מביא עליכם חרב ואבדתי במותיכם
ד  ונשמו מזבחותיכם ונשברו חמניכם והפלתי חלליכם לפני גלוליכם
ה  ונתתי את פגרי בני ישראל לפני גלוליהם וזריתי את עצמותיכם סביבות מזבחותיכם
ו  בכל מושבותיכם הערים תחרבנה והבמות תישמנה למען יחרבו ויאשמו מזבחותיכם ונשברו ונשבתו גלוליכם ונגדעו חמניכם ונמחו מעשיכם
ז  ונפל חלל בתוככם וידעתם כי אני יהוה
ח  והותרתי בהיות לכם פליטי חרב בגוים בהזרותיכם בארצות
ט  וזכרו פליטיכם אותי בגוים אשר נשבו שם אשר נשברתי את לבם הזונה אשר סר מעלי ואת עיניהם הזנות אחרי גלוליהם ונקטו בפניהם אל הרעות אשר עשו לכל תועבתיהם
י  וידעו כי אני יהוה לא אל חנם דברתי לעשות להם הרעה הזאת {פ}
יא  כה אמר אדני יהוה הכה בכפך ורקע ברגלך ואמר אח אל כל תועבות רעות בית ישראל אשר בחרב ברעב ובדבר יפלו
יב  הרחוק בדבר ימות והקרוב בחרב יפול והנשאר והנצור ברעב ימות וכליתי חמתי בם
יג  וידעתם כי אני יהוה בהיות חלליהם בתוך גלוליהם סביבות מזבחותיהם אל כל גבעה רמה בכל ראשי ההרים ותחת כל עץ רענן ותחת כל אלה עבתה מקום אשר נתנו שם ריח ניחח לכל גלוליהם
יד  ונטיתי את ידי עליהם ונתתי את הארץ שממה ומשמה ממדבר דבלתה בכל מושבותיהם וידעו כי אני יהוה {פ}
פרק ז
א  ויהי דבר יהוה אלי לאמר
ב  ואתה בן אדם כה אמר אדני יהוה לאדמת ישראל קץ בא הקץ על ארבעת [ארבע] כנפות הארץ
ג  עתה הקץ עליך ושלחתי אפי בך ושפטתיך כדרכיך ונתתי עליך את כל תועבתיך
ד  ולא תחוס עיני עליך ולא אחמול כי דרכיך עליך אתן ותועבותיך בתוכך תהיין וידעתם כי אני יהוה {פ}
ה  כה אמר אדני יהוה רעה אחת רעה הנה באה
ו  קץ בא בא הקץ הקיץ אליך הנה באה
ז  באה הצפירה אליך יושב הארץ בא העת קרוב היום מהומה ולא הד הרים
ח  עתה מקרוב אשפוך חמתי עליך וכליתי אפי בך ושפטתיך כדרכיך ונתתי עליך את כל תועבותיך
ט  ולא תחוס עיני ולא אחמול כדרכיך עליך אתן ותועבותיך בתוכך תהיין וידעתם כי אני יהוה מכה
י  הנה היום הנה באה יצאה הצפרה צץ המטה פרח הזדון
יא  החמס קם למטה רשע לא מהם ולא מהמונם ולא מהמהם ולא נה בהם
יב  בא העת הגיע היום הקונה אל ישמח והמוכר אל יתאבל כי חרון אל כל המונה
יג  כי המוכר אל הממכר לא ישוב ועוד בחיים חיתם כי חזון אל כל המונה לא ישוב ואיש בעונו חיתו לא יתחזקו
יד  תקעו בתקוע והכין הכל ואין הלך למלחמה כי חרוני אל כל המונה
טו  החרב בחוץ והדבר והרעב מבית אשר בשדה בחרב ימות ואשר בעיר רעב ודבר יאכלנו
טז  ופלטו פליטיהם והיו אל ההרים כיוני הגאיות כלם המות איש בעונו
יז  כל הידים תרפינה וכל ברכים תלכנה מים
יח  וחגרו שקים וכסתה אותם פלצות ואל כל פנים בושה ובכל ראשיהם קרחה
יט  כספם בחוצות ישליכו וזהבם לנדה יהיה כספם וזהבם לא יוכל להצילם ביום עברת יהוה נפשם לא ישבעו ומעיהם לא ימלאו כי מכשול עונם היה
כ  וצבי עדיו לגאון שמהו וצלמי תועבתם שקוציהם עשו בו על כן נתתיו להם לנדה
כא  ונתתיו ביד הזרים לבז ולרשעי הארץ לשלל וחללה [וחללוהו]
כב  והסבותי פני מהם וחללו את צפוני ובאו בה פריצים וחללוה {פ}
כג  עשה הרתוק כי הארץ מלאה משפט דמים והעיר מלאה חמס
כד  והבאתי רעי גוים וירשו את בתיהם והשבתי גאון עזים ונחלו מקדשיהם
כה  קפדה בא ובקשו שלום ואין
כו  הוה על הוה תבוא ושמעה אל שמועה תהיה ובקשו חזון מנביא ותורה תאבד מכהן ועצה מזקנים
כז  המלך יתאבל ונשיא ילבש שממה וידי עם הארץ תבהלנה מדרכם אעשה אותם ובמשפטיהם אשפטם וידעו כי אני יהוה {פ}
פרק ח
א  ויהי בשנה הששית בששי בחמשה לחדש אני יושב בביתי וזקני יהודה יושבים לפני ותפל עלי שם יד אדני יהוה
ב  ואראה והנה דמות כמראה אש ממראה מתניו ולמטה אש וממתניו ולמעלה כמראה זהר כעין החשמלה
ג  וישלח תבנית יד ויקחני בציצת ראשי ותשא אתי רוח בין הארץ ובין השמים ותבא אתי ירושלמה במראות אלהים אל פתח שער הפנימית הפונה צפונה אשר שם מושב סמל הקנאה המקנה
ד  והנה שם כבוד אלהי ישראל כמראה אשר ראיתי בבקעה
ה  ויאמר אלי בן אדם שא נא עיניך דרך צפונה ואשא עיני דרך צפונה והנה מצפון לשער המזבח סמל הקנאה הזה בבאה
ו  ויאמר אלי בן אדם הראה אתה מהם [מה] [הם] עשים תועבות גדלות אשר בית ישראל עשים פה לרחקה מעל מקדשי ועוד תשוב תראה תועבות גדלות {ס}
ז  ויבא אתי אל פתח החצר ואראה והנה חר אחד בקיר
ח  ויאמר אלי בן אדם חתר נא בקיר ואחתר בקיר והנה פתח אחד
ט  ויאמר אלי בא וראה את התועבות הרעות אשר הם עשים פה
י  ואבוא ואראה והנה כל תבנית רמש ובהמה שקץ וכל גלולי בית ישראל מחקה על הקיר סביב סביב
יא  ושבעים איש מזקני בית ישראל ויאזניהו בן שפן עמד בתוכם עמדים לפניהם ואיש מקטרתו בידו ועתר ענן הקטרת עלה
יב  ויאמר אלי הראית בן אדם אשר זקני בית ישראל עשים בחשך איש בחדרי משכיתו כי אמרים אין יהוה ראה אתנו עזב יהוה את הארץ
יג  ויאמר אלי עוד תשוב תראה תועבות גדלות אשר המה עשים
יד  ויבא אתי אל פתח שער בית יהוה אשר אל הצפונה והנה שם הנשים ישבות מבכות את התמוז {ס}
טו  ויאמר אלי הראית בן אדם עוד תשוב תראה תועבות גדלות מאלה
טז  ויבא אתי אל חצר בית יהוה הפנימית והנה פתח היכל יהוה בין האולם ובין המזבח כעשרים וחמשה איש אחריהם אל היכל יהוה ופניהם קדמה והמה משתחויתם קדמה לשמש
יז  ויאמר אלי הראית בן אדם הנקל לבית יהודה מעשות את התועבות אשר עשו פה כי מלאו את הארץ חמס וישבו להכעיסני והנם שלחים את הזמורה אל אפם
יח  וגם אני אעשה בחמה לא תחוס עיני ולא אחמל וקראו באזני קול גדול ולא אשמע אותם
פרק ט
א  ויקרא באזני קול גדול לאמר קרבו פקדות העיר ואיש כלי משחתו בידו
ב  והנה ששה אנשים באים מדרך שער העליון אשר מפנה צפונה ואיש כלי מפצו בידו ואיש אחד בתוכם לבש בדים וקסת הספר במתניו ויבאו ויעמדו אצל מזבח הנחשת
ג  וכבוד אלהי ישראל נעלה מעל הכרוב אשר היה עליו אל מפתן הבית ויקרא אל האיש הלבש הבדים אשר קסת הספר במתניו {ס}
ד  ויאמר יהוה אלו [אליו] עבר בתוך העיר בתוך ירושלם והתוית תו על מצחות האנשים הנאנחים והנאנקים על כל התועבות הנעשות בתוכה
ה  ולאלה אמר באזני עברו בעיר אחריו והכו על [אל] תחס עיניכם [עינכם] ואל תחמלו
ו  זקן בחור ובתולה וטף ונשים תהרגו למשחית ועל כל איש אשר עליו התו אל תגשו וממקדשי תחלו ויחלו באנשים הזקנים אשר לפני הבית
ז  ויאמר אליהם טמאו את הבית ומלאו את החצרות חללים צאו ויצאו והכו בעיר
ח  ויהי כהכותם ונאשאר אני ואפלה על פני ואזעק ואמר אהה אדני יהוה המשחית אתה את כל שארית ישראל בשפכך את חמתך על ירושלם
ט  ויאמר אלי עון בית ישראל ויהודה גדול במאד מאד ותמלא הארץ דמים והעיר מלאה מטה כי אמרו עזב יהוה את הארץ ואין יהוה ראה
י  וגם אני לא תחוס עיני ולא אחמל דרכם בראשם נתתי
יא  והנה האיש לבש הבדים אשר הקסת במתניו משיב דבר לאמר עשיתי כאשר [ככל] [אשר] צויתני {ס}
פרק י
א  ואראה והנה אל הרקיע אשר על ראש הכרבים כאבן ספיר כמראה דמות כסא נראה עליהם
ב  ויאמר אל האיש לבש הבדים ויאמר בא אל בינות לגלגל אל תחת לכרוב ומלא חפניך גחלי אש מבינות לכרבים וזרק על העיר ויבא לעיני
ג  והכרבים עמדים מימין לבית בבאו האיש והענן מלא את החצר הפנימית
ד  וירם כבוד יהוה מעל הכרוב על מפתן הבית וימלא הבית את הענן והחצר מלאה את נגה כבוד יהוה
ה  וקול כנפי הכרובים נשמע עד החצר החיצנה כקול אל שדי בדברו
ו  ויהי בצותו את האיש לבש הבדים לאמר קח אש מבינות לגלגל מבינות לכרובים ויבא ויעמד אצל האופן
ז  וישלח הכרוב את ידו מבינות לכרובים אל האש אשר בינות הכרבים וישא ויתן אל חפני לבש הבדים ויקח ויצא
ח  וירא לכרבים תבנית יד אדם תחת כנפיהם
ט  ואראה והנה ארבעה אופנים אצל הכרובים אופן אחד אצל הכרוב אחד ואופן אחד אצל הכרוב אחד ומראה האופנים כעין אבן תרשיש
י  ומראיהם דמות אחד לארבעתם כאשר יהיה האופן בתוך האופן
יא  בלכתם אל ארבעת רבעיהם ילכו לא יסבו בלכתם כי המקום אשר יפנה הראש אחריו ילכו לא יסבו בלכתם
יב  וכל בשרם וגבהם וידיהם וכנפיהם והאופנים מלאים עינים סביב לארבעתם אופניהם
יג  לאופנים להם קורא הגלגל באזני
יד  וארבעה פנים לאחד פני האחד פני הכרוב ופני השני פני אדם והשלישי פני אריה והרביעי פני נשר
טו  וירמו הכרובים היא החיה אשר ראיתי בנהר כבר
טז  ובלכת הכרובים ילכו האופנים אצלם ובשאת הכרובים את כנפיהם לרום מעל הארץ לא יסבו האופנים גם הם מאצלם
יז  בעמדם יעמדו וברומם ירומו אותם כי רוח החיה בהם
יח  ויצא כבוד יהוה מעל מפתן הבית ויעמד על הכרובים
יט  וישאו הכרובים את כנפיהם וירומו מן הארץ לעיני בצאתם והאופנים לעמתם ויעמד פתח שער בית יהוה הקדמוני וכבוד אלהי ישראל עליהם מלמעלה
כ  היא החיה אשר ראיתי תחת אלהי ישראל בנהר כבר ואדע כי כרובים המה
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|י|כא}} {{Node-count limit exceeded|י כא}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|י|כב}} {{Node-count limit exceeded|י כב}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יא}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יא|א}} {{Node-count limit exceeded|יא א}} {פ}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יא|ב}} {{Node-count limit exceeded|יא ב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יא|ג}} {{Node-count limit exceeded|יא ג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יא|ד}} {{Node-count limit exceeded|יא ד}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יא|ה}} {{Node-count limit exceeded|יא ה}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יא|ו}} {{Node-count limit exceeded|יא ו}} {פ}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יא|ז}} {{Node-count limit exceeded|יא ז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יא|ח}} {{Node-count limit exceeded|יא ח}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יא|ט}} {{Node-count limit exceeded|יא ט}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יא|י}} {{Node-count limit exceeded|יא י}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יא|יא}} {{Node-count limit exceeded|יא יא}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יא|יב}} {{Node-count limit exceeded|יא יב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יא|יג}} {{Node-count limit exceeded|יא יג}} {פ}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יא|יד}} {{Node-count limit exceeded|יא יד}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יא|טו}} {{Node-count limit exceeded|יא טו}} {ס}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יא|טז}} {{Node-count limit exceeded|יא טז}} {ס}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יא|יז}} {{Node-count limit exceeded|יא יז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יא|יח}} {{Node-count limit exceeded|יא יח}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יא|יט}} {{Node-count limit exceeded|יא יט}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יא|כ}} {{Node-count limit exceeded|יא כ}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יא|כא}} {{Node-count limit exceeded|יא כא}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יא|כב}} {{Node-count limit exceeded|יא כב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יא|כג}} {{Node-count limit exceeded|יא כג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יא|כד}} {{Node-count limit exceeded|יא כד}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יא|כה}} {{Node-count limit exceeded|יא כה}} {פ}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יב}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יב|א}} {{Node-count limit exceeded|יב א}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יב|ב}} {{Node-count limit exceeded|יב ב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יב|ג}} {{Node-count limit exceeded|יב ג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יב|ד}} {{Node-count limit exceeded|יב ד}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יב|ה}} {{Node-count limit exceeded|יב ה}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יב|ו}} {{Node-count limit exceeded|יב ו}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יב|ז}} {{Node-count limit exceeded|יב ז}} {פ}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יב|ח}} {{Node-count limit exceeded|יב ח}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יב|ט}} {{Node-count limit exceeded|יב ט}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יב|י}} {{Node-count limit exceeded|יב י}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יב|יא}} {{Node-count limit exceeded|יב יא}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יב|יב}} {{Node-count limit exceeded|יב יב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יב|יג}} {{Node-count limit exceeded|יב יג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יב|יד}} {{Node-count limit exceeded|יב יד}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יב|טו}} {{Node-count limit exceeded|יב טו}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יב|טז}} {{Node-count limit exceeded|יב טז}} {פ}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יב|יז}} {{Node-count limit exceeded|יב יז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יב|יח}} {{Node-count limit exceeded|יב יח}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יב|יט}} {{Node-count limit exceeded|יב יט}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יב|כ}} {{Node-count limit exceeded|יב כ}} {פ}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יב|כא}} {{Node-count limit exceeded|יב כא}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יב|כב}} {{Node-count limit exceeded|יב כב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יב|כג}} {{Node-count limit exceeded|יב כג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יב|כד}} {{Node-count limit exceeded|יב כד}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יב|כה}} {{Node-count limit exceeded|יב כה}} {פ}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יב|כו}} {{Node-count limit exceeded|יב כו}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יב|כז}} {{Node-count limit exceeded|יב כז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יב|כח}} {{Node-count limit exceeded|יב כח}} {ס}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יג}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יג|א}} {{Node-count limit exceeded|יג א}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יג|ב}} {{Node-count limit exceeded|יג ב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יג|ג}} {{Node-count limit exceeded|יג ג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יג|ד}} {{Node-count limit exceeded|יג ד}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יג|ה}} {{Node-count limit exceeded|יג ה}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יג|ו}} {{Node-count limit exceeded|יג ו}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יג|ז}} {{Node-count limit exceeded|יג ז}} {ס}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יג|ח}} {{Node-count limit exceeded|יג ח}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יג|ט}} {{Node-count limit exceeded|יג ט}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יג|י}} {{Node-count limit exceeded|יג י}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יג|יא}} {{Node-count limit exceeded|יג יא}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יג|יב}} {{Node-count limit exceeded|יג יב}} {ס}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יג|יג}} {{Node-count limit exceeded|יג יג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יג|יד}} {{Node-count limit exceeded|יג יד}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יג|טו}} {{Node-count limit exceeded|יג טו}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יג|טז}} {{Node-count limit exceeded|יג טז}} {פ}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יג|יז}} {{Node-count limit exceeded|יג יז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יג|יח}} {{Node-count limit exceeded|יג יח}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יג|יט}} {{Node-count limit exceeded|יג יט}} {ס}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יג|כ}} {{Node-count limit exceeded|יג כ}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יג|כא}} {{Node-count limit exceeded|יג כא}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יג|כב}} {{Node-count limit exceeded|יג כב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יג|כג}} {{Node-count limit exceeded|יג כג}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יד}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יד|א}} {{Node-count limit exceeded|יד א}} {פ}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יד|ב}} {{Node-count limit exceeded|יד ב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יד|ג}} {{Node-count limit exceeded|יד ג}} {ס}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יד|ד}} {{Node-count limit exceeded|יד ד}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יד|ה}} {{Node-count limit exceeded|יד ה}} {ס}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יד|ו}} {{Node-count limit exceeded|יד ו}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יד|ז}} {{Node-count limit exceeded|יד ז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יד|ח}} {{Node-count limit exceeded|יד ח}} {ס}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יד|ט}} {{Node-count limit exceeded|יד ט}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יד|י}} {{Node-count limit exceeded|יד י}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יד|יא}} {{Node-count limit exceeded|יד יא}} {פ}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יד|יב}} {{Node-count limit exceeded|יד יב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יד|יג}} {{Node-count limit exceeded|יד יג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יד|יד}} {{Node-count limit exceeded|יד יד}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יד|טו}} {{Node-count limit exceeded|יד טו}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יד|טז}} {{Node-count limit exceeded|יד טז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יד|יז}} {{Node-count limit exceeded|יד יז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יד|יח}} {{Node-count limit exceeded|יד יח}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יד|יט}} {{Node-count limit exceeded|יד יט}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יד|כ}} {{Node-count limit exceeded|יד כ}} {פ}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יד|כא}} {{Node-count limit exceeded|יד כא}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יד|כב}} {{Node-count limit exceeded|יד כב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יד|כג}} {{Node-count limit exceeded|יד כג}} {פ}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|טו}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|יחזקאל|טו|א}} {{Node-count limit exceeded|טו א}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|טו|ב}} {{Node-count limit exceeded|טו ב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|טו|ג}} {{Node-count limit exceeded|טו ג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|טו|ד}} {{Node-count limit exceeded|טו ד}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|טו|ה}} {{Node-count limit exceeded|טו ה}} {ס}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|טו|ו}} {{Node-count limit exceeded|טו ו}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|טו|ז}} {{Node-count limit exceeded|טו ז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|טו|ח}} {{Node-count limit exceeded|טו ח}} {פ}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|טז}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|יחזקאל|טז|א}} {{Node-count limit exceeded|טז א}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|טז|ב}} {{Node-count limit exceeded|טז ב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|טז|ג}} {{Node-count limit exceeded|טז ג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|טז|ד}} {{Node-count limit exceeded|טז ד}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|טז|ה}} {{Node-count limit exceeded|טז ה}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|טז|ו}} {{Node-count limit exceeded|טז ו}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|טז|ז}} {{Node-count limit exceeded|טז ז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|טז|ח}} {{Node-count limit exceeded|טז ח}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|טז|ט}} {{Node-count limit exceeded|טז ט}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|טז|י}} {{Node-count limit exceeded|טז י}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|טז|יא}} {{Node-count limit exceeded|טז יא}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|טז|יב}} {{Node-count limit exceeded|טז יב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|טז|יג}} {{Node-count limit exceeded|טז יג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|טז|יד}} {{Node-count limit exceeded|טז יד}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|טז|טו}} {{Node-count limit exceeded|טז טו}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|טז|טז}} {{Node-count limit exceeded|טז טז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|טז|יז}} {{Node-count limit exceeded|טז יז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|טז|יח}} {{Node-count limit exceeded|טז יח}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|טז|יט}} {{Node-count limit exceeded|טז יט}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|טז|כ}} {{Node-count limit exceeded|טז כ}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|טז|כא}} {{Node-count limit exceeded|טז כא}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|טז|כב}} {{Node-count limit exceeded|טז כב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|טז|כג}} {{Node-count limit exceeded|טז כג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|טז|כד}} {{Node-count limit exceeded|טז כד}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|טז|כה}} {{Node-count limit exceeded|טז כה}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|טז|כו}} {{Node-count limit exceeded|טז כו}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|טז|כז}} {{Node-count limit exceeded|טז כז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|טז|כח}} {{Node-count limit exceeded|טז כח}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|טז|כט}} {{Node-count limit exceeded|טז כט}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|טז|ל}} {{Node-count limit exceeded|טז ל}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|טז|לא}} {{Node-count limit exceeded|טז לא}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|טז|לב}} {{Node-count limit exceeded|טז לב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|טז|לג}} {{Node-count limit exceeded|טז לג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|טז|לד}} {{Node-count limit exceeded|טז לד}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|טז|לה}} {{Node-count limit exceeded|טז לה}} {פ}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|טז|לו}} {{Node-count limit exceeded|טז לו}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|טז|לז}} {{Node-count limit exceeded|טז לז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|טז|לח}} {{Node-count limit exceeded|טז לח}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|טז|לט}} {{Node-count limit exceeded|טז לט}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|טז|מ}} {{Node-count limit exceeded|טז מ}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|טז|מא}} {{Node-count limit exceeded|טז מא}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|טז|מב}} {{Node-count limit exceeded|טז מב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|טז|מג}} {{Node-count limit exceeded|טז מג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|טז|מד}} {{Node-count limit exceeded|טז מד}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|טז|מה}} {{Node-count limit exceeded|טז מה}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|טז|מו}} {{Node-count limit exceeded|טז מו}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|טז|מז}} {{Node-count limit exceeded|טז מז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|טז|מח}} {{Node-count limit exceeded|טז מח}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|טז|מט}} {{Node-count limit exceeded|טז מט}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|טז|נ}} {{Node-count limit exceeded|טז נ}} {ס}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|טז|נא}} {{Node-count limit exceeded|טז נא}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|טז|נב}} {{Node-count limit exceeded|טז נב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|טז|נג}} {{Node-count limit exceeded|טז נג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|טז|נד}} {{Node-count limit exceeded|טז נד}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|טז|נה}} {{Node-count limit exceeded|טז נה}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|טז|נו}} {{Node-count limit exceeded|טז נו}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|טז|נז}} {{Node-count limit exceeded|טז נז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|טז|נח}} {{Node-count limit exceeded|טז נח}} {ס}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|טז|נט}} {{Node-count limit exceeded|טז נט}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|טז|ס}} {{Node-count limit exceeded|טז ס}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|טז|סא}} {{Node-count limit exceeded|טז סא}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|טז|סב}} {{Node-count limit exceeded|טז סב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|טז|סג}} {{Node-count limit exceeded|טז סג}} {ס}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יז}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יז|א}} {{Node-count limit exceeded|יז א}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יז|ב}} {{Node-count limit exceeded|יז ב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יז|ג}} {{Node-count limit exceeded|יז ג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יז|ד}} {{Node-count limit exceeded|יז ד}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יז|ה}} {{Node-count limit exceeded|יז ה}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יז|ו}} {{Node-count limit exceeded|יז ו}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יז|ז}} {{Node-count limit exceeded|יז ז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יז|ח}} {{Node-count limit exceeded|יז ח}} {ס}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יז|ט}} {{Node-count limit exceeded|יז ט}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יז|י}} {{Node-count limit exceeded|יז י}} {פ}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יז|יא}} {{Node-count limit exceeded|יז יא}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יז|יב}} {{Node-count limit exceeded|יז יב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יז|יג}} {{Node-count limit exceeded|יז יג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יז|יד}} {{Node-count limit exceeded|יז יד}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יז|טו}} {{Node-count limit exceeded|יז טו}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יז|טז}} {{Node-count limit exceeded|יז טז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יז|יז}} {{Node-count limit exceeded|יז יז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יז|יח}} {{Node-count limit exceeded|יז יח}} {ס}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יז|יט}} {{Node-count limit exceeded|יז יט}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יז|כ}} {{Node-count limit exceeded|יז כ}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יז|כא}} {{Node-count limit exceeded|יז כא}} {ס}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יז|כב}} {{Node-count limit exceeded|יז כב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יז|כג}} {{Node-count limit exceeded|יז כג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יז|כד}} {{Node-count limit exceeded|יז כד}} {פ}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יח}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יח|א}} {{Node-count limit exceeded|יח א}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יח|ב}} {{Node-count limit exceeded|יח ב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יח|ג}} {{Node-count limit exceeded|יח ג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יח|ד}} {{Node-count limit exceeded|יח ד}} {ס}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יח|ה}} {{Node-count limit exceeded|יח ה}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יח|ו}} {{Node-count limit exceeded|יח ו}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יח|ז}} {{Node-count limit exceeded|יח ז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יח|ח}} {{Node-count limit exceeded|יח ח}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יח|ט}} {{Node-count limit exceeded|יח ט}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יח|י}} {{Node-count limit exceeded|יח י}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יח|יא}} {{Node-count limit exceeded|יח יא}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יח|יב}} {{Node-count limit exceeded|יח יב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יח|יג}} {{Node-count limit exceeded|יח יג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יח|יד}} {{Node-count limit exceeded|יח יד}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יח|טו}} {{Node-count limit exceeded|יח טו}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יח|טז}} {{Node-count limit exceeded|יח טז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יח|יז}} {{Node-count limit exceeded|יח יז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יח|יח}} {{Node-count limit exceeded|יח יח}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יח|יט}} {{Node-count limit exceeded|יח יט}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יח|כ}} {{Node-count limit exceeded|יח כ}} {ס}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יח|כא}} {{Node-count limit exceeded|יח כא}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יח|כב}} {{Node-count limit exceeded|יח כב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יח|כג}} {{Node-count limit exceeded|יח כג}} {ס}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יח|כד}} {{Node-count limit exceeded|יח כד}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יח|כה}} {{Node-count limit exceeded|יח כה}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יח|כו}} {{Node-count limit exceeded|יח כו}} {ס}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יח|כז}} {{Node-count limit exceeded|יח כז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יח|כח}} {{Node-count limit exceeded|יח כח}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יח|כט}} {{Node-count limit exceeded|יח כט}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יח|ל}} {{Node-count limit exceeded|יח ל}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יח|לא}} {{Node-count limit exceeded|יח לא}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יח|לב}} {{Node-count limit exceeded|יח לב}} {פ}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יט}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יט|א}} {{Node-count limit exceeded|יט א}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יט|ב}} {{Node-count limit exceeded|יט ב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יט|ג}} {{Node-count limit exceeded|יט ג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יט|ד}} {{Node-count limit exceeded|יט ד}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יט|ה}} {{Node-count limit exceeded|יט ה}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יט|ו}} {{Node-count limit exceeded|יט ו}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יט|ז}} {{Node-count limit exceeded|יט ז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יט|ח}} {{Node-count limit exceeded|יט ח}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יט|ט}} {{Node-count limit exceeded|יט ט}} {פ}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יט|י}} {{Node-count limit exceeded|יט י}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יט|יא}} {{Node-count limit exceeded|יט יא}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יט|יב}} {{Node-count limit exceeded|יט יב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יט|יג}} {{Node-count limit exceeded|יט יג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|יט|יד}} {{Node-count limit exceeded|יט יד}} {פ}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כ}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כ|א}} {{Node-count limit exceeded|כ א}} {ס}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כ|ב}} {{Node-count limit exceeded|כ ב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כ|ג}} {{Node-count limit exceeded|כ ג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כ|ד}} {{Node-count limit exceeded|כ ד}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כ|ה}} {{Node-count limit exceeded|כ ה}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כ|ו}} {{Node-count limit exceeded|כ ו}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כ|ז}} {{Node-count limit exceeded|כ ז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כ|ח}} {{Node-count limit exceeded|כ ח}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כ|ט}} {{Node-count limit exceeded|כ ט}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כ|י}} {{Node-count limit exceeded|כ י}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כ|יא}} {{Node-count limit exceeded|כ יא}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כ|יב}} {{Node-count limit exceeded|כ יב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כ|יג}} {{Node-count limit exceeded|כ יג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כ|יד}} {{Node-count limit exceeded|כ יד}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כ|טו}} {{Node-count limit exceeded|כ טו}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כ|טז}} {{Node-count limit exceeded|כ טז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כ|יז}} {{Node-count limit exceeded|כ יז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כ|יח}} {{Node-count limit exceeded|כ יח}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כ|יט}} {{Node-count limit exceeded|כ יט}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כ|כ}} {{Node-count limit exceeded|כ כ}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כ|כא}} {{Node-count limit exceeded|כ כא}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כ|כב}} {{Node-count limit exceeded|כ כב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כ|כג}} {{Node-count limit exceeded|כ כג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כ|כד}} {{Node-count limit exceeded|כ כד}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כ|כה}} {{Node-count limit exceeded|כ כה}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כ|כו}} {{Node-count limit exceeded|כ כו}} {ס}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כ|כז}} {{Node-count limit exceeded|כ כז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כ|כח}} {{Node-count limit exceeded|כ כח}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כ|כט}} {{Node-count limit exceeded|כ כט}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כ|ל}} {{Node-count limit exceeded|כ ל}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כ|לא}} {{Node-count limit exceeded|כ לא}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כ|לב}} {{Node-count limit exceeded|כ לב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כ|לג}} {{Node-count limit exceeded|כ לג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כ|לד}} {{Node-count limit exceeded|כ לד}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כ|לה}} {{Node-count limit exceeded|כ לה}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כ|לו}} {{Node-count limit exceeded|כ לו}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כ|לז}} {{Node-count limit exceeded|כ לז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כ|לח}} {{Node-count limit exceeded|כ לח}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כ|לט}} {{Node-count limit exceeded|כ לט}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כ|מ}} {{Node-count limit exceeded|כ מ}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כ|מא}} {{Node-count limit exceeded|כ מא}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כ|מב}} {{Node-count limit exceeded|כ מב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כ|מג}} {{Node-count limit exceeded|כ מג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כ|מד}} {{Node-count limit exceeded|כ מד}} {פ}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כא}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כא|א}} {{Node-count limit exceeded|כא א}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כא|ב}} {{Node-count limit exceeded|כא ב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כא|ג}} {{Node-count limit exceeded|כא ג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כא|ד}} {{Node-count limit exceeded|כא ד}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כא|ה}} {{Node-count limit exceeded|כא ה}} {פ}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כא|ו}} {{Node-count limit exceeded|כא ו}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כא|ז}} {{Node-count limit exceeded|כא ז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כא|ח}} {{Node-count limit exceeded|כא ח}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כא|ט}} {{Node-count limit exceeded|כא ט}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כא|י}} {{Node-count limit exceeded|כא י}} {ס}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כא|יא}} {{Node-count limit exceeded|כא יא}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כא|יב}} {{Node-count limit exceeded|כא יב}} {פ}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כא|יג}} {{Node-count limit exceeded|כא יג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כא|יד}} {{Node-count limit exceeded|כא יד}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כא|טו}} {{Node-count limit exceeded|כא טו}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כא|טז}} {{Node-count limit exceeded|כא טז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כא|יז}} {{Node-count limit exceeded|כא יז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כא|יח}} {{Node-count limit exceeded|כא יח}} {פ}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כא|יט}} {{Node-count limit exceeded|כא יט}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כא|כ}} {{Node-count limit exceeded|כא כ}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כא|כא}} {{Node-count limit exceeded|כא כא}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כא|כב}} {{Node-count limit exceeded|כא כב}} {פ}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כא|כג}} {{Node-count limit exceeded|כא כג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כא|כד}} {{Node-count limit exceeded|כא כד}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כא|כה}} {{Node-count limit exceeded|כא כה}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כא|כו}} {{Node-count limit exceeded|כא כו}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כא|כז}} {{Node-count limit exceeded|כא כז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כא|כח}} {{Node-count limit exceeded|כא כח}} {פ}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כא|כט}} {{Node-count limit exceeded|כא כט}} {פ}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כא|ל}} {{Node-count limit exceeded|כא ל}} {ס}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כא|לא}} {{Node-count limit exceeded|כא לא}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כא|לב}} {{Node-count limit exceeded|כא לב}} {פ}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כא|לג}} {{Node-count limit exceeded|כא לג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כא|לד}} {{Node-count limit exceeded|כא לד}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כא|לה}} {{Node-count limit exceeded|כא לה}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כא|לו}} {{Node-count limit exceeded|כא לו}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כא|לז}} {{Node-count limit exceeded|כא לז}} {פ}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כב}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כב|א}} {{Node-count limit exceeded|כב א}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כב|ב}} {{Node-count limit exceeded|כב ב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כב|ג}} {{Node-count limit exceeded|כב ג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כב|ד}} {{Node-count limit exceeded|כב ד}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כב|ה}} {{Node-count limit exceeded|כב ה}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כב|ו}} {{Node-count limit exceeded|כב ו}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כב|ז}} {{Node-count limit exceeded|כב ז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כב|ח}} {{Node-count limit exceeded|כב ח}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כב|ט}} {{Node-count limit exceeded|כב ט}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כב|י}} {{Node-count limit exceeded|כב י}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כב|יא}} {{Node-count limit exceeded|כב יא}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כב|יב}} {{Node-count limit exceeded|כב יב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כב|יג}} {{Node-count limit exceeded|כב יג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כב|יד}} {{Node-count limit exceeded|כב יד}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כב|טו}} {{Node-count limit exceeded|כב טו}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כב|טז}} {{Node-count limit exceeded|כב טז}} {פ}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כב|יז}} {{Node-count limit exceeded|כב יז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כב|יח}} {{Node-count limit exceeded|כב יח}} {ס}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כב|יט}} {{Node-count limit exceeded|כב יט}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כב|כ}} {{Node-count limit exceeded|כב כ}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כב|כא}} {{Node-count limit exceeded|כב כא}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כב|כב}} {{Node-count limit exceeded|כב כב}} {פ}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כב|כג}} {{Node-count limit exceeded|כב כג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כב|כד}} {{Node-count limit exceeded|כב כד}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כב|כה}} {{Node-count limit exceeded|כב כה}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כב|כו}} {{Node-count limit exceeded|כב כו}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כב|כז}} {{Node-count limit exceeded|כב כז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כב|כח}} {{Node-count limit exceeded|כב כח}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כב|כט}} {{Node-count limit exceeded|כב כט}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כב|ל}} {{Node-count limit exceeded|כב ל}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כב|לא}} {{Node-count limit exceeded|כב לא}} {פ}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כג}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כג|א}} {{Node-count limit exceeded|כג א}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כג|ב}} {{Node-count limit exceeded|כג ב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כג|ג}} {{Node-count limit exceeded|כג ג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כג|ד}} {{Node-count limit exceeded|כג ד}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כג|ה}} {{Node-count limit exceeded|כג ה}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כג|ו}} {{Node-count limit exceeded|כג ו}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כג|ז}} {{Node-count limit exceeded|כג ז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כג|ח}} {{Node-count limit exceeded|כג ח}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כג|ט}} {{Node-count limit exceeded|כג ט}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כג|י}} {{Node-count limit exceeded|כג י}} {ס}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כג|יא}} {{Node-count limit exceeded|כג יא}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כג|יב}} {{Node-count limit exceeded|כג יב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כג|יג}} {{Node-count limit exceeded|כג יג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כג|יד}} {{Node-count limit exceeded|כג יד}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כג|טו}} {{Node-count limit exceeded|כג טו}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כג|טז}} {{Node-count limit exceeded|כג טז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כג|יז}} {{Node-count limit exceeded|כג יז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כג|יח}} {{Node-count limit exceeded|כג יח}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כג|יט}} {{Node-count limit exceeded|כג יט}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כג|כ}} {{Node-count limit exceeded|כג כ}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כג|כא}} {{Node-count limit exceeded|כג כא}} {ס}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כג|כב}} {{Node-count limit exceeded|כג כב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כג|כג}} {{Node-count limit exceeded|כג כג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כג|כד}} {{Node-count limit exceeded|כג כד}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כג|כה}} {{Node-count limit exceeded|כג כה}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כג|כו}} {{Node-count limit exceeded|כג כו}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כג|כז}} {{Node-count limit exceeded|כג כז}} {ס}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כג|כח}} {{Node-count limit exceeded|כג כח}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כג|כט}} {{Node-count limit exceeded|כג כט}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כג|ל}} {{Node-count limit exceeded|כג ל}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כג|לא}} {{Node-count limit exceeded|כג לא}} {ס}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כג|לב}} {{Node-count limit exceeded|כג לב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כג|לג}} {{Node-count limit exceeded|כג לג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כג|לד}} {{Node-count limit exceeded|כג לד}} {ס}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כג|לה}} {{Node-count limit exceeded|כג לה}} {ס}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כג|לו}} {{Node-count limit exceeded|כג לו}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כג|לז}} {{Node-count limit exceeded|כג לז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כג|לח}} {{Node-count limit exceeded|כג לח}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כג|לט}} {{Node-count limit exceeded|כג לט}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כג|מ}} {{Node-count limit exceeded|כג מ}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כג|מא}} {{Node-count limit exceeded|כג מא}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כג|מב}} {{Node-count limit exceeded|כג מב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כג|מג}} {{Node-count limit exceeded|כג מג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כג|מד}} {{Node-count limit exceeded|כג מד}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כג|מה}} {{Node-count limit exceeded|כג מה}} {ס}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כג|מו}} {{Node-count limit exceeded|כג מו}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כג|מז}} {{Node-count limit exceeded|כג מז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כג|מח}} {{Node-count limit exceeded|כג מח}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כג|מט}} {{Node-count limit exceeded|כג מט}} {פ}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כד}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כד|א}} {{Node-count limit exceeded|כד א}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כד|ב}} {{Node-count limit exceeded|כד ב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כד|ג}} {{Node-count limit exceeded|כד ג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כד|ד}} {{Node-count limit exceeded|כד ד}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כד|ה}} {{Node-count limit exceeded|כד ה}} {ס}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כד|ו}} {{Node-count limit exceeded|כד ו}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כד|ז}} {{Node-count limit exceeded|כד ז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כד|ח}} {{Node-count limit exceeded|כד ח}} {פ}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כד|ט}} {{Node-count limit exceeded|כד ט}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כד|י}} {{Node-count limit exceeded|כד י}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כד|יא}} {{Node-count limit exceeded|כד יא}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כד|יב}} {{Node-count limit exceeded|כד יב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כד|יג}} {{Node-count limit exceeded|כד יג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כד|יד}} {{Node-count limit exceeded|כד יד}} {פ}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כד|טו}} {{Node-count limit exceeded|כד טו}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כד|טז}} {{Node-count limit exceeded|כד טז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כד|יז}} {{Node-count limit exceeded|כד יז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כד|יח}} {{Node-count limit exceeded|כד יח}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כד|יט}} {{Node-count limit exceeded|כד יט}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כד|כ}} {{Node-count limit exceeded|כד כ}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כד|כא}} {{Node-count limit exceeded|כד כא}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כד|כב}} {{Node-count limit exceeded|כד כב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כד|כג}} {{Node-count limit exceeded|כד כג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כד|כד}} {{Node-count limit exceeded|כד כד}} {ס}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כד|כה}} {{Node-count limit exceeded|כד כה}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כד|כו}} {{Node-count limit exceeded|כד כו}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כד|כז}} {{Node-count limit exceeded|כד כז}} {ס}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כה}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כה|א}} {{Node-count limit exceeded|כה א}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כה|ב}} {{Node-count limit exceeded|כה ב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כה|ג}} {{Node-count limit exceeded|כה ג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כה|ד}} {{Node-count limit exceeded|כה ד}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כה|ה}} {{Node-count limit exceeded|כה ה}} {ס}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כה|ו}} {{Node-count limit exceeded|כה ו}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כה|ז}} {{Node-count limit exceeded|כה ז}} {ס}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כה|ח}} {{Node-count limit exceeded|כה ח}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כה|ט}} {{Node-count limit exceeded|כה ט}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כה|י}} {{Node-count limit exceeded|כה י}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כה|יא}} {{Node-count limit exceeded|כה יא}} {ס}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כה|יב}} {{Node-count limit exceeded|כה יב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כה|יג}} {{Node-count limit exceeded|כה יג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כה|יד}} {{Node-count limit exceeded|כה יד}} {פ}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כה|טו}} {{Node-count limit exceeded|כה טו}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כה|טז}} {{Node-count limit exceeded|כה טז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כה|יז}} {{Node-count limit exceeded|כה יז}} {ס}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כו}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כו|א}} {{Node-count limit exceeded|כו א}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כו|ב}} {{Node-count limit exceeded|כו ב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כו|ג}} {{Node-count limit exceeded|כו ג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כו|ד}} {{Node-count limit exceeded|כו ד}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כו|ה}} {{Node-count limit exceeded|כו ה}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כו|ו}} {{Node-count limit exceeded|כו ו}} {פ}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כו|ז}} {{Node-count limit exceeded|כו ז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כו|ח}} {{Node-count limit exceeded|כו ח}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כו|ט}} {{Node-count limit exceeded|כו ט}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כו|י}} {{Node-count limit exceeded|כו י}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כו|יא}} {{Node-count limit exceeded|כו יא}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כו|יב}} {{Node-count limit exceeded|כו יב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כו|יג}} {{Node-count limit exceeded|כו יג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כו|יד}} {{Node-count limit exceeded|כו יד}} {ס}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כו|טו}} {{Node-count limit exceeded|כו טו}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כו|טז}} {{Node-count limit exceeded|כו טז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כו|יז}} {{Node-count limit exceeded|כו יז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כו|יח}} {{Node-count limit exceeded|כו יח}} {ס}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כו|יט}} {{Node-count limit exceeded|כו יט}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כו|כ}} {{Node-count limit exceeded|כו כ}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כו|כא}} {{Node-count limit exceeded|כו כא}} {ס}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כז}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כז|א}} {{Node-count limit exceeded|כז א}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כז|ב}} {{Node-count limit exceeded|כז ב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כז|ג}} {{Node-count limit exceeded|כז ג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כז|ד}} {{Node-count limit exceeded|כז ד}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כז|ה}} {{Node-count limit exceeded|כז ה}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כז|ו}} {{Node-count limit exceeded|כז ו}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כז|ז}} {{Node-count limit exceeded|כז ז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כז|ח}} {{Node-count limit exceeded|כז ח}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כז|ט}} {{Node-count limit exceeded|כז ט}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כז|י}} {{Node-count limit exceeded|כז י}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כז|יא}} {{Node-count limit exceeded|כז יא}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כז|יב}} {{Node-count limit exceeded|כז יב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כז|יג}} {{Node-count limit exceeded|כז יג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כז|יד}} {{Node-count limit exceeded|כז יד}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כז|טו}} {{Node-count limit exceeded|כז טו}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כז|טז}} {{Node-count limit exceeded|כז טז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כז|יז}} {{Node-count limit exceeded|כז יז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כז|יח}} {{Node-count limit exceeded|כז יח}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כז|יט}} {{Node-count limit exceeded|כז יט}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כז|כ}} {{Node-count limit exceeded|כז כ}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כז|כא}} {{Node-count limit exceeded|כז כא}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כז|כב}} {{Node-count limit exceeded|כז כב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כז|כג}} {{Node-count limit exceeded|כז כג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כז|כד}} {{Node-count limit exceeded|כז כד}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כז|כה}} {{Node-count limit exceeded|כז כה}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כז|כו}} {{Node-count limit exceeded|כז כו}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כז|כז}} {{Node-count limit exceeded|כז כז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כז|כח}} {{Node-count limit exceeded|כז כח}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כז|כט}} {{Node-count limit exceeded|כז כט}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כז|ל}} {{Node-count limit exceeded|כז ל}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כז|לא}} {{Node-count limit exceeded|כז לא}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כז|לב}} {{Node-count limit exceeded|כז לב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כז|לג}} {{Node-count limit exceeded|כז לג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כז|לד}} {{Node-count limit exceeded|כז לד}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כז|לה}} {{Node-count limit exceeded|כז לה}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כז|לו}} {{Node-count limit exceeded|כז לו}} {ס}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כח}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כח|א}} {{Node-count limit exceeded|כח א}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כח|ב}} {{Node-count limit exceeded|כח ב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כח|ג}} {{Node-count limit exceeded|כח ג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כח|ד}} {{Node-count limit exceeded|כח ד}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כח|ה}} {{Node-count limit exceeded|כח ה}} {ס}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כח|ו}} {{Node-count limit exceeded|כח ו}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כח|ז}} {{Node-count limit exceeded|כח ז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כח|ח}} {{Node-count limit exceeded|כח ח}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כח|ט}} {{Node-count limit exceeded|כח ט}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כח|י}} {{Node-count limit exceeded|כח י}} {ס}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כח|יא}} {{Node-count limit exceeded|כח יא}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כח|יב}} {{Node-count limit exceeded|כח יב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כח|יג}} {{Node-count limit exceeded|כח יג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כח|יד}} {{Node-count limit exceeded|כח יד}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כח|טו}} {{Node-count limit exceeded|כח טו}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כח|טז}} {{Node-count limit exceeded|כח טז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כח|יז}} {{Node-count limit exceeded|כח יז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כח|יח}} {{Node-count limit exceeded|כח יח}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כח|יט}} {{Node-count limit exceeded|כח יט}} {פ}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כח|כ}} {{Node-count limit exceeded|כח כ}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כח|כא}} {{Node-count limit exceeded|כח כא}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כח|כב}} {{Node-count limit exceeded|כח כב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כח|כג}} {{Node-count limit exceeded|כח כג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כח|כד}} {{Node-count limit exceeded|כח כד}} {ס}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כח|כה}} {{Node-count limit exceeded|כח כה}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כח|כו}} {{Node-count limit exceeded|כח כו}} {ס}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כט}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כט|א}} {{Node-count limit exceeded|כט א}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כט|ב}} {{Node-count limit exceeded|כט ב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כט|ג}} {{Node-count limit exceeded|כט ג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כט|ד}} {{Node-count limit exceeded|כט ד}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כט|ה}} {{Node-count limit exceeded|כט ה}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כט|ו}} {{Node-count limit exceeded|כט ו}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כט|ז}} {{Node-count limit exceeded|כט ז}} {ס}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כט|ח}} {{Node-count limit exceeded|כט ח}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כט|ט}} {{Node-count limit exceeded|כט ט}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כט|י}} {{Node-count limit exceeded|כט י}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כט|יא}} {{Node-count limit exceeded|כט יא}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כט|יב}} {{Node-count limit exceeded|כט יב}} {פ}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כט|יג}} {{Node-count limit exceeded|כט יג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כט|יד}} {{Node-count limit exceeded|כט יד}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כט|טו}} {{Node-count limit exceeded|כט טו}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כט|טז}} {{Node-count limit exceeded|כט טז}} {פ}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כט|יז}} {{Node-count limit exceeded|כט יז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כט|יח}} {{Node-count limit exceeded|כט יח}} {ס}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כט|יט}} {{Node-count limit exceeded|כט יט}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כט|כ}} {{Node-count limit exceeded|כט כ}} {ס}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|כט|כא}} {{Node-count limit exceeded|כט כא}} {פ}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|ל}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|יחזקאל|ל|א}} {{Node-count limit exceeded|ל א}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|ל|ב}} {{Node-count limit exceeded|ל ב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|ל|ג}} {{Node-count limit exceeded|ל ג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|ל|ד}} {{Node-count limit exceeded|ל ד}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|ל|ה}} {{Node-count limit exceeded|ל ה}} {פ}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|ל|ו}} {{Node-count limit exceeded|ל ו}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|ל|ז}} {{Node-count limit exceeded|ל ז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|ל|ח}} {{Node-count limit exceeded|ל ח}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|ל|ט}} {{Node-count limit exceeded|ל ט}} {ס}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|ל|י}} {{Node-count limit exceeded|ל י}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|ל|יא}} {{Node-count limit exceeded|ל יא}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|ל|יב}} {{Node-count limit exceeded|ל יב}} {ס}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|ל|יג}} {{Node-count limit exceeded|ל יג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|ל|יד}} {{Node-count limit exceeded|ל יד}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|ל|טו}} {{Node-count limit exceeded|ל טו}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|ל|טז}} {{Node-count limit exceeded|ל טז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|ל|יז}} {{Node-count limit exceeded|ל יז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|ל|יח}} {{Node-count limit exceeded|ל יח}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|ל|יט}} {{Node-count limit exceeded|ל יט}} {פ}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|ל|כ}} {{Node-count limit exceeded|ל כ}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|ל|כא}} {{Node-count limit exceeded|ל כא}} {ס}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|ל|כב}} {{Node-count limit exceeded|ל כב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|ל|כג}} {{Node-count limit exceeded|ל כג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|ל|כד}} {{Node-count limit exceeded|ל כד}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|ל|כה}} {{Node-count limit exceeded|ל כה}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|ל|כו}} {{Node-count limit exceeded|ל כו}} {ס}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לא}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לא|א}} {{Node-count limit exceeded|לא א}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לא|ב}} {{Node-count limit exceeded|לא ב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לא|ג}} {{Node-count limit exceeded|לא ג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לא|ד}} {{Node-count limit exceeded|לא ד}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לא|ה}} {{Node-count limit exceeded|לא ה}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לא|ו}} {{Node-count limit exceeded|לא ו}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לא|ז}} {{Node-count limit exceeded|לא ז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לא|ח}} {{Node-count limit exceeded|לא ח}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לא|ט}} {{Node-count limit exceeded|לא ט}} {ס}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לא|י}} {{Node-count limit exceeded|לא י}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לא|יא}} {{Node-count limit exceeded|לא יא}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לא|יב}} {{Node-count limit exceeded|לא יב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לא|יג}} {{Node-count limit exceeded|לא יג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לא|יד}} {{Node-count limit exceeded|לא יד}} {ס}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לא|טו}} {{Node-count limit exceeded|לא טו}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לא|טז}} {{Node-count limit exceeded|לא טז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לא|יז}} {{Node-count limit exceeded|לא יז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לא|יח}} {{Node-count limit exceeded|לא יח}} {ס}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לב}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לב|א}} {{Node-count limit exceeded|לב א}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לב|ב}} {{Node-count limit exceeded|לב ב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לב|ג}} {{Node-count limit exceeded|לב ג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לב|ד}} {{Node-count limit exceeded|לב ד}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לב|ה}} {{Node-count limit exceeded|לב ה}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לב|ו}} {{Node-count limit exceeded|לב ו}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לב|ז}} {{Node-count limit exceeded|לב ז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לב|ח}} {{Node-count limit exceeded|לב ח}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לב|ט}} {{Node-count limit exceeded|לב ט}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לב|י}} {{Node-count limit exceeded|לב י}} {ס}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לב|יא}} {{Node-count limit exceeded|לב יא}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לב|יב}} {{Node-count limit exceeded|לב יב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לב|יג}} {{Node-count limit exceeded|לב יג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לב|יד}} {{Node-count limit exceeded|לב יד}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לב|טו}} {{Node-count limit exceeded|לב טו}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לב|טז}} {{Node-count limit exceeded|לב טז}} {פ}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לב|יז}} {{Node-count limit exceeded|לב יז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לב|יח}} {{Node-count limit exceeded|לב יח}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לב|יט}} {{Node-count limit exceeded|לב יט}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לב|כ}} {{Node-count limit exceeded|לב כ}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לב|כא}} {{Node-count limit exceeded|לב כא}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לב|כב}} {{Node-count limit exceeded|לב כב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לב|כג}} {{Node-count limit exceeded|לב כג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לב|כד}} {{Node-count limit exceeded|לב כד}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לב|כה}} {{Node-count limit exceeded|לב כה}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לב|כו}} {{Node-count limit exceeded|לב כו}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לב|כז}} {{Node-count limit exceeded|לב כז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לב|כח}} {{Node-count limit exceeded|לב כח}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לב|כט}} {{Node-count limit exceeded|לב כט}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לב|ל}} {{Node-count limit exceeded|לב ל}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לב|לא}} {{Node-count limit exceeded|לב לא}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לב|לב}} {{Node-count limit exceeded|לב לב}} {פ}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לג}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לג|א}} {{Node-count limit exceeded|לג א}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לג|ב}} {{Node-count limit exceeded|לג ב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לג|ג}} {{Node-count limit exceeded|לג ג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לג|ד}} {{Node-count limit exceeded|לג ד}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לג|ה}} {{Node-count limit exceeded|לג ה}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לג|ו}} {{Node-count limit exceeded|לג ו}} {ס}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לג|ז}} {{Node-count limit exceeded|לג ז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לג|ח}} {{Node-count limit exceeded|לג ח}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לג|ט}} {{Node-count limit exceeded|לג ט}} {ס}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לג|י}} {{Node-count limit exceeded|לג י}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לג|יא}} {{Node-count limit exceeded|לג יא}} {פ}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לג|יב}} {{Node-count limit exceeded|לג יב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לג|יג}} {{Node-count limit exceeded|לג יג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לג|יד}} {{Node-count limit exceeded|לג יד}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לג|טו}} {{Node-count limit exceeded|לג טו}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לג|טז}} {{Node-count limit exceeded|לג טז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לג|יז}} {{Node-count limit exceeded|לג יז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לג|יח}} {{Node-count limit exceeded|לג יח}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לג|יט}} {{Node-count limit exceeded|לג יט}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לג|כ}} {{Node-count limit exceeded|לג כ}} {פ}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לג|כא}} {{Node-count limit exceeded|לג כא}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לג|כב}} {{Node-count limit exceeded|לג כב}} {פ}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לג|כג}} {{Node-count limit exceeded|לג כג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לג|כד}} {{Node-count limit exceeded|לג כד}} {ס}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לג|כה}} {{Node-count limit exceeded|לג כה}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לג|כו}} {{Node-count limit exceeded|לג כו}} {ס}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לג|כז}} {{Node-count limit exceeded|לג כז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לג|כח}} {{Node-count limit exceeded|לג כח}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לג|כט}} {{Node-count limit exceeded|לג כט}} {ס}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לג|ל}} {{Node-count limit exceeded|לג ל}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לג|לא}} {{Node-count limit exceeded|לג לא}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לג|לב}} {{Node-count limit exceeded|לג לב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לג|לג}} {{Node-count limit exceeded|לג לג}} {ס}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לד}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לד|א}} {{Node-count limit exceeded|לד א}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לד|ב}} {{Node-count limit exceeded|לד ב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לד|ג}} {{Node-count limit exceeded|לד ג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לד|ד}} {{Node-count limit exceeded|לד ד}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לד|ה}} {{Node-count limit exceeded|לד ה}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לד|ו}} {{Node-count limit exceeded|לד ו}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לד|ז}} {{Node-count limit exceeded|לד ז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לד|ח}} {{Node-count limit exceeded|לד ח}} {ס}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לד|ט}} {{Node-count limit exceeded|לד ט}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לד|י}} {{Node-count limit exceeded|לד י}} {ס}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לד|יא}} {{Node-count limit exceeded|לד יא}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לד|יב}} {{Node-count limit exceeded|לד יב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לד|יג}} {{Node-count limit exceeded|לד יג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לד|יד}} {{Node-count limit exceeded|לד יד}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לד|טו}} {{Node-count limit exceeded|לד טו}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לד|טז}} {{Node-count limit exceeded|לד טז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לד|יז}} {{Node-count limit exceeded|לד יז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לד|יח}} {{Node-count limit exceeded|לד יח}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לד|יט}} {{Node-count limit exceeded|לד יט}} {ס}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לד|כ}} {{Node-count limit exceeded|לד כ}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לד|כא}} {{Node-count limit exceeded|לד כא}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לד|כב}} {{Node-count limit exceeded|לד כב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לד|כג}} {{Node-count limit exceeded|לד כג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לד|כד}} {{Node-count limit exceeded|לד כד}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לד|כה}} {{Node-count limit exceeded|לד כה}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לד|כו}} {{Node-count limit exceeded|לד כו}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לד|כז}} {{Node-count limit exceeded|לד כז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לד|כח}} {{Node-count limit exceeded|לד כח}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לד|כט}} {{Node-count limit exceeded|לד כט}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לד|ל}} {{Node-count limit exceeded|לד ל}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לד|לא}} {{Node-count limit exceeded|לד לא}} {פ}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לה}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לה|א}} {{Node-count limit exceeded|לה א}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לה|ב}} {{Node-count limit exceeded|לה ב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לה|ג}} {{Node-count limit exceeded|לה ג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לה|ד}} {{Node-count limit exceeded|לה ד}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לה|ה}} {{Node-count limit exceeded|לה ה}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לה|ו}} {{Node-count limit exceeded|לה ו}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לה|ז}} {{Node-count limit exceeded|לה ז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לה|ח}} {{Node-count limit exceeded|לה ח}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לה|ט}} {{Node-count limit exceeded|לה ט}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לה|י}} {{Node-count limit exceeded|לה י}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לה|יא}} {{Node-count limit exceeded|לה יא}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לה|יב}} {{Node-count limit exceeded|לה יב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לה|יג}} {{Node-count limit exceeded|לה יג}} {ס}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לה|יד}} {{Node-count limit exceeded|לה יד}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לה|טו}} {{Node-count limit exceeded|לה טו}} {פ}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לו}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לו|א}} {{Node-count limit exceeded|לו א}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לו|ב}} {{Node-count limit exceeded|לו ב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לו|ג}} {{Node-count limit exceeded|לו ג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לו|ד}} {{Node-count limit exceeded|לו ד}} {ס}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לו|ה}} {{Node-count limit exceeded|לו ה}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לו|ו}} {{Node-count limit exceeded|לו ו}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לו|ז}} {{Node-count limit exceeded|לו ז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לו|ח}} {{Node-count limit exceeded|לו ח}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לו|ט}} {{Node-count limit exceeded|לו ט}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לו|י}} {{Node-count limit exceeded|לו י}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לו|יא}} {{Node-count limit exceeded|לו יא}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לו|יב}} {{Node-count limit exceeded|לו יב}} {ס}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לו|יג}} {{Node-count limit exceeded|לו יג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לו|יד}} {{Node-count limit exceeded|לו יד}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לו|טו}} {{Node-count limit exceeded|לו טו}} {ס}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לו|טז}} {{Node-count limit exceeded|לו טז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לו|יז}} {{Node-count limit exceeded|לו יז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לו|יח}} {{Node-count limit exceeded|לו יח}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לו|יט}} {{Node-count limit exceeded|לו יט}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לו|כ}} {{Node-count limit exceeded|לו כ}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לו|כא}} {{Node-count limit exceeded|לו כא}} {ס}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לו|כב}} {{Node-count limit exceeded|לו כב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לו|כג}} {{Node-count limit exceeded|לו כג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לו|כד}} {{Node-count limit exceeded|לו כד}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לו|כה}} {{Node-count limit exceeded|לו כה}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לו|כו}} {{Node-count limit exceeded|לו כו}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לו|כז}} {{Node-count limit exceeded|לו כז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לו|כח}} {{Node-count limit exceeded|לו כח}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לו|כט}} {{Node-count limit exceeded|לו כט}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לו|ל}} {{Node-count limit exceeded|לו ל}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לו|לא}} {{Node-count limit exceeded|לו לא}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לו|לב}} {{Node-count limit exceeded|לו לב}} {ס}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לו|לג}} {{Node-count limit exceeded|לו לג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לו|לד}} {{Node-count limit exceeded|לו לד}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לו|לה}} {{Node-count limit exceeded|לו לה}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לו|לו}} {{Node-count limit exceeded|לו לו}} {ס}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לו|לז}} {{Node-count limit exceeded|לו לז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לו|לח}} {{Node-count limit exceeded|לו לח}} {ס}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לז}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לז|א}} {{Node-count limit exceeded|לז א}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לז|ב}} {{Node-count limit exceeded|לז ב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לז|ג}} {{Node-count limit exceeded|לז ג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לז|ד}} {{Node-count limit exceeded|לז ד}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לז|ה}} {{Node-count limit exceeded|לז ה}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לז|ו}} {{Node-count limit exceeded|לז ו}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לז|ז}} {{Node-count limit exceeded|לז ז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לז|ח}} {{Node-count limit exceeded|לז ח}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לז|ט}} {{Node-count limit exceeded|לז ט}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לז|י}} {{Node-count limit exceeded|לז י}} {ס}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לז|יא}} {{Node-count limit exceeded|לז יא}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לז|יב}} {{Node-count limit exceeded|לז יב}} {ס}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לז|יג}} {{Node-count limit exceeded|לז יג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לז|יד}} {{Node-count limit exceeded|לז יד}} {פ}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לז|טו}} {{Node-count limit exceeded|לז טו}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לז|טז}} {{Node-count limit exceeded|לז טז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לז|יז}} {{Node-count limit exceeded|לז יז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לז|יח}} {{Node-count limit exceeded|לז יח}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לז|יט}} {{Node-count limit exceeded|לז יט}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לז|כ}} {{Node-count limit exceeded|לז כ}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לז|כא}} {{Node-count limit exceeded|לז כא}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לז|כב}} {{Node-count limit exceeded|לז כב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לז|כג}} {{Node-count limit exceeded|לז כג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לז|כד}} {{Node-count limit exceeded|לז כד}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לז|כה}} {{Node-count limit exceeded|לז כה}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לז|כו}} {{Node-count limit exceeded|לז כו}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לז|כז}} {{Node-count limit exceeded|לז כז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לז|כח}} {{Node-count limit exceeded|לז כח}} {ס}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לח}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לח|א}} {{Node-count limit exceeded|לח א}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לח|ב}} {{Node-count limit exceeded|לח ב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לח|ג}} {{Node-count limit exceeded|לח ג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לח|ד}} {{Node-count limit exceeded|לח ד}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לח|ה}} {{Node-count limit exceeded|לח ה}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לח|ו}} {{Node-count limit exceeded|לח ו}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לח|ז}} {{Node-count limit exceeded|לח ז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לח|ח}} {{Node-count limit exceeded|לח ח}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לח|ט}} {{Node-count limit exceeded|לח ט}} {ס}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לח|י}} {{Node-count limit exceeded|לח י}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לח|יא}} {{Node-count limit exceeded|לח יא}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לח|יב}} {{Node-count limit exceeded|לח יב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לח|יג}} {{Node-count limit exceeded|לח יג}} {ס}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לח|יד}} {{Node-count limit exceeded|לח יד}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לח|טו}} {{Node-count limit exceeded|לח טו}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לח|טז}} {{Node-count limit exceeded|לח טז}} {ס}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לח|יז}} {{Node-count limit exceeded|לח יז}} {ס}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לח|יח}} {{Node-count limit exceeded|לח יח}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לח|יט}} {{Node-count limit exceeded|לח יט}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לח|כ}} {{Node-count limit exceeded|לח כ}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לח|כא}} {{Node-count limit exceeded|לח כא}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לח|כב}} {{Node-count limit exceeded|לח כב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לח|כג}} {{Node-count limit exceeded|לח כג}} {ס}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לט}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לט|א}} {{Node-count limit exceeded|לט א}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לט|ב}} {{Node-count limit exceeded|לט ב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לט|ג}} {{Node-count limit exceeded|לט ג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לט|ד}} {{Node-count limit exceeded|לט ד}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לט|ה}} {{Node-count limit exceeded|לט ה}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לט|ו}} {{Node-count limit exceeded|לט ו}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לט|ז}} {{Node-count limit exceeded|לט ז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לט|ח}} {{Node-count limit exceeded|לט ח}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לט|ט}} {{Node-count limit exceeded|לט ט}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לט|י}} {{Node-count limit exceeded|לט י}} {ס}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לט|יא}} {{Node-count limit exceeded|לט יא}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לט|יב}} {{Node-count limit exceeded|לט יב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לט|יג}} {{Node-count limit exceeded|לט יג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לט|יד}} {{Node-count limit exceeded|לט יד}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לט|טו}} {{Node-count limit exceeded|לט טו}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לט|טז}} {{Node-count limit exceeded|לט טז}} {ס}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לט|יז}} {{Node-count limit exceeded|לט יז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לט|יח}} {{Node-count limit exceeded|לט יח}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לט|יט}} {{Node-count limit exceeded|לט יט}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לט|כ}} {{Node-count limit exceeded|לט כ}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לט|כא}} {{Node-count limit exceeded|לט כא}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לט|כב}} {{Node-count limit exceeded|לט כב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לט|כג}} {{Node-count limit exceeded|לט כג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לט|כד}} {{Node-count limit exceeded|לט כד}} {ס}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לט|כה}} {{Node-count limit exceeded|לט כה}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לט|כו}} {{Node-count limit exceeded|לט כו}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לט|כז}} {{Node-count limit exceeded|לט כז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לט|כח}} {{Node-count limit exceeded|לט כח}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|לט|כט}} {{Node-count limit exceeded|לט כט}} {פ}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מ}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מ|א}} {{Node-count limit exceeded|מ א}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מ|ב}} {{Node-count limit exceeded|מ ב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מ|ג}} {{Node-count limit exceeded|מ ג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מ|ד}} {{Node-count limit exceeded|מ ד}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מ|ה}} {{Node-count limit exceeded|מ ה}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מ|ו}} {{Node-count limit exceeded|מ ו}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מ|ז}} {{Node-count limit exceeded|מ ז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מ|ח}} {{Node-count limit exceeded|מ ח}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מ|ט}} {{Node-count limit exceeded|מ ט}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מ|י}} {{Node-count limit exceeded|מ י}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מ|יא}} {{Node-count limit exceeded|מ יא}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מ|יב}} {{Node-count limit exceeded|מ יב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מ|יג}} {{Node-count limit exceeded|מ יג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מ|יד}} {{Node-count limit exceeded|מ יד}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מ|טו}} {{Node-count limit exceeded|מ טו}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מ|טז}} {{Node-count limit exceeded|מ טז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מ|יז}} {{Node-count limit exceeded|מ יז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מ|יח}} {{Node-count limit exceeded|מ יח}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מ|יט}} {{Node-count limit exceeded|מ יט}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מ|כ}} {{Node-count limit exceeded|מ כ}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מ|כא}} {{Node-count limit exceeded|מ כא}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מ|כב}} {{Node-count limit exceeded|מ כב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מ|כג}} {{Node-count limit exceeded|מ כג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מ|כד}} {{Node-count limit exceeded|מ כד}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מ|כה}} {{Node-count limit exceeded|מ כה}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מ|כו}} {{Node-count limit exceeded|מ כו}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מ|כז}} {{Node-count limit exceeded|מ כז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מ|כח}} {{Node-count limit exceeded|מ כח}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מ|כט}} {{Node-count limit exceeded|מ כט}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מ|ל}} {{Node-count limit exceeded|מ ל}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מ|לא}} {{Node-count limit exceeded|מ לא}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מ|לב}} {{Node-count limit exceeded|מ לב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מ|לג}} {{Node-count limit exceeded|מ לג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מ|לד}} {{Node-count limit exceeded|מ לד}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מ|לה}} {{Node-count limit exceeded|מ לה}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מ|לו}} {{Node-count limit exceeded|מ לו}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מ|לז}} {{Node-count limit exceeded|מ לז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מ|לח}} {{Node-count limit exceeded|מ לח}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מ|לט}} {{Node-count limit exceeded|מ לט}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מ|מ}} {{Node-count limit exceeded|מ מ}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מ|מא}} {{Node-count limit exceeded|מ מא}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מ|מב}} {{Node-count limit exceeded|מ מב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מ|מג}} {{Node-count limit exceeded|מ מג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מ|מד}} {{Node-count limit exceeded|מ מד}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מ|מה}} {{Node-count limit exceeded|מ מה}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מ|מו}} {{Node-count limit exceeded|מ מו}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מ|מז}} {{Node-count limit exceeded|מ מז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מ|מח}} {{Node-count limit exceeded|מ מח}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מ|מט}} {{Node-count limit exceeded|מ מט}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מא}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מא|א}} {{Node-count limit exceeded|מא א}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מא|ב}} {{Node-count limit exceeded|מא ב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מא|ג}} {{Node-count limit exceeded|מא ג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מא|ד}} {{Node-count limit exceeded|מא ד}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מא|ה}} {{Node-count limit exceeded|מא ה}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מא|ו}} {{Node-count limit exceeded|מא ו}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מא|ז}} {{Node-count limit exceeded|מא ז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מא|ח}} {{Node-count limit exceeded|מא ח}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מא|ט}} {{Node-count limit exceeded|מא ט}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מא|י}} {{Node-count limit exceeded|מא י}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מא|יא}} {{Node-count limit exceeded|מא יא}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מא|יב}} {{Node-count limit exceeded|מא יב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מא|יג}} {{Node-count limit exceeded|מא יג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מא|יד}} {{Node-count limit exceeded|מא יד}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מא|טו}} {{Node-count limit exceeded|מא טו}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מא|טז}} {{Node-count limit exceeded|מא טז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מא|יז}} {{Node-count limit exceeded|מא יז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מא|יח}} {{Node-count limit exceeded|מא יח}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מא|יט}} {{Node-count limit exceeded|מא יט}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מא|כ}} {{Node-count limit exceeded|מא כ}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מא|כא}} {{Node-count limit exceeded|מא כא}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מא|כב}} {{Node-count limit exceeded|מא כב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מא|כג}} {{Node-count limit exceeded|מא כג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מא|כד}} {{Node-count limit exceeded|מא כד}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מא|כה}} {{Node-count limit exceeded|מא כה}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מא|כו}} {{Node-count limit exceeded|מא כו}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מב}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מב|א}} {{Node-count limit exceeded|מב א}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מב|ב}} {{Node-count limit exceeded|מב ב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מב|ג}} {{Node-count limit exceeded|מב ג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מב|ד}} {{Node-count limit exceeded|מב ד}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מב|ה}} {{Node-count limit exceeded|מב ה}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מב|ו}} {{Node-count limit exceeded|מב ו}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מב|ז}} {{Node-count limit exceeded|מב ז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מב|ח}} {{Node-count limit exceeded|מב ח}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מב|ט}} {{Node-count limit exceeded|מב ט}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מב|י}} {{Node-count limit exceeded|מב י}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מב|יא}} {{Node-count limit exceeded|מב יא}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מב|יב}} {{Node-count limit exceeded|מב יב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מב|יג}} {{Node-count limit exceeded|מב יג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מב|יד}} {{Node-count limit exceeded|מב יד}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מב|טו}} {{Node-count limit exceeded|מב טו}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מב|טז}} {{Node-count limit exceeded|מב טז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מב|יז}} {{Node-count limit exceeded|מב יז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מב|יח}} {{Node-count limit exceeded|מב יח}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מב|יט}} {{Node-count limit exceeded|מב יט}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מב|כ}} {{Node-count limit exceeded|מב כ}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מג}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מג|א}} {{Node-count limit exceeded|מג א}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מג|ב}} {{Node-count limit exceeded|מג ב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מג|ג}} {{Node-count limit exceeded|מג ג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מג|ד}} {{Node-count limit exceeded|מג ד}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מג|ה}} {{Node-count limit exceeded|מג ה}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מג|ו}} {{Node-count limit exceeded|מג ו}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מג|ז}} {{Node-count limit exceeded|מג ז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מג|ח}} {{Node-count limit exceeded|מג ח}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מג|ט}} {{Node-count limit exceeded|מג ט}} {ס}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מג|י}} {{Node-count limit exceeded|מג י}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מג|יא}} {{Node-count limit exceeded|מג יא}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מג|יב}} {{Node-count limit exceeded|מג יב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מג|יג}} {{Node-count limit exceeded|מג יג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מג|יד}} {{Node-count limit exceeded|מג יד}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מג|טו}} {{Node-count limit exceeded|מג טו}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מג|טז}} {{Node-count limit exceeded|מג טז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מג|יז}} {{Node-count limit exceeded|מג יז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מג|יח}} {{Node-count limit exceeded|מג יח}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מג|יט}} {{Node-count limit exceeded|מג יט}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מג|כ}} {{Node-count limit exceeded|מג כ}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מג|כא}} {{Node-count