פתיחת התפריט הראשי

טורעריכה

מי שהיה בעלה צלוב בעיר, או אשתו צלובה בעיר, או אביו ואמו צלובות בעיר - לא ישהה בתוכה אלא אם כן היתה גדולה כאנטוכיא. ולא ישהה בצד זה אלא בצד זה.

ועד מתי אסור? עד שיכלה הבשר כולו שאין הצורה ניכרת בעצמות.

בית יוסףעריכה

מי שהיה בעלה צלוב בעיר וכו' ברייתא באבל רבתי פ"ב (שמחות פ"ב הי"ג) ופירש נ"י בסוף מ"ק שהטעם לפי שהוא גורם לבזות המת שאומרים אותו האיש הצלוב הוא אחיו של פלוני זה: גדולה כאנטוכיא. שאין אלו מכירין את אלו: עד שיכלה הבשר. דכיון שאין הצורה קיימת לא יזכרוהו לרעה עוד:

בית חדש (ב"ח)עריכה

מי שהיה בעלה צלוב בעיר וכו' באבל רבתי ופי' נ"י לפי שהוא גורם לבזות המת שאומרים אותו האיש הצלוב הוא אחיו של פלוני זה. גדול כאנטוכיא שאין אלו מכירין את אלו. עד שיכלה הבשר דכיון שאין הצורה קיימת לא יזכרוהו לרעה עוד עכ"ל וכיון ששיעור אנטוכיא אינו ידוע מסתמ' כל העיירות אינן גדולות כאנטוכיא ואסור לשהות בתוכה מיהו נראה דוקא שהוא צלוב בתוך העיר במקום עוברים ושבים שגורם לבזות את המת וכו' אבל במלכותינו שצולבין חוץ לעיר על פני השדה מותר לשהות בכל העיירות וע"כ אין דין זה נוהג עכשיו כלל: