ט"ז על אורח חיים תרנד

ט"ז על אורח חיים

סעיף אעריכה

אבל לא תחליף. דטורח הוא לתקוני מנא: