ט"ז על אורח חיים תרנד


סעיף אעריכה

אבל לא תחליף. דטורח הוא לתקוני מנא: