טור מנוקד אבן העזר נא

אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט
צפייה בדפוסים הישנים להגהה ולהורדה · מידע על מהדורה זו

<< | טור · אבן העזר · סימן נא (מנוקד) | >>

סימן זה ב: שולחן ערוך · לבוש · ערוך השולחן · שולחן ערוך הרב
ארבעה טורים באתרים אחרים:    alhatorah.org Sefaria.org
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסימן זה

מפרשים בהמשך הדף (שלימות: 75%):    בית יוסף ב"ח דרכי משה ד"מ הארוך דרישה פרישה


שנים שיש ביניהם שידוכין בנו של זה לבתו של זה, ואמר זה לזה 'כמה אתה נותן לבנך?' - 'כך וכך', 'וכמה אתה נותן לבתך?' - 'כך וכך', עמדו וקדשו - קנו באמירה בעלמא בלא קנין ובלא כתיבה, לא שנא בתו גדולה ולא שנא בתו קטנה.
וכתב הרמב"ם: צריך שיהיו הדברים שפסקו מצויין ברשותן, שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם.
ודוקא שקדשו מיד ולא הפסיקו בדברים אחרים, אבל הפסיקו בדברים אחרים - לא.
ואפילו לא הפסיקו בדברים אחרים - דוקא בנשואין ראשונים, אבל בשניים - לא.
ודוקא באב הפוסק על בנו או בתו, אבל מי שפוסק בשביל אחותו או אחת משאר קרובותיו, או אשה שפסקה בשביל בתה, אינה נקנה באמירה בלא קנין.
והרמב"ם כתב גם כן - איש ואשה שהיו ביניהם שידוכין ואמר לה 'כמה את מכנסת לי?' - 'כך וכך', 'וכמה אתה נותן לי?' - 'כך וכך', שקונין באמירה.

ומיבעיא לן - דברים הללו שנקנין באמירה אם ניתנו ליכתב.
ואסיקנא - שלא ניתנו ליכתב.
ופירש רש"י - שאפילו אם שניהם רוצים לכותבם ולהחתים עדים בדבר אין שומעין להם, כדי שלא יוכל לטרוף ממשעבדי.
וכן נראה דעת הרמב"ם שכתב - דברים אלו לא ניתנו ליכתב, לפיכך אינו כשטר עד שיטרוף בכך.
ור"י פירש - ודאי אם שניהם רוצים לכותבם הרשות בידם, אבל מדעת אחד לבדו אין לנו לכותבם ולעשות שטר עד שירצו שניהם.