ט"ז על אורח חיים שמז

ט"ז על אורח חיים

וחבירו פטור אבל אסור. לא משום איסור שבת אלא שמכשיל את חבירו וגורם לו להוציא חפץ: