<< | ספר יואלפרק ג' • מהדורת הכתיב | >>


מפרשי יואל ג

א ב ג ד

    א והיה אחרי כן אשפוך את רוחי על כל בשר ונבאו בניכם ובנותיכם זקניכם חלמות יחלמון בחוריכם חזינות יראו ב וגם על העבדים ועל השפחות בימים ההמה אשפוך את רוחי ג ונתתי מופתים בשמים ובארץ דם ואש ותימרות עשן ד השמש יהפך לחשך והירח לדם לפני בוא יום יהוה הגדול והנורא ה והיה כל אשר יקרא בשם יהוה ימלט כי בהר ציון ובירושלם תהיה פליטה כאשר אמר יהוה ובשרידים אשר יהוה קרא