פתיחת התפריט הראשי


(א) אומר בורא מאורי האש. - דזה אין טעון כוס ואין בזה משום תענוג כמו שיש בבשמים וכתב ב"י בשם אבודרהם שיש לברך על האור קודם שקורין איכה. ונ"ל הטעם דבאיכה כתיב במחשכים הושיבני ע"כ יברך תחלה על המאור ומ"מ נראה דאם שכח יכול לברך אח"כ בלילה כיון שהחיוב עדיין עליו: