טור מנוקד אבן העזר פא

אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט
צפייה בדפוסים הישנים להגהה ולהורדה · מידע על מהדורה זו

<< | טור · אבן העזר · סימן פא (מנוקד) | >>

סימן זה ב: שולחן ערוך · לבוש · ערוך השולחן · שולחן ערוך הרב
ארבעה טורים באתרים אחרים:    alhatorah.org Sefaria.org
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסימן זה

מפרשים בהמשך הדף (שלימות: 75%):    בית יוסף ב"ח דרכי משה ד"מ הארוך דרישה פרישה


המקדיש מעשה ידי אשתו - אין ההקדש חל. לא מיבעיא על עיקר מעשה ידיה שאינו חל שהרי אינו ברשותו, שאם תרצה לא תעשה ולא תיזון. אלא אפילו על המותר שהוא שלו על כרחה כדפירשתי אינו חל, שאין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם. ואם היא אסרה מעשה ידיה עליו - כגון שאומרת 'קונם מה שאני עושה לפיך', וכגון שאומרת 'יתקדשו ידי לעושיהן', דהשתא לא הוי דבר שאינו בעולם שידיה ישנן בעולם, יפר, שהוא מדברים שבינו לבינה, אף על פי שאין הנדר חל לאוסרה עליו שהרי הם שלו ואפילו המותר, מכל מקום כיון שאם יגרשנה יחול הנדר ותיאסר עליו חשיב דברים שבינו לבינה. המדיר את אשתו שלא תעשה מלאכה - יוציא ויתן כתובה. התיר לה מלאכה כל שהוא, כגון לשחק בכלבים וכיוצא בהן, לרב אלפס - יוציא, ולדעת אדוני אבי ז"ל - לא יוציא.