limit exceeded|מג כא}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מג|כב}} {{Node-count limit exceeded|מג כב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מג|כג}} {{Node-count limit exceeded|מג כג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מג|כד}} {{Node-count limit exceeded|מג כד}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מג|כה}} {{Node-count limit exceeded|מג כה}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מג|כו}} {{Node-count limit exceeded|מג כו}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מג|כז}} {{Node-count limit exceeded|מג כז}} {ס}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מד}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מד|א}} {{Node-count limit exceeded|מד א}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מד|ב}} {{Node-count limit exceeded|מד ב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מד|ג}} {{Node-count limit exceeded|מד ג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מד|ד}} {{Node-count limit exceeded|מד ד}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מד|ה}} {{Node-count limit exceeded|מד ה}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מד|ו}} {{Node-count limit exceeded|מד ו}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מד|ז}} {{Node-count limit exceeded|מד ז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מד|ח}} {{Node-count limit exceeded|מד ח}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מד|ט}} {{Node-count limit exceeded|מד ט}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מד|י}} {{Node-count limit exceeded|מד י}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מד|יא}} {{Node-count limit exceeded|מד יא}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מד|יב}} {{Node-count limit exceeded|מד יב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מד|יג}} {{Node-count limit exceeded|מד יג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מד|יד}} {{Node-count limit exceeded|מד יד}} {פ}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מד|טו}} {{Node-count limit exceeded|מד טו}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מד|טז}} {{Node-count limit exceeded|מד טז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מד|יז}} {{Node-count limit exceeded|מד יז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מד|יח}} {{Node-count limit exceeded|מד יח}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מד|יט}} {{Node-count limit exceeded|מד יט}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מד|כ}} {{Node-count limit exceeded|מד כ}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מד|כא}} {{Node-count limit exceeded|מד כא}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מד|כב}} {{Node-count limit exceeded|מד כב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מד|כג}} {{Node-count limit exceeded|מד כג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מד|כד}} {{Node-count limit exceeded|מד כד}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מד|כה}} {{Node-count limit exceeded|מד כה}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מד|כו}} {{Node-count limit exceeded|מד כו}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מד|כז}} {{Node-count limit exceeded|מד כז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מד|כח}} {{Node-count limit exceeded|מד כח}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מד|כט}} {{Node-count limit exceeded|מד כט}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מד|ל}} {{Node-count limit exceeded|מד ל}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מד|לא}} {{Node-count limit exceeded|מד לא}} {פ}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מה}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מה|א}} {{Node-count limit exceeded|מה א}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מה|ב}} {{Node-count limit exceeded|מה ב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מה|ג}} {{Node-count limit exceeded|מה ג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מה|ד}} {{Node-count limit exceeded|מה ד}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מה|ה}} {{Node-count limit exceeded|מה ה}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מה|ו}} {{Node-count limit exceeded|מה ו}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מה|ז}} {{Node-count limit exceeded|מה ז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מה|ח}} {{Node-count limit exceeded|מה ח}} {ס}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מה|ט}} {{Node-count limit exceeded|מה ט}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מה|י}} {{Node-count limit exceeded|מה י}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מה|יא}} {{Node-count limit exceeded|מה יא}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מה|יב}} {{Node-count limit exceeded|מה יב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מה|יג}} {{Node-count limit exceeded|מה יג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מה|יד}} {{Node-count limit exceeded|מה יד}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מה|טו}} {{Node-count limit exceeded|מה טו}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מה|טז}} {{Node-count limit exceeded|מה טז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מה|יז}} {{Node-count limit exceeded|מה יז}} {ס}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מה|יח}} {{Node-count limit exceeded|מה יח}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מה|יט}} {{Node-count limit exceeded|מה יט}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מה|כ}} {{Node-count limit exceeded|מה כ}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מה|כא}} {{Node-count limit exceeded|מה כא}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מה|כב}} {{Node-count limit exceeded|מה כב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מה|כג}} {{Node-count limit exceeded|מה כג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מה|כד}} {{Node-count limit exceeded|מה כד}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מה|כה}} {{Node-count limit exceeded|מה כה}} {ס}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מו}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מו|א}} {{Node-count limit exceeded|מו א}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מו|ב}} {{Node-count limit exceeded|מו ב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מו|ג}} {{Node-count limit exceeded|מו ג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מו|ד}} {{Node-count limit exceeded|מו ד}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מו|ה}} {{Node-count limit exceeded|מו ה}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מו|ו}} {{Node-count limit exceeded|מו ו}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מו|ז}} {{Node-count limit exceeded|מו ז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מו|ח}} {{Node-count limit exceeded|מו ח}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מו|ט}} {{Node-count limit exceeded|מו ט}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מו|י}} {{Node-count limit exceeded|מו י}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מו|יא}} {{Node-count limit exceeded|מו יא}} {ס}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מו|יב}} {{Node-count limit exceeded|מו יב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מו|יג}} {{Node-count limit exceeded|מו יג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מו|יד}} {{Node-count limit exceeded|מו יד}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מו|טו}} {{Node-count limit exceeded|מו טו}} {פ}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מו|טז}} {{Node-count limit exceeded|מו טז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מו|יז}} {{Node-count limit exceeded|מו יז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מו|יח}} {{Node-count limit exceeded|מו יח}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מו|יט}} {{Node-count limit exceeded|מו יט}} {ס}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מו|כ}} {{Node-count limit exceeded|מו כ}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מו|כא}} {{Node-count limit exceeded|מו כא}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מו|כב}} {{Node-count limit exceeded|מו כב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מו|כג}} {{Node-count limit exceeded|מו כג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מו|כד}} {{Node-count limit exceeded|מו כד}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מז}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מז|א}} {{Node-count limit exceeded|מז א}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מז|ב}} {{Node-count limit exceeded|מז ב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מז|ג}} {{Node-count limit exceeded|מז ג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מז|ד}} {{Node-count limit exceeded|מז ד}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מז|ה}} {{Node-count limit exceeded|מז ה}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מז|ו}} {{Node-count limit exceeded|מז ו}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מז|ז}} {{Node-count limit exceeded|מז ז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מז|ח}} {{Node-count limit exceeded|מז ח}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מז|ט}} {{Node-count limit exceeded|מז ט}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מז|י}} {{Node-count limit exceeded|מז י}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מז|יא}} {{Node-count limit exceeded|מז יא}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מז|יב}} {{Node-count limit exceeded|מז יב}} {ס}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מז|יג}} {{Node-count limit exceeded|מז יג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מז|יד}} {{Node-count limit exceeded|מז יד}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מז|טו}} {{Node-count limit exceeded|מז טו}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מז|טז}} {{Node-count limit exceeded|מז טז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מז|יז}} {{Node-count limit exceeded|מז יז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מז|יח}} {{Node-count limit exceeded|מז יח}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מז|יט}} {{Node-count limit exceeded|מז יט}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מז|כ}} {{Node-count limit exceeded|מז כ}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מז|כא}} {{Node-count limit exceeded|מז כא}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מז|כב}} {{Node-count limit exceeded|מז כב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מז|כג}} {{Node-count limit exceeded|מז כג}} {ס}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מח}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מח|א}} {{Node-count limit exceeded|מח א}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מח|ב}} {{Node-count limit exceeded|מח ב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מח|ג}} {{Node-count limit exceeded|מח ג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מח|ד}} {{Node-count limit exceeded|מח ד}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מח|ה}} {{Node-count limit exceeded|מח ה}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מח|ו}} {{Node-count limit exceeded|מח ו}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מח|ז}} {{Node-count limit exceeded|מח ז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מח|ח}} {{Node-count limit exceeded|מח ח}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מח|ט}} {{Node-count limit exceeded|מח ט}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מח|י}} {{Node-count limit exceeded|מח י}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מח|יא}} {{Node-count limit exceeded|מח יא}} {ס}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מח|יב}} {{Node-count limit exceeded|מח יב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מח|יג}} {{Node-count limit exceeded|מח יג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מח|יד}} {{Node-count limit exceeded|מח יד}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מח|טו}} {{Node-count limit exceeded|מח טו}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מח|טז}} {{Node-count limit exceeded|מח טז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מח|יז}} {{Node-count limit exceeded|מח יז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מח|יח}} {{Node-count limit exceeded|מח יח}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מח|יט}} {{Node-count limit exceeded|מח יט}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מח|כ}} {{Node-count limit exceeded|מח כ}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מח|כא}} {{Node-count limit exceeded|מח כא}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מח|כב}} {{Node-count limit exceeded|מח כב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מח|כג}} {{Node-count limit exceeded|מח כג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מח|כד}} {{Node-count limit exceeded|מח כד}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מח|כה}} {{Node-count limit exceeded|מח כה}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מח|כו}} {{Node-count limit exceeded|מח כו}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מח|כז}} {{Node-count limit exceeded|מח כז}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מח|כח}} {{Node-count limit exceeded|מח כח}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מח|כט}} {{Node-count limit exceeded|מח כט}} {פ}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מח|ל}} {{Node-count limit exceeded|מח ל}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מח|לא}} {{Node-count limit exceeded|מח לא}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מח|לב}} {{Node-count limit exceeded|מח לב}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מח|לג}} {{Node-count limit exceeded|מח לג}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מח|לד}} {{Node-count limit exceeded|מח לד}}
{{Node-count limit exceeded|יחזקאל|מח|לה}} {{Node-count limit exceeded|מח לה}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|יחזקאל}}