ט"ז על אורח חיים פב

ט"ז על אורח חיים

בטופח ע"מ להטפיח. כגון שאם מניח ידו עליהם מעלה לחות בה שאם יניחנה על ד"א מקבל ממנה לחות, ואם אינן לחים כ"כ מותר: