ט"ז על אורח חיים קטו

ט"ז על אורח חיים

כתוב בטור ומה שתקנו לומר אבינו בברכת השיבנו ובסלח לנו משא"כ בשאר ברכות ה"ט שאנו מזכירין לפניו שהאב חייב ללמד עם בנו ובסלח לנו משום דכתיב וישוב אל ה' וירחמהו ע"כ אנו מזכירין רחמי האב על הבן: